Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України

Анотації

Гонтаренко Л.О. Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – "Психологія діяльності в особливих умовах". – Університет цивільного захисту України. - Харків, 2008.

   У дисертації наведено результати дослідження наукової проблеми щодо професіографічного аналізу діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС та визначення алгоритму (вирішального правила) отримання психологічної інформації стосовно придатності особистості до диспетчерського виду діяльності в межах МНС України.
   Автором доведено, що ефективність професійної діяльності персоналу чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України, як однієї з основних в ланцюгу дій всіх оперативно-рятувальних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації, залежить від комплексу професійно важливих якостей працівників, який, за результатами професіографічного опису, має використовуватися при професійно-психологічному відборі та психологічному супроводженні діяльності персоналу.
   Серед основних професійно важливих якостей працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України достовірно виділені максимально значущі атенційні, мнемічні, моторні, імажинітивні, емоційні, вольові, мовні та комунікативні якості, а також провідні мотиви професійного вибору працівників чергово-диспетчерських служб екстреного виклику МНС України.
   Виділені та описані основні психологічні типи працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України, які мають загальні психологічні особливості, а саме: активно-послідовний, тривожно-інтровертований, імпульсивний та активно-імпульсивний тип працівників серед фахівців "Служби 112"; імпульсивно-гіпостенічний, пасивно-залежний, невротично-боязливий та гіпертимний тип працівників серед фахівців чергово-диспетчерської служби.
   Розроблено та запропоновано алгоритм (вирішальне правило) отримання психологічної інформації стосовно придатності особистості до диспетчерського виду діяльності в межах МНС України.
   Ключові слова: працівник чергово-диспетчерської служби екстреного виклику професійно важливі якості, професіографічний опис, професійно-психологічний відбір.

Гонтаренко Л.А. Профессиографический анализ деятельности сотрудников дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова МЧС України. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук за специальностью 19.00.09 – "Психология деятельности в особых условиях". – Университет гражданской защиты Украины. – Харьков, 2008.

   В диссертации представлены результаты исследования научной проблемы, которая заключается в профессиографическом анализе деятельности сотрудников дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова МЧС и разработке алгоритма (решающего правила) получения психологической информации относительно пригодности личности к диспетчерскому виду деятельности в МЧС Украины.
   В процессе исследования автором достоверно доказано, что эффективность профессиональной деятельности персонала дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова МЧС, как одной из основных в цепочке действий всех оперативно-спасательных подразделений реагирования на чрезвычайные ситуации, зависит от комплекса профессионально важных качеств сотрудников, который, по результатам профессиографического описания, должен использоваться при профессионально-психологическом отборе и психологическом сопровождении деятельности персонала.
   Всесторонний анализ современной системы профессионального отбора в оперативно-спасательные службы как в Украине, так и за ее пределами, проведенный автором, доказывает, что профессионально-психологический отбор в подразделения МЧС Украины находится в стадии становления, а его диагностический инструментарий сегодня не опирается на специфические особенности профессиональной деятельности специалистов разных профессий, изучение которых путем профессиографического описания позволяют выделить профессионально важные качества.
   В процессе экспериментального исследования, среди основных профессионально важных качеств сотрудников дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова МЧС Украины, автором достоверно выделены максимально значимые аттенциональные, мнемические, моторные, имажинитивные, эмоциональные, волевые, разговорные и коммуникативные качества, а также ведущие мотивы профессионального выбора сотрудников дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова.
   На основе анализа профессиональных психологических особенностей автором выделены и описаны основные психологические типы сотрудников дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова МЧС Украины, а именно: активно-последовательный, тревожно-интровертированный, импульсивный и активно-импульсивный типы среди сотрудников "Службы 112"; импульсивно-гипостенический, пассивно-зависимый, невротично-боязливый и гипертимный типы среди сотрудников дежурно-диспетчерской службы.
   В исследовании разработан и предложен алгоритм (решающее правило) получения психологической информации относительно пригодности личности к диспетчерскому виду деятельности в рамках МЧС Украины.
   Ключевые слова: сотрудник дежурно-диспетчерской службы экстренного вызова профессионально важные качества, профессиографическое описание, профессионально-психологический отбор.

L.O. Gontareko. Professiographic Analysis of Activities of Employees of Emergency Call Duty Operator–Dispatcher Service of the MES of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the Scientific Degree of the Candidate of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09 - Psychology of activity in special conditions. – The University of Civil Defense of Ukraine. – Kharkiv, 2008.

   The dissertation presents the results of the research devoted to the scientific problem of professiographic analysis of activity of employees of the Emergency Call Duty Operator – Dispatcher Service of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine and determines the algorithm (decisive rule) of obtaining psychological information as for personal aptitude for dispatching activity type in the framework of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine.
   The author has proved that the professional activity efficiency of the employees of the Emergency Call Duty Operator – Dispatcher Service of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine, being one of the major links in the chain of all rescue subdivisions reactions to emergencies, depends on a complex of professionally important qualities of the personnel, which, by the professiographic description results, should be used in professional and psychological selection and psychological guidance of the personnel activity.
   The major professionally important qualities of the employees of the Emergency Call Duty Operator – Dispatcher Service of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine are highlighted as the most significant, i.e. attentional, mneumonic, motorial, imaginative, emotional, willing, lingual and communication features, as well as leading motives for the professional choice of the abovementioned employees.
   Major psychological types of the employees of the Emergency Call Duty Operator – Dispatcher Service of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine that have common psychological special features were pointed out and described, namely: active-consistent, anxious-introvert, impulsive and active-impulsive types of workers among “112 Service” personnel; and impulsive-hyposthenic, passive-dependent, neurotic-timid and hyperthymic types of workers among the duty operator – dispatcher service personnel.
   The algorithm (the decisive rule) for obtaining of the psychological information as for the personal aptitude for dispatching activity type in the framework of the MES of Ukraine has been developed and suggested.
   Key words: employee of the Emergency Call Duty Operator – Dispatcher Service, professionally important features, professiographic description, professional and psychological selection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net