Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 – 1917 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 – 1917 рр.)

Анотації 

Старіцин О.В. Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 – 1917 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню законодавчих та підзаконних актів, на підставі яких здійснювалася служба кримських татар у військових формуваннях Російської імперії у 1784-1917 рр., та виявленню особливостей її проходження.
   Встановлені правові засади служби усіх кримськотатарських військових формувань, що створювалися протягом зазначеного періоду: Таврійських татарських дивізіонів бешлейського війська в Криму (1784-1796 рр.); Кримських кіннотатарських полків (1806-1812 рр.); лейб-гвардії кримськотатарських підрозділів (1827-1890 рр.); в умовах дії акту про загальний військовий обов’язок (1869-1917 рр.).
   В дисертації міститься аналітичний огляд проходження військової служби кримських татар, визначається її специфіка, що полягала у виконанні кримськотатарськими формуваннями не стільки воєнних (бойових) дій, скільки охоронних, міліційних, прикордонних, фельд’єгерських, каральних тощо, які були переважаючими у мирний час аж до введення загальної військової повинності.
   Ключові слова: кримськотатарські військові формування, правові основи військової служби кримських татар, загальноімперське законодавство, підзаконні акти щодо військової служби кримських татар, військові традиції, функції кримськотатарських військових формувань (охоронні, міліційні, прикордонні, фельд’єгерські, каральні).

Старицын А.В. Правовые основы службы крымских татар в воинских формированиях Российской империи (1784 – 1917 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию законодательных и подзаконных актов, на основании которых осуществлялась служба крымских татар в воинских формированиях Российской империи в 1784 - 1917 гг., и выявлению особенностей ее прохождения.
   Установлены правовые основы службы всех крымскотатарских воинских формирований, которые создавались на протяжении указанного периода: Таврических татарских дивизионов бешлейського войска в Крыму (1784 - 1796 гг.); Крымских коннотатарских полков (1806 - 1812 гг.); лейб-гвардии крымскотатарских подразделений (1827-1890 гг.); в условиях действия акта об общей воинской обязанности (1869 - 1917 гг.).
   Все воинские формирования крымских татар (до введения воинской повинности) создавались на добровольной основе и содержались за счет казенных источников бывших ханских имений, конфискованных в российскую государственную казну (Таврические татарские дивизионы бешлейского войска), либо денег мусульманской общины в Крыму (Крымские коннотатарские полки, лейб-гвардии крымскотатарские подразделения).
   В диссертации содержится аналитический обзор порядка прохождения воинской службы крымских татар, определяется его специфика, которая состояла в выполнении крымскотатарскими формированиями не столько военных (боевых) действий, сколько охранительных, милицейских, пограничных, фельдъегерских, карательных и т.п., превалирующих в мирное время.
   Выполнение военной функции крымскотатарскими подразделениями было эпизодическим (во времена войн России с другими государствами), хотя нередко и героическим. В условиях действия нормативного акта об общей воинской повинности крымскотатарские подразделения, кроме военной функции, традиционно выполняли охранительную функцию, а в годы первой русской революции еще и карательную.
   Каждый этап образования и деятельности крымскотатарских подразделений в Вооруженных силах Российской империи подвергнут детальному анализу с точки зрения его правовой базы и функциональной направленности. Определено, что направлениями деятельности Таврических татарских дивизионов бешлейского войска были милицейские, осведомительные, профилактические и административные функции.
   Служба крымских татар в коннотатарских иррегулярных войсках проходила на манер казачьей службы Донского войска. Из четырех коннотатарских полков Симферопольский, Перекопский и Евпаторийский активно участвовали в определяющих боевых операциях, а Феодосийский полк нес непростую внутреннюю и пограничную службу.
   Крымскотатарские лейб-гвардейские подразделения осуществляли воинскую, конвойную службу, которая регулировалась теми же законами, которые устанавливались для всех гвардейских подразделений и казачьих иррегулярных формирований. Выявлено, что издавались и отдельные специальные правовые акты, которыми учреждался порядок прохождения службы мусульманскими и крымско-татарскими подразделениями.
   Обобщая правовые основы службы крымских татар в различных воинских формированиях Российской империи на протяжении 1784 – 1917 гг., автор пришел к выводу, что они представляют собой систему взаимно дополняемых правовых источников: а) законодательные акты, выраженные в общеимперском законодательстве и обеспечиваемые с помощью механизма государственного принуждения; б) подзаконные акты, касающиеся непосредственно мусульманских и крымскотатарских воинских формирований; в) поднормативные (правоприменительные) акты, издаваемые командирами воинских подразделений; г) воинские традиции, ритуалы, которые сложились в ходе социально-исторической эволюции службы в вооруженных силах Российской империи.
   Ключевые слова: крымскотатарские воинские формирования, правовые основы воинской службы крымских татар, общеимперское законодательство, подзаконные акты относительно воинской службы крымских татар, воинские традиции, функции крымскотатарских воинских формирований (охранительные, милицейские, пограничные, фельдъегерские, карательные).

Staritsyn A.V. Legal grounds of the Crimean Tatars service in military formations of the Russian empire (1784-1917). Manuscript.

Candidate’s law degree dissertation by speciality 12.00.01 – theory and history of state and law, history of political and legal doctrines. – Vernadsky Taurida National University. – Simferopol, 2007.

   The thesis is devoted to the research of legislative and sub-law acts on the basis of which the Crimean Tatars service in military formations of the Russian empire was carried out in 1784-1917, and revealing of peculiarities of its doing.
   The legal grounds of the service of Crimean Tatars military formations which were created during the stated period: formations of Taurida Tatars divisions of Beshley army in Crimea (1784-1917); of Crimean Tatars horse regiments (1806-1812); Life-Guards of the Crimean Tatars divisions (1827-1890) in conditions of functioning of the general military duty act (1869-1917) are established.
   The thesis contains the analytical review of Crimean Tatars doing of their service. It is also defined its specific character which consisted in execution by Crimean Tatars formations not so much military (battle), as guard, militia, boundary, special messenger, punitive etc., prevailing in peace time till leading in of general military duty.
   Key words: the Crimean Tatars military formations, legal grounds of the military service of Crimean Tatars, the general empire legislation, sub-law acts concerning Crimean Tatars military service, military traditions, functions of the Crimean Tatars military formations (guard, militia, boundary, special messenger, punitive).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 – 1917 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net