Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

Анотації 

Кожедуб О.В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с.

   Дисертація присвячена дослідженню динаміки структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті.
   Динаміка структури вільного часу вихованців військових навчальних закладів розглядається як соціальний процес, що характеризує зміни внутрішньої будови вільного часу під впливом соціальних факторів і проявляється у зміні функціональної спрямованості та змістовного наповнення культурно-дозвіллєвої діяльності курсантів. Проаналізовано динаміку змін структури вільного часу вихованців військових навчальних закладів на різних етапах розвитку системи військової освіти. На основі аналізу емпіричних даних визначено тенденції розвитку структури вільного часу курсантів вітчизняного військового навчального закладу.
   Ключові слова: вільний час курсантів вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті; структура вільного часу курсантів ВВНЗ при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті; динаміка структури вільного часу курсантів ВВНЗ при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті; соціальні фактори динаміки структури вільного часу вихованців військових навчальних закладів; орієнтації на культурно-дозвіллєву діяльність курсантів ВВНЗ при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті; змістовне наповнення культурно-дозвіллєвої діяльності курсантів ВВНЗ при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті; функціональна спрямованість культурно-дозвіллєвої діяльності курсантів ВВНЗ при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті.

Кожедуб Е.В. Динамика структуры свободного времени курсантов высшего военного учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – 20 с.

   Диссертация посвящена исследованию динамики структуры свободного времени курсантов высшего военного учебного заведения при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете.
   В работе анализируются авторские концепции ученых, в которых определяется структура свободного времени представителей различных социальных групп, начиная с античных времен.
   Анализ нормативно-правовых документов, которые регулируют жизнедеятельность воспитанников военных учебных заведений, позволил определить структурные элементы их свободного времени. Так, структура свободного времени кадетов кадетских корпусов представлена временем творческой деятельности, временем спортивной деятельности, временем физической трудовой деятельности, которая рассматривается как элемент культурно-досуговой деятельности.
   Структура свободного времени курсантов военных учебных заведений СССР представлена временем массово-политической деятельности, временем культурно-просветительной деятельности и временем спортивно-массовой деятельности.
   Функциональный анализ жизнедеятельности курсантов высшего военного учебного заведения при классическом университете способствовал выделению в структуре их свободного времени таких элементов: время деятельности, которая способствует социализации, время коммуникативной деятельности, время спортивно-оздоровительной деятельности, время творческо-развивающей деятельности, время рекреационной деятельности и время гедонистической деятельности.
   Применение бюджетного метода исследования времени позволил определить количественные параметры каждого из элементов и установить, какие социальные факторы оказывают наиболее сильное влияние на динамику структуры свободного времени курсантов высшего военного учебного заведения при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете.
   Ключевые слова: свободное время курсантов высшего военного учебного заведения (ВВУЗ) при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете; структура свободного времени курсантов ВВУЗ при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете; динамика структуры свободного времени курсантов ВВУЗ при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете; социальные факторы динамики структуры свободного времени воспитанников военных учебных заведений; ориентации на культурно-досуговую деятельность курсантов ВВУЗ при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете; содержание культурно-досуговой деятельности курсантов ВВУЗ при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете; функциональная направленность культурно-досуговой деятельности курсантов ВВУЗ при гражданском высшем учебном заведении, классическом университете.

Kozhedub O.V. Dynamics of structure of a free time of cadets of a Higher Military Educational Institution. – Manuscript.

Thesis to attain a scientific degree of the candidate of sociological sciences on a specialty 22.00.04 – special and branch sociology – the Kyiv National University of Taras Shevchenko. – Kyiv.

   The thesis is devoted to research of dynamics of structure of a free time of cadets of the military educational institution at civil a higher educational institution, classical university.
   Dynamics of structure of a free time of students of military educational institutions is viewed as social process which characterizes changes of an internal structure of a free time under influence of social factors and is shown in change of a functional orientation and the maintenance cultural-recreational activity of cadets. It analyses dynamics of changes of structure of a free time of pupils of military educational institutions at different stages of development of a society. On the basis of the analysis of empirical data certain tendencies of development of structure of a free time of cadets of a national higher military educational institution are determined.
   Keywords: Free time of cadets of the higher military educational institution (HMEI) at the higher civil educational institution, classical university; Structure of a free time of cadets of the HMEI at the higher civil educational institution, classical university; Dynamics of structure of a free time of cadets of the HMEI at the higher civil educational institution, classical university; Social factors of dynamics of structure of a free time of students of military educational institutions; Orientations to cultural-recreactional activity of HMEI cadets at a civil higher educational institution, classical university; Content filling at cultural-recreactional activity of HMEI cadets at a civil higher educational institution, classical university; Functional orientation of cultural-recreational activity of HMEI cadets at a civil higher educational institution, classical university.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net