Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічна технологія. Харчове виробництво arrow Розробка технології консервованних антоціанових барвників з ягід бузини чорної
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка технології консервованних антоціанових барвників з ягід бузини чорної

Анотації 

Тюрікова І.С. Розробка технології консервованних антоціанових барвників з ягід бузини чорної.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих продуктів.- Одеська державна академія харчових технологій, Одеса, 1999.

   Дисертація присвячена розробці технології виробництва стабільного порошкоподібного та рідких концентрованих харчових барвників із бузини чорної. Висвітлений склад плодів бузини, які ростуть в двох регіонах України, а також продуктів її переробки за комплексом біохімічних, хіміко-технічних показників, інгредієнтній та кольоровій характеристиці пігментів. Науково обгрунтовано методами математичного моделювання технологічні процеси обробки бузинової сировини. Розроблено пріоритетний седиментаційно-регенера-ційний спосіб виділення барвних речовин. Запропоновано математичну модель осаджування пігментів з екстракту для вибору виду осаджувача та умов процесу. Обгрунтовано параметри процесу мембранного та вакуум-випарного концентрування пігментів екстракту. Розроблено технологічні та процесно-апаратурні схеми виробництва барвників. Наведено їх якісну характеристику за комплексом показників. Науково обгрунтовано терміни та умови зберігання отриманих видів харчових барвників. Підготовлено проект нормативно-технічної документації, проведено апробацію бузинових барвників в різних галузях харчової промисловості.
   Ключові слова: антоціанові пігменти, бузинові барвники, екстракція, седиментаційна технологія, осадження, концентрування, консервований харчовий барвник.

Тюрикова И.С. Разработка технологии консервированных антоциановых красителей из ягод бузины черной. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.13. – технология консервированных продуктов.-Одесская государственная академия пищевых технологий, Одесса, 1999.

   Диссертация посвящена разработке технологии производства стабильного порошкообразного и жидких пищевых красителей из бузины черной.
   В диссертации проведена сравнительная оценка различных видов сырья с позиций накопления красителя и цветовых характеристик пигментов. Изучен состав произрастающих в двух регионах Украины плодов бузины и продуктов ее переработки по комплексу биохимических, химико-технических показателей, ингредиентной и цветовой характеристике пигментов.
   Методом двумерной хроматографии изучен антоциановый комплекс бузины, который представлен четырьмя соединениями – цианидин-3-самбубио-зидом, цианидин-3-глюкозидом, цианидин-3-самбубиозид-5-глюкозидом, цианидин-3,5-диглюкозидом.
   Исследована термоустойчивость антоцианового комплекса и разработаны процессы предварительной обработки сырья, обеспечивающие повышение выхода красящих веществ. Исследовано влияние различных факторов на кинетику выхода фенольных соединений из плодово-ягодного сырья: температуры, химической природы и концентрации экстрагента, гидромодуля, продолжительности процесса, степени дисперсности сырья, интенсивности перемешивания.
   Проведено математическое описание процесса экстракции красящих веществ: получены уравнения регрессии для концентрации красителя (С), производительности (G), удельных энергозатрат (q), а также параметры компромиссного оптимума. Научно обоснованы методами математического моделирования технологические процессы обработки бузинового сырья, обеспечивающие максимальную экстрагируемость и степень сохранности красящих веществ. На основе изучения кинетики экстракции красителя и степени равновесия диффузии, предложена схема многоступенчатой экстракции, обеспечивающая высокий выход пигментов из сырья – (94…95) %.
   Разработан новый седиментационно-регенерационный способ выделения красящих веществ из экстракта бузинового сырья, отличающийся высокой степенью преципитации красящих веществ, экономичностью, низкими затратами энергии и времени. Предложена математическая модель осаждения пигментов из экстракта для подбора вида осадителя и условий процесса. Для получения порошкообразного красителя предложено использовать антоциановый концентрат по седиментационно-регенерационной технологии на различных функциональных носителях – крахмале, сахарозе, сорбите, пектине и др.
   Установлено влияние параметров процесса мембранного разделения на степень концентрирования красящих веществ бузинового экстракта. Обоснованы параметры процесса мембранного и вакуум-выпарного концентрирования пигментов экстракта.
   Разработаны проект НТД, технологическая и процессно-аппаратурная схемы производства 3-х видов биологически активных пищевых красителей, которые дают возможность утилизации в Украине широко распространенного нетрадиционного дикорастущего сырья – бузины черной. Отличительными особенностями разработанных технологий являются гибкость, связанная с использованием для выделения пигментов седиментационного или мембранного процессов, либо вакуум-выпарного концентрирования красящих веществ плодов бузины черной в зависимости от технической оснащенности предприятия.
   Изучен ингредиентный состав, цветопараметрические, биохимические, химико-технические, микробиологические показатели пищевых красителей из бузины. Научно обоснованы сроки и условия их хранения по комплеку показателей качества.
   Определены направления использования разработанных видов красителей на основе теоретического анализа и экспериментального определения технологической характеристики красящих веществ бузины по показателю D. Эти результаты позволяют охарактеризовать пигментный комплекс бузины как сравнительно термоустойчивый, что дает возможность рекомендовать его в качестве вкусового оснастителя ряда, в том числе термообрабатываемых продуктов питания.
   Проведена апробация бузиновых красителей в различных отраслях пищевой промышленности. Осуществлено внедрение в промышленность разработанных технологий. Расчетный экономический эффект выработки красителя по седиментационно-регенерационной технологии в сравнении с мембранной составляет 65,6 грн на 1 туб.
   Ключевые слова: антоциановые пигменты, бузиновые красители, экстракция, седиментационная технология, осаждение, концентрирование, консервированный пищевой краситель.

Tyurikova I.S. The elаboration of canned anthocyanic colorants technology from the black elderberry. – The manuscript.

Dissertation for asking the scientific degree of the Technical Science Candidate by speciality 05.18.13 – Canned foods technology. – Odessa State Academy of Food Technologies, Odessa, 1999.

   The dissertation is devoted to working out of the technology and production the stable powder and liquid food colorants of the black elderberry. There has been studied the structure of the elderberries growing in two regions of Ukraine, and the products of its over-production by the complex of biochemical, chemically-technical figures, ingrediental and color characteristic of pigments. The technologic methods and regimes of treatment of the elderberry raw material are grounded scientifically on the methods of mathematical modulation. There has been worked out the prioritet sedimentically-regeneration method of selection the coloring substances. There has been proposed the mathematical model of selection the type of the sedimenter and the conditions of pigments precipitation.
   There has been grounded the parameters of the process of membranic and vacuum-steamed concentration of extract pigments. The technological and process-apparatical scheme of producing the colorants have been worked out. There has been given their qualitative characteristic by the figures complex. There have been based the terms and conditions of storing the recieved types of food colorants. The project of technical documentation has been prepared, the investigation of elderberry colorants in the different branches of food industry has been conducted.
   Key words: anthocyanic pigments, elderberry colorants, extraction, the sedimentical technology, precipitation, concentration, canned food colorant.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка технології консервованних антоціанових барвників з ягід бузини чорної

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net