Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби

Анотації 

Самохвалов О. Б. Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі професійної адаптації інспекторів прикордонної служби. В дисертації розкрито сутність, визначена структура, основні психологічні чинники успішності процесу професійної адаптації інспекторів прикордонної служби, уточнено критерії й показники їх професійної адаптованості, на основі яких розроблена методика для оцінки рівня професійної адаптованості. Проведено емпіричне дослідження залежності успішності адаптаційного процесу від особливостей розвитку і структури військово-професійної спрямованості та психологічної підготовленості військовослужбовців зазначеної категорії до службової діяльності. Визначено та експериментально перевірено ефективність впливу комплексу психологічних засобів на удосконалення процесу професійної адаптації інспекторів прикордонної служби. За результатами дослідження розроблені практичні рекомендації психологам органів охорони державного кордону щодо психологічного забезпечення процесу професійної адаптації інспекторів Державної прикордонної служби України.
   Ключові слова: професійна адаптація, інспектори прикордонної служби, психологічні чинники, критерії та показники, психологічні засоби удосконалення процесу професійної адаптації.

Самохвалов О. Б. Психологические факторы профессиональной адаптации инспекторов пограничной службы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме профессиональной адаптации инспекторов пограничной службы органов охраны государственной границы Украины. Уточнено, что под понятием “профессиональная адаптация инспектора пограничной службы” необходимо понимать сложный динамический процесс овладения профессией и приспособления к ее требованиям и условиям за счет комплекса имеющихся и постоянно пополняемых знаний, умений и навыков, формирования или перестройки структуры профессионально важных качеств, выработки гибкой социально-профессиональной позиции в системе оперативно-служебной деятельности пограничного ведомства в целом. Обоснована структура профессиональной адаптации инспектора пограничной службы.
   Результатом процесса профессиональной адаптации инспектора пограничной службы является его общая профессиональная адаптированность. Существуют три уровня общей профессиональной адаптированности и её структурных составляющих: высокий, средний и низкий. Для их оценки могут быть использованы: а) объективные критерии и показатели: 1) успешность служебной деятельности (показатель – экспертная оценка результатов служебной деятельности инспекторского состава); 2) удовлетворённость коллег и руководства инспектором как членом коллектива (показатель – оценка коллектива и руководства их степени удовлетворенности инспектором как членом коллектива); б) субъективные критерии и показатели: 1) удовлетворенность деятельностью на должности инспектора пограничной службы (показатель – самооценка степени удовлетворенности содержанием деятельности, результатами деятельности); 2) удовлетворенность отношениями с коллегами по работе и руководством (показатель – самооценка степени удовлетворенности отношениями с коллегами и руководством); 3) отсутствие тревожности и депрессивных реакций (показатели – уровень личностной тревожности, уровень депрессии и субъективная оценка физического самочувствия). С учетом выделенных критериев и показателей разработана методика оценки уровня профессиональной адаптированности инспектора пограничной службы.
   Выявлено, что к основным психологическим факторам, влияющим на успешность процесса профессиональной адаптации инспекторов пограничной службы, относятся: 1) факторы, связанные с реальными условиями подготовки инспекторских кадров и организационной профессиональной средой; 2) психологические особенности самого субъекта деятельности, а именно, его военно-профессиональная направленность и психологическая подготовленность к служебной деятельности, причем, последние являются наиболее важными в адаптационном процессе. Показано, что успешность процесса профессиональной адаптации пограничного инспектора обуславливается не только степенью развития указанных качеств, но и их структурной организацией.
   Определен и экспериментально апробирован комплекс психологических средств, способствующих совершенствованию процесса профессиональной адаптации инспекторов пограничной службы. По результатам исследования разработаны практические рекомендации психологам органов охраны государственной границы относительно психологического обеспечения процесса профессиональной адаптации инспекторских кадров пограничной службы.
   Ключевые слова: профессиональная адаптация, инспекторы пограничной службы, психологические факторы, критерии и показатели, психологические средства усовершенствования процесса профессиональной адаптации.

Samokhvalov O. B. Psychological Factors of Professional Adaptation of Border Service Inspectors. – Manuscript.

Thesis is for obtaining the Scientific Degree of the Candidate of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09 – “Psychology of Activity under Special Conditions”. – The National Academy of the State Borderguard Service of Ukraine, named after Bohdan Khmelnitsky. – Khmelnitsky City, 2007.

   Thesis deals with the problem of professional adaptation of border service inspectors. In this thesis the sense and structure of the process of border inspectors professional adaptation have been revealed, the main psychological factors of border inspectors professional adaptation success have been determined, criteria and indexes of their professional adaptability on the basis of which the methods of professional adaptation level estimation have been worked out. The empirical research of dependence of adaptation process on the peculiarities of the development and structure of military-professional attitude and psychological readiness of servicemen of mentioned category for service activity has been carried out. Effectiveness of influence of complex of psychological means upon the border service inspectors professional adaptation process improvement has been determined and verified experimentally.
   On the basis of the investigation results practical recommendations on the types of psychological provision of the process of inspectors professional adaptation of the Borderguard Service of Ukraine for psychologists of the State Border Protection Bodies have been worked out.
   Key words: professional adaptation, borderservice inspectors; psychological factors, criteria and indexes, psychological means of professional adaptation improvement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net