Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби

Анотації 

Селіванова О.В. Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2006.

   Дисертацію присвячено проблемі формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби. Розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності до прикордонної служби: забезпечення початкового статутного навчання і виховання курсантів-дівчат; розвиток військово-професійного стилю спілкування, спрямованого на роботу в різностатевих колективах під керівництвом командира жіночої статі; використання диференційного підходу до формування дівочих навчальних груп; удосконалення індивідуальної професійної підготовки командного та науково-педагогічного складу чоловічої статі до роботи з курсантами-дівчатами. Визначено особливості підготовки курсантів-дівчат до професійної діяльності. Створено професіограму офіцера жіночої статі, до складу якої зараховано психофізіологічні особливості й характеристики, властивості особистості, які визначаються військово-професійною спрямованістю офіцера жіночої статі, вимоги до психолого-педагогічної та фізичної підготовки, зміст військової підготовки за фахом, а також модель формування професійної готовності курсантів-дівчат. Результати дослідження підтвердили ефективність визначених організаційно-педагогічних умов для підвищення професійної готовності курсантів-дівчат до службової діяльності.
   Ключові слова: професіограма, формування професійної готовності, організаційно-педагогічні умови, модель.

Селиванова О.В. Формирование профессиональной готовности курсантов-девушек к пограничной службе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – Теория и методика профессионального образования. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2006.

   Диссертация посвящена проблеме подготовки курсантов-девушек к пограничной службе. Проанализированы литературные источники, а также опыт призыва и службы женщин в армиях различных государств, которые позволяют рассматривать роль и место военнослужащих женского пола в правоохранительных и силовых структурах Украины, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. 
   Исследуя процесс формирования профессиональной готовности курсантов-девушек как потенциальных высококвалифицированных офицерских кадров, в работе были рассмотрены организационно-педагогические условия их качественной подготовки к пограничной службе: обеспечение начального уставного обучения и воспитания; развитие военно-профессионального стиля общения, направленного на работу в разнополых коллективах под руководством командира женского пола; использование дифференцированного подхода к формированию девичьих учебных групп; совершенствование индивидуальной профессиональной подготовки командного и научно-педагогичного состава мужского пола к работе с курсантами-девушками. Создана профессиограмма офицера женского пола, составляющими которой являются: психофизиологические особенности, характеристика и свойства личности, определяющие военно-профессиональную направленность офицера женского пола, требования к ее психолого-педагогической и физической подготовке; объем и составляющие специальной подготовки, содержание военной подготовки по специальности, а также модель формирования профессиональной готовности курсантов-девушек к пограничной службе.
   Сущность профессиональной (специальной) подготовки курсантов-девушек относительно формирования профессиональной готовности к пограничной службе состоит в целенаправленной деятельности командного и научно-педагогического состава по формированию и развитию у данной категории курсантов профессионально значимых умений, навыков, качеств, а также их стремления к самосовершенствованию с учётом их психофизиологии. Этот процесс характеризуется организационно-управленческой, прогностически-исследовательской и учебно-воспитательной функциями, а также находится под влиянием определённых факторов: внезапности, неожиданности возникновения различных служебных ситуаций, дефицита времени, высокого уровня ответственности за результаты служебной деятельности. С учётом того, что содержание профессионализма офицера-пограничника определяется целями, задачами, характером самой службы, было определено, что для будущего офицера-пограничника, в первую очередь, является важным и необходимым правильное понимание основного содержания и сути пограничной службы.
   В работе также рассмотрены некоторые особенности формирования готовности курсантов-девушек к пограничной службе: более медленная, чем у курсантов-юношей, адаптация к службе на начальном этапе; адаптация с командиром женского пола к службе проходит быстрее; физиологические свойства женского организма способствуют тому, что девушки более выносливы во время долгосрочных испытаний физическими нагрузками; мотивы реализации целей у мужчин и женщин практически одинаковые, но у офицеров-мужчин больше возможностей для их реализации. Изучение профессиональной готовности курсантов-девушек показало, что наличие соответствующих условий, учитывающих психофизиологические особенности женщин, благоприятно сказывается на качестве их подготовки к пограничной службе, даёт возможность качественно исполнять поставленные перед ними задачи.
   Ключевые слова: профессиограмма, формирование профессиональной готовности; организационно-педагогические условия; модель.

Selivanova O.V. Forming of the professional readiness of the cadet-girls to the Frontier Service. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate degree in Pedagogy: Specialty 13.00.04 – theory and method of professional education. – National Academy of the State Frontier Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitskiy, Khmelnitskiy, 2006.

   The dissertation is devoted to the forming of the professional readiness to the Frontier Service of the cadet-girls. The peculiarities of the cadet-girls drilling and the organization-pedagogical conditions of their teaching are studied in the thesis. They are: referring to the life of people provision conditions, which are determined by the sanitary-hygienic standards and adjusted with the requirements of the Statutes; the cadet-girls military-professional communication style, under the woman-officer command, development referred to their preparation to work in the male and of different sexes associations; female study-group formation; including to the male commanders and teachers individual professional preparation questions of the cadet-girls preparation peculiarities to the Frontier Service. Female-officers authorship professiogramm and the cadet-girls readiness model, which includes psycophysiological peculiarities, the characteristic and the quality of the personality which determine military-professional direction of the female-officer, requirements to her pedagogical and physical preparation, volume and compounds of the special preparation, is created. The cadet-girls readiness to the Frontier Service preparation peculiarities are discussed in the thesis. Studying the cadet-girls professional readiness has showed that corresponding conditions, which account the female organism’s physiological properties and their psychology, influence favorably on the quality of their preparation to Frontier Service and of their execution of the put missions.
   Key words: professiogramm; professional readiness formation; organization-pedagogical conditions; military-professional communication style, model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net