Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ Протиповітряної оборони
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ Протиповітряної оборони

Анотації 

Панфілов Ю.І. Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ Протиповітряної оборони задачі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття конкурс наукового ученого ступеня міри кандидата психологічних наук за фахом 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена проблемі психологічного забезпечення ефективності спільної діяльності операторів з урахуванням психологічної сумісності. В дисертації проаналізовані основні науково-теоретичні підходи до визначення взаємозв’язку ефективності спільної діяльності і сформованої психологічної сумісності, які включали: структурний, функціональний і адаптивний підходи. Більш конкретно визначена структура психологічної сумісності та її значущі компоненти. В роботі аналізується діяльність операторів військ Протиповітряної оборони, які виконують завдання бойового чергування, представлена професіограма спеціальностей радіотехнічного та зенітно-ракетного профілю, в яких відображені психологічні вимоги до цих спеціальностей та встановлені професійно важливі якості операторів, сформованість яких дозволяє підвищити ефективність їхньої спільної діяльності. Визначені установлені і згруповані внутрішні і зовнішні фактори фактори, які впливають на ефективність спільної діяльності. В ході дослідження встановлено установлена комплекс критеріїв кожного компонента психологічної сумісності, їх рівні, динаміка та умови формування. Визначені основні причини психологічної несумісності. Суб'єктам керівництва військових воїнських підрозділів розроблена і запропонована методика психологічного забезпечення ефективності спільної діяльності з урахуванням психологічної сумісності операторів.
   Ключові джерельні слова: психологічне забезпечення, ефективність спільної діяльності, психологічна сумісність, оператори, стрес-фактори фактори.

Панфилов Ю.И. Психологические основы обеспечения эффективности совместной деятельности операторов войск Противовоздушной обороны. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме психологического обеспечения эффективности совместной деятельности с учётом психологической совместимости операторов. В диссертации проведён анализ современной психологической литературы, позволивший выявить основные научно-теоретические подходы к изучению взаимосвязи эффективности совместной деятельности и сформированной психологической совместимости, которые включали: структурный, функциональный и адаптивный подходы. Психологи, рассматривающие совместную деятельность в связи с психологической совместимостью с позиций структурного подхода, стремятся выделить её структурные компоненты, выявить связи между ними, обеспечивающие их целостность, и на этой основе объяснить механизмы её взаимодействия. Представители функционального подхода считают, что в зависимости от ролей, которые выполняют и на которые претендуют члены малых групп, и возникает психологическая совместимость. Для представителей адаптивного подхода она обусловлена адаптацией к условиям жизнедеятельности и быстротой приспособления друг к другу. На основе системного похода предложен комплексный учёт этих подходов для повышения эффективности совместной деятельности операторов. Дано авторское определение психологической совместимости как динамического социально-психологического явления, обусловленного структурой его значимых компонентов, включающих комплекс индивидуальных и групповых показателей, определяющих эффект оптимального взаимодействия и эффективность совместной деятельности.
   В работе даётся характеристика деятельности операторов войск Противовоздушной обороны, выполняющих совместную деятельность, представлена профессиограмма специальностей радиотехнического и зенитно-ракетного профиля, где отражены сущность, содержание и требования к этим специальностям и установлены профессионально важные качества операторов, целенаправленное воздействие на которые позволяет повысить эффективность их совместной деятельности. В диссертационном исследовании установлены и сгруппированы стресс-факторы, влияющие на эффективность совместной деятельности. Они разделены на внешние и внутренние (психологические и социально-психологические). Степень их влияния на психические состояния операторов зависит от уровня их психологической совместимости. Установлены значимые компоненты психологической совместимости, к которым отнесены: соответствие типологических и характерологических особенностей операторов, позитивные внутригрупповые взаимоотношения, адаптация к условиям деятельности, уставные межличностные отношения, межличностная привлекательность, единство ценностных ориентаций, удовлетворённость совместной деятельностью. Установлены показатели значимых компонентов, позволяющие установить уровни и динамику их развития. Исследовано влияние типов темперамента и характера на психологическую совместимость операторов и предложено оптимальное их сочетание для повышения эффективности совместной деятельности. Определены причины психологической несовместимости операторов, снижающие их результаты деятельности.
   В работе исследована зависимость эффективности совместной деятельности и психологической совместимости операторов от уровня развития её значимых компонентов и их показателей, исследована динамика их формирования в процессе выполнения совместной деятельности. Определены количественные и качественные показатели, позволяющие оценивать уровень развития значимых компонентов психологической совместимости операторов. Знание этих показателей позволяет более объективно оценивать эти уровни и облегчает работу как субъектов руководства, так и субъектов реализации совместных задач. В работе определены уровни её сформированности – высокий, средний, низкий, при этом обоснованно, что наиболее приемлемыми для эффективной совместной деятельности являются высокий и средний уровни и неприемлемым низкий.
   В результате проведённого исследования разработана методика психологического обеспечения эффективности совместной деятельности на основе психологической совместимости операторов, обоснованы основные условия и практические рекомендации оптимизации психологического обеспечения эффективности совместной деятельности, в основу которых положено повышение психолого-профессиональной подготовки субъектов руководства, интеграцию их усилий в этом направлении, устранение причин, вызывающих психологическую несовместимость.
   Ключевые слова: психологическое обеспечение, эффективность совместной деятельности, психологическая совместимость, операторы, стресс-факторы.

Panfiloy Y.I. Psychological bases of providing of efficiency of joint activity of operators of troops of Anti-aircraft defensive.  - Manuscript.

Dissertation on the scientific degree of candidate of psychological sciences on speciality 19.00.03 – рsychology of labour, engineering psychology. – Ukrainian еngineering-рedagogical аcademy, Kharkov, 2007.

   Dissertation is devoted to the problem of the socially-psychological providing of the efficiency of the joint activity of operators taking into account psychological compatibility. In dissertation found out basic theoretical-conceptual approaches to the study of intercommunication of the joint activity and the problem of psychological compatibility,  which include: structural, functional and adaptive approaches. The structure of psychological compatibility and its copulas with the effective joint activity is specified. Description of the activity of operators of Air defense troops, which execute the commons tasks, is given in the work, represented psychodrama requirements to necessary qualities of operators, purposeful influence on which allows to promote efficiency of their joint activity. The stress - factors, which influence on efficiency of joint activity are definite is grouped. They are separated into external and internal (psychological and socially-psychological). During the research certain meaningful components of psychological compatibility, their criteria levels and forming dynamics. Certain principal reasons of psychological incompatibility. As a result of the conducted research to the subjects of guidance of military subsections the special psychological methodic providing of the efficiency of joint activity taking into account psychological compatibility of operators was offered. 
   Key words: psychological providing, efficiency of joint activity, psychological compatibility, operators of small groups, stress - factors.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ Протиповітряної оборони

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net