Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічна технологія. Харчове виробництво arrow Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв

Анотації 

Станевський О.Л. Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 - процеси та апарати харчових виробництв. - Одеська державна академія харчових технологій, Одеса, 1999.

   Дисертація присвячена розробці наукових основ енергозаощадження. Здійснено дослідження ефектів міжкомпонентної масообміної взаємодії елементів аерозольного потоку у міжтрубному просторі утилізатора, які раніш не були вивчені. Розроблені основи теорії тепломасопереносу паропилогазового теплоносія у ТС-утилізаторах, які включають еволюційну класифікацію специфічних процесів переносу та математичні та емпіричні моделі комбінованих процесів. Розроблені алгоритм та програма для аналізу теплової ситуації підприємства та мінімізації теплових втрат обладнання за рахунок створення можливостей вироблення доцільного (економічно виправданого) обгрунтування проектуванню посиленої досконалої термічної ізоляції. Методами математичного та експериментального моделювання доведена коректність наукових основ інженерного проектування та технічної експлуатації тепломасоутилізаційних апаратів на базі двофазних випаровувально-конденсаційних автономних модулів (TT та TC).
   Ключові слова: енергозаощадження, теплотехнології, теплові труби, тепломасоперенос, теплоутилізация.

Станевский О.Л. Моделирование и совершенствование энергоиспользующих процессов и аппаратов пищеконцентратных производств. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 - процессы и аппараты пищевых производств. - Одесская государственная академия пищевых технологий, Одесса, 1999.

   Диссертация посвящена разработке научных основ энергосбережения на примере пищеконцентратного производства. Результаты работы возможно применить во всех отраслях, где встречаются специфические потоки отработанного теплоносителя (изготовление растворимого кофе, сухого молока, сахара, экстрактов напитков) с растворимой пылью готового продукта и где используется энергоемкое устаревшее оборудование (энергетика, металлургия, химия), требующее модернизации изоляции на корпусах. Проведен анализ функционирующих средств утилизации теплоты и массы ценного продукта из специфических выбросов технологических агрегатов. Установлено, что наиболее актуальным в современных условиях является использование теплообменников на основе обтекаемых и оребренных ТТ и ТС. На базе анализа результатов производственной деятельности внедренных утилизационных аппаратов осуществлено исследование ранее неизученных эффектов межкомпонентного массообменного взаимодействия элементов аэрозольного трехфазного потоку в межтрубном пространстве утилизатора. Разработаны основы теории тепломассопереноса паропылегазового теплоносителя в термосифонных тепломассоутилизационных аппаратах, которые включают эволюционную классификацию специфических процессов переноса, отображающую взаимодействие аэрозольного потока и термосифонного пучка, а также математические и эмпирические модели комбинированных процессов переноса, полученные с использованием теории подобия и метода анализа размерностей. Даны рекомендации для расчета тепломассообмена при проведении инженерных процедур определения параметров и характеристик утилизационного оборудования. Установлена взаимосвязь между следствием - изменением поля температуры движущейся среды в аппарате и причиной - изменением поля концентрации пыли в потоке из-за дополнительного эффекта улавливания пыли в межтрубном пространстве, уменьшения толщины и термического сопротивления слоя пыли на поверхности теплообмена ТТ, увеличения теплового потока от движущейся среды к поверхности ТС. Помимо прямой, существует и обратная логическая последовательность, отражающая связь между сопряженно протекающими взаимодействующими процессами: определено соотношение между следствием - изменением поля пылесодержания потока и причиной - изменением поля температуры в воздушном пространстве рядов ТТ в аппарате из-за охлаждения трехфазного аэрозольного паропылегазового теплоносителя, парциальной конденсации водяного пара на поверхности теплообмена ТТ, реакции межкомпонентного массообменного взаимодействия частиц летящей пыли в потоке и каплями стекающей влаги с поверхности ТС (образовавшийся конденсат дополнительно улавливает продукт из отработанных выбросов технологических установок; при этом происходит увеличение концентрации экстракта, возвращаемого в основное производство). Разработаны алгоритм и программа для анализа тепловой ситуации предприятия и минимизации тепловых потерь оборудования за счет создания возможностей выработки целесообразного (экономически оправданного) обоснования проектированию усиленной совершенной термической изоляции. Методами математического и экспериментального моделирования доказана корректность научных основ инженерного проектирования и технической эксплуатации тепломассоутилизационных аппаратов на базе двухфазных испарительно-конденсационных автономных модулей (тепловых труб и термических сифонов). В ходе проведения энергоаудита составлена программа энергосбережения для пищеконцентратного комбината, отвечающая современному уровню. Программа предусматривает иерархию приоритетов, в соответствии с которыми реализуются этапы энергосбережения: от первоначальных организационно-технических мероприятий, не требующих капиталовложений, до перспективных научно-технологических исследований по созданию производства на альтернативных физических принципах, срок внедрения которых не может быть спрогнозирован с требуемой точностью и ответственностью. В распоряжение специалистов предприятия поступает развернутый информационный материал, позволяющий принимать рациональные решения в конкретной экономической ситуации.
   Ключевые слова: энергосбережение, теплотехнологии, тепловые трубы, тепломассоперенос, теплоутилизация.

Stanevsky O.L. Modelling and perfecting energy used processes and meanses food-concentrate of productions. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.18.12 - processes and meanses of food productions. - Odessa state academy of food technologies, Odessa, 1999.

   The thesis is devoted to development of scientific bases energy-saving. The research before the unexplored effects intercomponent mass-exchange of interaction of elements of an aerosol stream in inter-pipe space utilizator is carried out. Are developed by a fundamentals of the theory heat-mass-carrying vapour-dust-gas of the heat-carrier in TS-utilizators, which include a developmental classification of specific processes of transposition and mathematical and empirical models of combined processes. Are developed algorithm and program for the analysis of a thermal situation of the enterprise and minimization of thermal losses of the equipment at the expense of creation of possibilities of development expedient (economically justified) substantiation to designing of strengthened perfect thermal isolation. The methods of mathematical and experimental modelling prove a correctness of scientific bases of engineering designing and technical operation heat-mass-utilization of meanses on basis of two-phase evapour-condensation autonomous modules (heat pipes (HP) and thermal siphons (TS)).
   Key word: energy-saving, heat-technologies, heat pipes, heat-mass-carrying, heat-utilization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net