Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект)

Анотації 

Шойко В.А. Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія – Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, 2007.

   Дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу соціально-психологічного забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у надзвичайних ситуаціях наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
   Зміст дисертації розкрито у трьох розділах.
   Проаналізований та узагальнений досвід організації соціально-психологічного клімату у підрозділах рятувальників МНС України.
   При цьому визначені характерні риси основних шляхів соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності у підрозділах рятувальників та розкриті об`єктивні і суб`єктивні фактори, що впливали на цей процес. Досліджені основні погляди стосовно СПК як умови оптимізації професійної діяльності колективу.
   Виявлені основні тенденції розвитку системи соціально-психологічного забезпечення підрозділів МНС та сформульовані можливі напрями використання отриманого досвіду в сучасних умовах.
   Ключові слова: соціально-психологічне забезпечення, соціально-психологічний клімат, надзвичайні ситуації, професійна діяльність, рятувальники.

Шойко В.А. Социально-психологическое обеспечение деятельности спасательных подразделений гражданской обороны МЧС Украины в 2000-2006 гг. (исторический аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – военная история – Национальный университет “Львовская политехника”, г. Львов, 2007.

   Диссертация посвящена комплексному анализу социально-психологического обеспечения деятельности спасательных подразделений гражданской обороны МЧС Украины в чрезвычайных ситуациях, которые имели место в конце ХХ – начале ХХІ вв.
   Содержание диссертации разрыто в трех разделах.
   В первом разделе проводится анализ научной литературы и источников по выбранной теме, а также представлены основные методы исследования. Определено, что вопросы социально-психологического обеспечения действий спасательных подразделений МЧС Украины в чрезвычайных ситуациях нами определенного нами периода рассматривались учеными, как отечественными, так и зарубежными, лишь в общих чертах. Конкретно же аспектов, касающихся нашей проблематики, они всесторонне не исследовали.
   Во втором разделе автор, на основе анализа существующих документов, раскрывает организацию социально-психологического климата в подразделениях спасателей.
   Дает характеристику основных путей социально-психологического обеспечения профессиональной деятельности в подразделениях спасателей МЧС Украины и их усовершенствования.
   Анализирует основные взгляды, касающиеся социально-психологического обеспечения, как условия оптимизации профессиональной деятельности коллектива.
   Изучает связи показателей профессиональной деятельности коллектива спасателей с состоянием социально-психологического климата в нем.
   Определяет объективные и субъективные факторы, которые влияли на оптимизацию социально-психологического климата в коллективе спасательного подразделения до действий в чрезвычайных ситуациях.
   В третьем разделе диссертант раскрывает вопросы социально-психологического обеспечения коллектива подразделения спасателей МЧС Украины к действиям в чрезвычайных ситуациях.
   Здесь он определяет характерные черты и особенности социально-психологического обеспечения их профессиональной деятельности. 
   Определяет основные тенденции развития системы социально-психологического обеспечения деятельности подразделений МЧС.
   На основе выявленных тенденций автор предлагает возможные пути использования полученного опыта в современных условиях, обосновывает методические рекомендации, касающиеся социально-психологического обеспечения спасательных подразделений.
   Ключевые слова: социально-психологическое обеспечение, социально-психологический климат, чрезвычайные ситуации, профессиональная деятельность, спасатели.

Shoyko V.A. Socio-psychological security for rescue subdivisions of civil defense of the Ministry of Emergencies of Ukraine activity in 2000-2006. (Historical aspect).- Manuscript.

Ph.D. thesis on competition for Ph.D. degree in history, speciality 20.02.22 – military history. National University “Lvivska Politechnika”, Lviv, 2007.

   Complex analysis of socio-psychological security for rescue subdivisions of civil defense of the Ministry of Emergencies of Ukraine (MEU) activity during emergency situations at the end of the 20-th - beginning of the 21-st centuries is the matter of the Thesis research.
   The Thesis consists of three parts.
   The experience of establishing socio-psychological environment in subdivisions of rescuers of the MEU has been analyzed and generalized.
   At that, characteristic features of the main methods of socio-psychological security of professional activity in subdivisions of rescuers have been determined, and objective and human factors which influenced that process have been found. The principal views on socio-psychological environment as a condition for optimization of collective’s professional activity have been studied.
   Basic tendency of development of the system of socio-psychological security of rescue subdivisions of the MEU has been discovered, and possible trends in usage of gained experience in modern practice have been provided.
   Key words: socio-psychological security, socio-psychological environment, emergency situations, professional activity, rescuers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net