Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів

 Анотації

Розова Т.М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2007 р.

   Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-експериментальному вивченню креативності як чинника професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів. Уточнено поняття „комунікативні здібності”, „професійно-комунікативні здібності”, здійснено інтегроване вивчення професійно-комунікативних здібностей психологів у контексті їх взаємозв’язку з креативністю та її змістовими складовими. Досліджено психологічну сутність, та зміст креативності як чинника розвитку професійно-комунікативних здібностей. Виявлено психологічні особливості професійно-комунікативних здібностей студентів-психологів, складники та показники рівнів розвитку професійно-комунікативних здібностей у студентів. Встановлено змістовні структурні складові професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів: контактність, легкість вступу в комунікативні контакти, здібності тримати комунікативні контакти, тощо. Розроблено та апробовано інтегровану розвивальну програму активізації креативності за умов застосування креативних психотехнологій.
   Ключові слова: здібності, комунікативні здібності, професійно-комунікативні здібності, креативність, складові креативності, чинники розвитку професійно-комунікативних здібностей, психотехнології.

Розова Т.Н. Креативность как фактор развития профессионально-коммуникативных способностей будущих психологов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, Киев, 2007 г.

   Диссертация посвящена проблеме теоретико-экспериментального изучения креативности как условия развития профессионально-коммуникативных способностей будущих психологов. В результате анализа психологической литературы было установлено и структурировано анализ и научные подходы к изучению креативности и профессионально-коммуникативных способностей. Проведено интегральное изучение профессионально-коммуникативных способностей психологов в контексте их взаиморазвития с креативностью и выделено структурные содержательные характеристики, особенности влияния креативности на развитие профессионально-коммуникативных способностей у будущих психологов. В результате исследования были выделены показатели профессионально-коммуникативных способностей современного психолога и установлено, что они являются многогранным личностно-профессиональным образованием, которое обеспечивает способность к оптимальной организации профессиональных коммуникаций. Обоснована роль этапа профессионализации в ВУЗе как основного в процессе активизации и фундации, именно в студенческом возрасте, профессионально-коммуникативных способностей.
   Выделены составляющие профессионально-коммуникативных способностей: контактность, легкость вступления в коммуникативные контакты, организаторские способности, способность слушать и понимать других, способность преодолевать коммуникативные барьеры и другие. Установлено, что у студентов более представлены средний и ниже среднего уровни развития профессионально-коммуникативных способностей. В соответствии с выделенными психологическими особенностями профессионально-коммуникативных способностей выделены закономерности проявления в юношеском возрасте, экспериментально доказано взаимосвязь уровня развития профессионально-коммуникативных способностей и особенностей креативности. Выделено и описано показатели креативности (оригинальность, гибкость и скорость мышления, изобретательность, склонность к риску, развитое воображение, независимость мышления и т.д.), психологические характеристики профилей креативности, которые связаны с типами и показателями креативности. Выделены два профиля: гармоничный и частичный, негармоничный. Каждый профиль имеет несколько уровней развития креативности – очень высокий (одаренный), высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Для гармоничного профиля креативности характерно: высокий уровень развития скорости, гибкости, оригинальности мышления, разработанности темы; высокий уровень креативного потенциала личности, личностной и социальной креативности, развитая интуиция, любознательность, и т.д. Для негармоничного профиля креативности, представленного более широко, характерно: умеренный уровень разработанности и гибкости мышления; медлительность, неразвитое воображение; неспособность к структуризации объектов и разработанности деталей, стереотипность решений и склонность к стереотипным действиям.
   Констатируется, что, во-первых, профессионально-коммуникативные способности возникают на основе профессиональных целей и задач; во-вторых, профессионально-коммуникативные способности основываются на общих коммуникативных способностях; в-третьих, существуют психологические особенности личности, которые помогают или мешают развитию креативности как фактора профессионально-коммуникативных способностей.
   Основу формирующей части исследования составляет программа активизации ресурсов креативности с помощью специальных психотехник, которые сгруппированы и структурированы в креативные психотехнологии. Тренинговая программа включает психотехники, помогающие развитию креативности как фактора профессионально-коммуникативных способностей будущих психологов. Креативность является условием интегрированного развития творческих ресурсов личности, в результате чего повышается уровень и характеристики профессионально-коммуникативных способностей. Контрольный эксперимент показал взаимосвязи между показателями креативности и профессионально-коммуникативными способностями студентов, а также, что специально разработанные креативные психотехнологии повышают уровень профессионально-коммуникативных способностей будущих специалистов.
   Ключевые слова: способности, коммуникативные способности, профессионально-коммуникативные способности, креативность, составляющие креативности, факторы развития профессионально-коммуникативных способностей, психотехнологии.

Rozova T. Creativity as the factor of the development of professional-communicative abilities of the future psychologists. – Manuscript.

The Dissertation on inception of an academic degree of the candidate of psychological science on a speciality 19.00.07 – pedagogical and age psychology. – National pedagogical M.P.Dragomanov university, Kyiv, 2007.

   Dissertational research is devoted to theoretically-experimental studying of creativity as a factor of the professional-communicative abilities of the future psychologists. Notions “communicative abilities”,”professional-comunicative abilities” are specified, relized integrated studying of the professional-communicative abilities of psychologists in a context of their interrelation with creativity and its substantial components. The psychological essence and content of creativity as a factor of the development of professional-communicative abilities are investigated. Psychological features of the professional-communicative abilities of the students-psychologists, their components and indexes of levels of the development of students professional-communicative abilities are considered and investigated. Substantial structural components of the professional-communicative abilities of the future psychologists are revealed: communicative contacts, abilities to get info-communicative contacts, abilities to keep communicative contacts etc. It is developed and approved integrated development program of activization creativity by means of creative psychotechnologies.
   Keywords: abilities, communicative abilities, the professional-communicative abilities, creativity, the components of creativity, factors of development of the professional-communicative abilities, psychotechnologies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net