Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України

Анотації 

Сивак О.І. Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси – Львівський Національний університет імені Івана Франка – Львів, 2007.

   Дисертація є комплексним дослідженням кадрової політики у Збройних Силах України, її впливу на вирішення завдань реформування Збройних Сил, підготовки та формування професійно досконалого, національно свідомого офіцерського корпусу. У роботі обґрунтовано висновок, що прискореному реформуванню Збройних Сил України за вирішальної ролі державної підтримки як нормативно-правової так і фінансово-матеріальної, сприяла удосконалена кадрова політика. Аналіз заходів реформування та розвитку Збройних Сил дозволяє стверджувати, що кадрова політика в Збройних Силах України сьогодні є своєрідним концентрованим відображенням, показником динаміки політичних процесів, які здійснюються у державі. Проаналізовано хід реформування системи військової освіти та визначено шляхи удосконалення системи навчання з урахуванням досвіду підготовки офіцерських кадрів у провідних країнах світу. Досліджено вплив гуманітарного, соціального забезпечення, рівня соціально-правового захисту на стабільність, морально-психологічний стан офіцерських колективів.
   Ключові слова: кадрова політика, реформування Збройних Сил, військова освіта, соціально-правовий захист військовослужбовців.

Сивак А.И. Кадровая политика и ее роль в реформировании Вооруженных Сил Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2007.

   Диссертация является комплексным исследованием кадровой политики в Вооруженных Силах Украины, её влияния на решение задач реформирования Вооруженных Сил, подготовки и формирования профессионально совершенного, национально сознательного офицерского корпуса. Анализ мероприятий реформирования и развития Вооруженных Сил убеждает, что кадровая политика в Вооруженных Силах Украины сегодня является своеобразным концентрированным отражением, показателем динамики политических процессов, которые осуществляются в государстве. В ходе исследования определено, что ускоренному реформированию Вооруженных Сил Украины при решающей роли государственной поддержки как нормативно-правовой так и финансово-материальной, благоприятствовала усовершенствованная кадровая политика.
   Основой осуществления новой кадровой политики стало научное обоснование реальной потребности Вооруженных Сил в военных кадрах на основе показателей армий развитых стран мира. Эти показатели были определяющими в формировании состава офицерского корпуса перспективной модели Вооруженных Сил, структуры системы военного образования, подготовки и повышения квалификации офицерского состава.
   В контексте усовершенствования кадровой политики рассмотрены мероприятия по перестройке системы высшего военного образования, определена целесообразность и эффективность формирования учебных заведений за видовым принципом, организации учебного процесса подготовки военных специалистов в интеграции с гражданскими высшими учебными заведениями, внесения изменений в учебные планы и программы с учетом перспектив вхождения Украины в состав евроатлантических структур безопасности, опыта боевого применения войсковых формирований.
   Формирование национально сознательных, морально, психологически стойких офицерских кадров, как показывает опыт, достигалось организацией содержательной гуманитарной, воспитательной работы в воинских коллективах, усовершенствованию которой руководство Вооруженных Сил Украины уделяло недостаточно внимания. С учетом перехода Вооруженных Сил к комплектованию на контрактной основе определяется необходимость усиления внимания к вопросам гуманитарного и социального обеспечения, внедрения государственной по духу и содержанию идеологии, направленной на формирование воина- патриота, защитника независимого Украинского государства. Отдельно рассматривается вопрос повышения правовой культуры военнослужащих, что обеспечивает снижение уровня правонарушений в воинских коллективах.
   Определено, что стабильности кадрового состава, повышению имиджа воинской службы способствует совершенная система социально-правой защиты военнослужащих, в частности тех, кто увольняется с военной службы в ходе реформирования Вооруженных Сил.
   В исследовании рассмотрены направления усовершенствования кадровой политики в Вооруженных Силах Украины.
   Ключевые слова: кадровая политика, реформирование Вооруженных Сил, военное образование, социально-правовая защита военнослужащих.

Syvaк O.І. Manpower policy and its role in reformation of the Armed Forces of Ukraine.- Manuscript.

A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Political Sciences in speciality 23.00.02 – Political Institutions and Processes. – Ivan Franko National University of L’viv. – L’viv, 2007.

   In the dissertation - of the first in Ukrainian political science - a difficult process opens up to one of forming of the Armed Forces of Ukraine, role of manpower policy, which secured a stage output, the following an operating normative-legal base, on the optimum quantity of personnel of the Armed Forces, carried out the social-legal defense of servicemen, which were discharged from the military service on grounds of staff reduction or reformation of the Armed Forces. Comprehensively represented the necessity of transition in future to complete the Armed Forces by servicemen on the contract bases.
   The great attention is spared to opening of political, patriotic, legal education of servicemen, their moral-psychological persistence, influencing of this activity on creation of atmosphere of irreconcilability in relation to the displays of offences, criminality, corruption, misfeasances in military collectives.
   Stability of manpower composition, increase of image of military service secured by the constantly improvement system of the social and legal defense of servicemen, in particular those, who was released from the military service.
   Keywords: manpower policy, reformation of the Armed Forces, military education, rights of servicemen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net