Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України

Анотації 

Шпильовий І.М. Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008.

   У дисертації концептуально обґрунтовано теоретико-методологічні та прикладні аспекти державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки як перспективного напряму наукового дослідження, визначено шляхи удосконалення державного управління природно-техногенною безпекою територій. Узагальнено наявні підходи до державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки та результати досліджень з даної проблематики.
   Здійснено системний аналіз механізмів державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки, розглянуто ефективність їх застосування на загальнодержавному (національному) та регіональному рівнях. На основі проведеного системного аналізу визначено подальші напрями оптимізації механізмів державного регулювання у зазначеній сфері.
   Окреслено основні завдання і напрями удосконалення державного регулювання у сфері ПТБ України.
   Ключові слова: природно-техногенна безпека, джерела ризику, катастрофа, небезпека, надзвичайна ситуація, державне управління, державне регулювання, планування, механізм державного управління.

Шпилевой И.Н. Государственное регулирование в сфере природно-техногенной безопасности Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02. – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2008.

   В диссертации концептуально обоснованы теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного регулирования в сфере природно-техногенной безопасности как перспективного направления научного исследования, определены пути усовершенствования государственного управления природно-техногенной безопасностью территорий. Обобщены существующие подходы к государственному регулированию в сфере природно-техногенной безопасности и результаты исследований по данной проблематике.
   Определено, что проблема изучения природно-техногенной безопасности имеет многоаспектный и междисциплинарный характер. В научной литературе выделяются географические, экономические, социальные, психологические, философские, медицинские и управленческие аспекты исследования природно-техногенной безопасности. Медицинское и управленческое направления исследований являются более новыми, в сравнении с остальными, а поэтому менее изучены.
   Уточнена сущность понятий “безопасность”, “природно-техногенная безопасность”, предлагается авторское определение понятий “государственное управление природно-техногенной безопасностью” и “государственное регулирование в сфере природно-техногенной безопасности”.
   Исследование нормативно-правовой базы, которая регулирует природно-техногенную безопасность, сравнение задач деятельности по обеспечению природно-техногенной безопасности с их нормативно-правовой поддержкой позволили сделать вывод: законодательно-нормативная база в указанной сфере по своей структуре в основном соответствует направлению деятельности и наиболее важным современным требованиям относительно реагирования на чрезвычайные ситуации.
   Разработана методика определения уровня природно-техногенной безопасности регионов, на основе которой проведено районирование территории Украины по уровню природно-техногенной безопасности. Выявление территориальных различий по уровню природно-техногенной безопасности может стать основой для принятия политического решения относительно уровня допустимого риска в регионе. Этот уровень допустимого риска для региона и является тем показателем, который определяет целесообразность проведения мер по обеспечению природно-техногенной безопасности регионов.
   Особое внимание в диссертации уделено системе государственного управления природно-техногенной безопасностью, функционирование которой характеризируется как целенаправленное использование органами государственной власти и органами местного самоуправления механизмов регулирования природно-техногенной безопасности, ориентация их на решение социально-экономических задач, направленных на создание условий для устойчивого состояния жизнедеятельности общества, функционирования техносферы, самовоссоздания окружающей среды.
   Осуществлён системный анализ механизмов государственного регулирования в сфере природно-техногенной безопасности, рассмотрена эффективность их применения на национальном и региональном уровнях. На основе проведенного системного анализа определены дальнейшие направления оптимизации механизмов государственного регулирования в указанной сфере.
   Сделан вывод о необходимости координированного управления природно-техногенной безопасностью и более эффективного государственного регулирования этой сферы, определены приоритеты в этой сфере, основными из которых являются прогнозирование чрезвычайных ситуаций и усовершенствование существующих механизмов государственного регулирования.
   Ключевые слова: природно-техногенная безопасность, источники риска, катастрофа, опасность, чрезвычайная ситуация, государственное управление, государственное регулирование, планирование, механизм государственного управления.

Shpylyovyy I. State regulation in the sphere of natural technogenic safety of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of science in Public administration, in the specialty 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The dissertation provides a conceptual background for theoretical, methodological and applied aspects of state regulation in the sphere of natural technogenic safety as a perspective area in the scientific research, defines the ways that will improve Public administration of the natural technogenic safety of territories. It also summarizes the existent approaches to state regulation in the sphere of natural technogenic safety and research results within this subject matter.
   The work generalizes the essence of such notions as “safety”, “natural technogenic safety ”, gives the author’s interpretation of such notions as “Public administration of natural technogenic safety” and “state regulation in the sphere of natural technogenic safety”.
   System analysis of the mechanisms of state regulation in the sphere of natural technogenic safety was conducted, effectiveness of their use at the national and regional levels was considered. On the basis of the system analysis further ways for the optimization of the mechanisms of state regulation in the above-mentioned sphere were defined.
   Major tasks and ways of improvement of state regulation in the sphere of natural technogenic safety of Ukraine were described.
   Key words: natural technogenic safety, sources of risk, catastrophe, hazard, emergency situation, Public administration, state regulation, planning, mechanism of Public Administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net