Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів

Анотації 

Бакуменко Б.В. Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерства освіти і науки України, м. Харків, 2008.

   У дисертації вирішено актуальне наукове завдання підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання шляхом розробки адресних методів радіолокаційного впізнавання на основі кодування просторових координат повітряних об’єктів сигналами запиту і відповіді. Метод радіолокаційного впізнавання з адресним запитом і адресною відповіддю полягає у кодуванні складними сигналами запиту просторових координат об’єктів впізнавання, складними сигналами відповіді – їх уточнення за даними бортової навігаційної апаратури. Метод радіолокаційного впізнавання з адресною відповіддю полягає у одночасному обслуговуванні відповідачем усіх прийнятих за час аналізу сигналів запиту з кодуванням складним сигналом відповіді координат повітряного об’єкту. Прихованість адресних систем РЛВ забезпечується кодуванням сигналів відповіді складними псевдохаотичними сигналами, завадостійкість – зменшенням інтенсивності потоку сигналів відповіді.
   Ключові слова: адресний метод радіолокаційного впізнавання, завадостійкість, прихованість, завадозахищеність, система радіолокаційного впізнавання.

Бакуменко Б.В. Адресные методы повышения помехозащищенности систем радиолокационного опознавания на основе кодирования запросными и ответными сигналами координат воздушных объектов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы. – Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт” Министерства образования и науки Украины, г. Харьков, 2008.

   В диссертации решена актуальная научная задача повышения помехозащищенности систем радиолокационного опознавания путем разработки адресных методов радиолокационного опознавания на основе кодирования пространственных координат воздушных объектов запросными и ответными сигналами.
   Анализ показал, что запросчики и ответчики существующих систем радиолокационного опознавания (РЛО) реализованы по принципу открытых систем массового обслуживания с отказами с обслуживанием первого принятой заявки, системы РЛО – по принципу асинхронных безадресных систем. Вместе с особенностями технической реализации систем РЛО (кодированием запросных и ответных сигналов неимитоустойчивыми интервально-часовыми кодами с известной структурой и слабой направленностью антенн самолетных ответчиков) это априорно предопределяет низкую помехоустойчивость и скрытность существующих систем РЛО. В ходе исследования существующих систем РЛО как объектов радиоэлектронной борьбы и источников разведывательной информации разработана модель функционирования систем РЛО и усовершенствована методика расчета коэффициента готовности (КГ) систем РЛВ. Численные оценки показали низкую помехоустойчивость систем РЛО в условиях действия коррелированных с запросными сигналами помех и отсутствие энергетической скрытности систем РЛВ. Известным методом повышения энергетической скрытности систем РЛО является кодирование ответных сигналов (ОС) сложными псевдохаотическими сигналами с большой временной базой, однако это приводит к снижению КГ системы РЛО. Противоречие устранено разработкой адресных методов радиолокационного опознавания.
   Суть метода радиолокационного опознавания с адресными запросом и ответом заключается в кодировании сложным запросным сигналом пространственных координат объекта опознавания, сложным ответным сигналом – уточнения координат объекта опознавания по данным бортовой навигационной аппаратуры. Суть метода радиолокационного опознавания с адресным ответом заключается в одновременном обслуживании ответчиком всех принятых за время анализа запросных сигналов с кодированием сложным ответным сигналом координат воздушного объекта. Адресные методы радиолокационного опознавания позволяют резко снизить интенсивность потока ответных сигналов, что приводит к повышению помехоустойчивости систем РЛО.
   Оценки показали, что адресные методы позволяют уменьшить дальность обнаружения воздушных объектов по ответным сигналам самолетных ответчиков системами радиотехнической разведки приблизительно в 18 раз и на порядок увеличить пропускную способность систем РЛВ.
   Для реализации адресных методов радиолокационного опознавания предложено определять местоположение воздушных объектов в квадратах сетки ПВО, что обеспечивает точность порядка 12 км и требует использования 14-розрядных кодовых последовательностей; и кодировать запросные и ответные сигналы сигналами с дискретной псевдохаотической фазовой модуляцией на основе рекуррентных последовательностей (М-кодами), что позволяет обеспечить относительную простоту технической реализации устройств согласованной обработки, низкий уровень боковых лепестков и высокую информационную емкость системы сигналов.
   Ключевые слова: адресный метод радиолокационного опознавания, помехоустойчивость, скрытность, помехозащищенность, система радиолокационного опознавания.

Bakumenko B.V. Address methods of radar identification systems noise protected increase on the basis of coding by the interrogation and response signals of air objects co-ordinates. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.12.17 – Radio and television systems. – National Aerospace University named after N.Ye. Zhukovsky “Kharkiv Aviation Institute” of Ministry of education and science of Ukraine, Kharkiv, 2008.

   At dissertation the actual scientific task of radar identification systems noise protected increase is decided by development of address methods of radar identification on the basis of air objects spatial co-ordinates coding by the interrogation and response signals. The radar identification method with the address interrogation and address response consists in the coding identification objects spatial co-ordinates by the difficult interrogation signals and coding clarification of objects spatial co-ordinates from data of side navigation apparatus by the difficult response signals. The radar identification method with an address response consists in simultaneous service by transponder all the interrogation signals accepted in times of the analysis with coding of the air object co-ordinates by the difficult response signal. Secrecy of the address radar identification systems is provided by the coding response signals by difficult quasi chaotic signals, anti-clutter stability – by diminishing of response signals stream intensity.
   Key words: address method of radar identification, anti-clutter stability, secrecy, noise protected, radar identification system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net