Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)

 Анотації

Ліхацька Н.М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена соціально-філософському аналізу війни і миру як феноменів історичного процесу. Дослідження охоплює коло питань, пов'язаних з трансформацією даних феноменів, їх взаємодією і взаємообумовленістю на початку нового тисячоліття. Акцентована увага на необхідності врахування конкретної історичної епохи, а також соціально-політичної та економічної ситуації в дослідженні проблем війни і миру.
   Запропоновані нові концептуальні підходи щодо класифікації воєн за допомогою узагальнення, переосмислення поглядів зарубіжних і вітчизняних філософів. Досліджуються методологічні проблеми джерел виникнення воєн і особливості їх прояву в умовах світу, що трансформується. Розглянуті основні зміни в характері війн на сучасному етапі розвитку суспільства.
   На основі соціально-філософського аналізу основних тенденцій розвитку суспільства в епоху глобалізму доводиться необхідність єднання людини і людства в боротьбі за мир. Значне місце в роботі займає дослідження феномена миру як пріоритетної цінності сучасного суспільства. Акцентована увага на необхідності утвердження і вдосконалення принципів мирного співіснування з урахуванням нових загроз і викликів сучасності. Запропоновані принципи, які можуть служити теоретичною основою для вироблення загальної культури миру в сучасному суспільстві.
   Ключові слова: війна, мир, глобальні проблеми, глобалізація, мирне співіснування, трансформація суспільства.

Лихацкая Н.Н. Война и мир как феномены исторического процесса (социально-философский анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена социально-философскому анализу войны и мира как феноменов исторического процесса. Исследование охватывает круг вопросов, связанных с трансформацией данных феноменов, их взаимодействием и взаимообусловленностью в начале нового тысячелетия. Акцентировано внимание на необходимости учета конкретной исторической эпохи, а также социально-политической и экономической ситуации в исследовании проблем войны и мира.
   Предложены новые концептуальные подходы относительно классификации войн посредством обобщения, переосмысления взглядов зарубежных и отечественных философов. Исследуются методологические проблемы источников возникновения войн и особенности их проявления в условиях трансформирующегося мира. Рассмотрены основные изменения в характере войн на современном этапе развития общества.
   На основе социально-философского анализа основных тенденций развития общества в эпоху глобализма доказывается необходимость единения человека и человечества в борьбе за мир. Значительное место в работе занимает исследование феномена мира как приоритетной ценности современного общества. Акцентировано внимание на необходимости утверждения и совершенствования принципов мирного сосуществования с учетом новых угроз и вызовов современности. Предложены принципы, которые могут служить теоретической основой для выработки всеобщей культуры мира в современном обществе.
   Ключевые слова: война, мир, глобальные проблемы, глобализация, мирное сосуществование, трансформация общества.

N. Likhatskaya. War and peace as the phenomena of historical process (social-philosophical analysis). – Manuscript.

The dissertation on reception in a scientific degree of the candidate of philosophical sciences on speciality 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. – Donetsk National University. – Donetsk, 2007.

   The dissertation is dedicated to the social-philosophical analysis of war and peace as the phenomena of historical process. The research contains many questions, related to the transformation of the given phenomena, their interaction and correlation at the beginning of the new century. In the research of problems of war and peace special attention is accented on the necessity of consideration of the concrete historical epoch, and also socio-political and economic situation.
   There are new conceptual approaches to the classification of wars by means of summarizing and rethinking points of view of foreign and national philosophers. The methodological problems of sources of war origin and features of their display in the conditions of the transformed world are investigated. The dissertation examines essential changes in the character of wars on the modern stage of development of the society.
   The necessity of unity of a man and humanity in the fight for peace is proved on the basis of social-philosophical analysis of central tendencies in the development of the society in the epoch of globalizm. The research of the phenomenon of peace as a priority value of modern society occupies significant place in work. Attention is given to the necessity of assertion and improvement of principles of peaceful coexistence taking into account new threats and calls of the present. The thesis gives the principles which can serve as a theoretical basis for working-out of the universal culture of peace in modern society.
   Keywords: war, peace, global problems, globalization, peaceful coexistence, transformation of society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net