Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності

Анотації 

Уліч В. Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності. Готовність курсанта до управлінської діяльності являє собою складне, стійке особистісне утворення, що виражає прагнення фахівця на основі наявних професійних знань, умінь, професійної спрямованості й особистісних якостей успішно вирішувати завдання з управління особовим складом і підрозділом у цілому. Теоретично розроблена модель формування готовності до управлінської діяльності у курсантів ВВНЗ включає: професійний, поведінковий та морально-психологічний блоки. Формування готовності до управлінської діяльності залежить від сукупності педагогічних умов (спеціальна організація навчально-виховного процесу майбутніх офіцерів; застосування теоретичної моделі формування управлінських умінь; урахування значення об’єктивних та суб’єктивних чинників для такого процесу; усвідомлення майбутніми офіцерами включеності їх у систему підготовки до майбутньої діяльності). Модель формування готовності пов’язана з педагогічними умовами.
   Ключові слова: педагогічні умови, формування готовності, управлінська діяльність, вищий військовий навчальний заклад, майбутні офіцери.

Улич В. Л. Педагогические условия формирования готовности будущих офицеров к управленческой деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена формированию готовности будущих офицеров к управленческой деятельности. Готовность курсанта к управленческой деятельности представляет собой сложное, устойчивое личностное образование, выражающее стремление специалиста, на основе имеющихся профессиональных знаний, умений, профессиональной направленности и личностных качеств успешно решать задачи по управлению личным составом и подразделением в целом.
   Содержание управленческой деятельности включает: структурные особенности, раскрывающие предметную и потребностно-мотивационную характеристики управленческой деятельности (потребность, мотив, цель, способ); операционно-деятельностные особенности, отражающие процессуальную сторону управленческой деятельности (активность, деятельность, действие, операцию). Компонентами такой деятельности являются: поведенческий, инициативный, морально-психологический. Критериями формирования готовности к управленческой деятельности будущих офицеров являются критерии, характеризующие профессиональные знания, профессиональные умения, морально психологический компонент, и оценивающие поведенческий компонент на желаемом, приемлемом, критическом и недопустимом уровнях. Курсанты на желаемом уровне имеют глубокие и прочные знания принципов управления; четко представляют систему, основные направления воспитательной работы. На приемлемом уровне у курсанта есть твердые системные знания принципов и функций управления; они способны к решению теоретических заданий, знают методы управления. Критический уровень характеризуется наличием у курсантов удовлетворительных знаний принципов управления, все задания на практике реализует с помощью преподавателя. Недопустимый уровень готовности к управленческой деятельности предполагает поверхностные знания принципов и функций управления.
   Модель формирования готовности к управленческой деятельности у курсантов ВВУЗа включает: профессиональный блок (профессиональные знания и умения по управлению подразделением, обучению и воспитанию подчиненного личного состава); поведенческий блок; морально-психологический блок.
   Формирование готовности к управленческой деятельности зависит от системы педагогических условий (специальная организация учебно-воспитательного процесса будущих офицеров; применение теоретической модели формирования управленческих умений; учет значения объективных и субъективных факторов для такого процесса; осознанность будущими офицерами включенности их в систему подготовки к будущей деятельности) и факторов в их диалектическом единстве (экономических, политических, социально-правовых и других объективных, объективно-субъективных и субъективных). По мере формирования готовности к управленческой деятельности у курсантов происходит изменение профессионально важных качеств личности.
   Ключевые слова: педагогические условия, формирование готовности, управленческая деятельность, высшее военное учебное заведение, будущие офицеры.

Ulich V. L. Pedagogical Conditions of Future Officers’ Readiness Formation for Management Activity. – Manuscript.

Thesis is for obtaining the Scientific Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in Speciality 13.00.04 – “Theory and Methods of Professional Education”. – The National Academy of the Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmel’nitsky. – Khmel’nitsky, 2007.

   This thesis deals with the problem of future officers’ readiness formation for management activity. Cadet’s readiness for management activity is a complex, stable personal formation which expresses specialist’s striving for carrying out duties successfully on personnel and unit management in the whole on the basis of current professional knowledge, skills and professional attitude and personal qualities. The theoretically worked out model of readiness formation for cadet’s management activity at the higher military establishments includes: professional, behavioral and moral-psychological blocks. Readiness formation for management activity depends on the totality of the pedagogical conditions (special organization for teaching and upbringing process of future officer; applying the theoretical model of management skills formation; account of the role of objective and subjective factors for this process; realization of future officers’ involvement into the future activity training system). The model of readiness formation is connected with the pedagogical conditions.
   Key words: pedagogical conditions, readiness formation, management activity, higher military education establishment, future officers’.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net