Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях

Анотації 

Швець А.В. Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01. – Гігієна. – Інститут медицини праці АМН України, Київ, 2007.

   Представлено нові підходи до вирішення актуальної гігієнічної проблеми щодо прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях. Оцінено працю миротворців льотного складу в Ліберії за параметрами шкідливості, важкості та напруженості. Виділено три інтегральні факторні моделі, що характеризують професійно важливі психофізіологічні, психологічні, соціально-значимі якості вертольотчиків-миротворців і кореспондують з факторними моделями ефективності професійної діяльності. Виявлені особливості особистісних характеристик пілотів для забезпечення успішної миротворчої діяльності. На основі вивчення професійно важливих психофізіологічних і особистісних якостей розроблено детальний багаторівневий алгоритм прогнозування професійної придатності вертольотчиків до участі у миротворчих операціях з використанням системи інтегральних рейтингових оцінок.
   Ключові слова: прогнозування професійної придатності, миротворці, професійна діяльність, психофізіологічні функції, професійно важливі якості, професійний психофізіологічний відбір.

Швец А.В. Обоснование психофизиологических критериев прогнозирования профессиональной пригодности военных пилотов для участия в миротворческих операциях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01. – Гигиена. – Институт медицины труда АМН Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей психофизиологического и психологического статуса пилотов-миротворцев, разработке новых подходов и критериев к проведению профессионального психофизиологического отбора и прогнозированию профессиональной пригодности военнослужащих летного состава к выполнению миротворческих операций.
   Изучение специфики деятельности пилотов-миротворцев позволило установить, что информационный фактор занимает ключевое место в формировании рабочей нагрузки.
   Выявлено, что деятельность вертолетчиков украинского миротворческого контингента, которая осуществляется в условиях жарко-влажного климата, характеризуется тесной связью комплекса дискомфортных теплоощущений с информационными компонентами труда, которая свидетельствует о значимости этих показателей для определения уровня теплового комфорта. Повышенное эмоциональное напряжение, наличие страха и тревоги у миротворцев связаны с возможностью вредного влияния представителей фауны и флоры африканского континента на их организм. По показателям тяжести, вредности и напряженности труд вертолетчиков украинского миротворческого контингента отвечает классу 3.3. согласно “Гигиеничной классификации труда...” (2001 г.).
   Установлено, что психофизиологические, психологические и социально-психологические категории профессионально важных качеств вертолетчиков миротворческого контингента формируют группу интегральных независимых профессионально важных факторов, наиболее весомыми из которых являются: фактор “динамического формирования внимания” (30,5%), “эффективности коллективного труда” (33,1%), и “активной жизненной позиции” (33,4%).
   Выявлен комплекс независимых интегральных факторов, которые детерминируют эффективность профессиональной деятельности вертолетчиков миротворцев на 62,2%. Разработаны критерии отнесения миротворцев по этим компонентами к группам “пригодных” и “условно пригодных”.
   Выявлены особенности действия компонентов “когнитивности”, “темпоральности” и “уровня профессиональной пригодности” на качество переработки информации. Комбинированное влияние компонентов “когнитивности” и “темпоральности” приводит к существенному уменьшению качества переработки информации и действию компонента “уровня профессиональной пригодности” (21,5%; p<0,001).
   Созданы оригинальные подходы для оценки профессионально важных качеств вертолетчиков путем применения специальной последовательности психофизиологических задач разной сложности. Учет всей информации, полученной по трём психофизиологическим методикам с последующей интеграцией результатов тестирования исследуемых при помощи рейтинговых оценок, а также использование построения соответствующего прогнозирующего уравнения дало надежный результат (R= 0,87; p<0,001). Для подтверждения эффективности полученной рейтинговой регрессионной модели была построена другая регрессионная модель, в которой использовался традиционный прием применения процентов правильных ответов, полученных при тестировании с использованием принципа “обратной связи”. Эффективность рейтинговой регрессионной модели при прогнозировании пригодности лиц к летной деятельности была в 2,7 раза выше по отношению к “традиционной” модели. При этом прогноз “условно пригодных” лиц за обеими моделями приближался до 100%. Предложены интегральные характеристики, полученные на основе применения рейтингового подхода и критерии для прогнозирования трех важнейших компонентов эффективности профессиональной деятельности пилотов-миротворцев (коэффициент детерминации 26-53%). Установлена высокая прогностическая ценность (80%) применения интегрального рейтингового подхода.
   Определены особенности личностного портрета пилотов-миротворцев, которые характеризуются высокой активностью, достаточной эмоциональной устойчивостью, подконтрольной эмоциональной реакцией, стремлением к высоким достижениям, оправданным риском при достаточно выраженной стрессоустойчивости. Разработаны решающие правила, которые позволяют оценить степень пригодности к миротворческой деятельности. Разработан алгоритм применения комплекса психофизиологических и математических приемов для оценки уровня профессиональной пригодности вертолетчиков к миротворческой деятельности.
   Разработаны рекомендации по усовершенствованию психофизиологического контроля летного состава, который привлекается к миротворческим операциям.
   Ключевые слова: прогнозирование профессиональной пригодности, миротворцы, профессиональная деятельность, психофизиологические функции, профессионально важные качества, профессиональный психофизиологический отбор.

Shvets A.V. Substantiation of psychophysiological criteria to forecasting the professional suitability of the military pilots participating in peacekeeping operations. – Manuscript.

Dissertation on defending a Scientific Degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.02.01. – Hygiene. – Institute for Occupational Health of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   New approaches for solving an actual hygienic problem concerning forecasting professional suitability of the military pilots participating in peacekeeping operations have been proposed. The work of pilot-peacekeepers in Liberia on parameters of harmful conditions, hardness and intensity has been appreciated. Three are allocated integrated factors models, which characterize professionally important psychophysiological, psychological, socially-important properties of helicopter-pilot-peacekeepers’. The features of the pilots’ personal characteristics for maintenance successful peacekeeping activity have been revealed. On the basis of study professionally important psychophysiological and personal features the detailed multilevel algorithm of forecasting the helicopter-pilots’ professional suitability to participate in peacekeeping operations which is using a system of integrated rating assessments have been developed.
   Key words: forecasting of professional suitability, peacekeepers, professional activity, psychophysiological function, occupationally important features, occupational psychophysiological selection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net