Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка

 Анотації

Вершина В.А. Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. - Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню антропологічного аспекту філософської системи С.Л.Франка в контексті російської і західноєвропейської філософської традиції. Встановлюються ідейно-теоретичні та гносеологічні витоки філософського світогляду С.Л.Франка. Наголошується, що проблема людини у філософії Франка не є ізольованою, а, навпаки, знаходиться в тісному взаємозв'язку з проблемою суспільства. Показано, що затверджуючи духовність суспільного життя згідно самої його суті, С.Л.Франк робить спробу обґрунтування концептуальної єдності вирішення проблем людини і суспільства, яке базується на ідеї початкової проникнутості їх божественною всеєдністю, що створює основу для розуміння людини (“я”) і суспільства (“ми”) як нерозривно-незлиттєвої Всеєдності. У зв'язку з цим реконструюється соціально-антропологічна концепція Франка як смислова вісь його філософської системи. Виділені ключові елементи соціально-антропологічної концепції Франка (“особистість”, “соборність”, “служіння”) і проаналізований їх зміст. Показано, що, на думку Франка, лише етика служіння дозволяє подолати антагонізм засад солідарності та свободи і примирити їх з метою облаштування суспільного, громадянського життя людей на розумних засадах.
   Ключові слова: Срібний вік російської культури, антиномістичний монодуалізм, особистість, соборність, принцип служіння.

Вершина В.А. Антропологический аспект философской системы С.Л.Франка. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию антропологического аспекта философской системы С.Л.Франка в контексте русской и западноевропейской философской традиций. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления философского наследия Серебряного века в условиях антропологического кризиса рубежа ХХ-ХХI вв., а также недостаточной разработкой данной проблематики в отечественной философии.
   В исследовании раскрыто содержание понятия “Серебряный век русской культуры”, выявлены основные характерные черты данной эпохи и их влияние на формирование мировоззрения Франка. Проанализированы идейные истоки и теоретико-гносеологические предпосылки философии С.Франка, сопоставлены философско-антропологические взгляды С.Франка и некоторых его предшественников (в частности, Плотина, И.Канта, К.Леонтьева, В.Соловьева) с целью выявления точек соприкосновения и отличия их позиций.
   Рассмотрена диалектика рационального и иррационального в учении Франка об антиномистическом монодуализме. Показано, что соотношение иррационального и рационального в его философии сложно, неоднозначно и противоречиво. Развивая свои философские построения в общем русле русской философской традиции, и стремясь к идеалу цельного познания, Франк при очень большом значении иррациональной составляющей все-таки преимущественно остается систематическим мыслителем под эгидой рационального. Но и его рационализм является, по существу, средством постижения иррационального и непостижимого. Будучи в гносеологическом смысле представителем русского интуитивизма, Франк развивает свои философские воззрения, исходя из “непосредственного созерцания реальности”, стремясь к универсальной сопричастности “всего всему” в мире, в чем проявляются отличительные черты русской философской и в целом духовной культуры. В рамках интуитивизма, опираясь на гносеологические проблемы, обозначенные Н. Кузанским, Вл. Соловьевым, Н. Лосским, Франк формулирует учение об антиномистическом монодуализме, которое явилось гносеологической основой его философских построений.
   Отмечается, что проблема человека в философии Франка не является изолированной, а, напротив, находится в тесной взаимосвязи с проблемой общества. Показано, что утверждая духовность общественной жизни согласно самому ее существу, С.Л.Франк предпринимает попытку обоснования концептуального единства решения проблем человека и общества, основывающегося на идее изначальной пронизанности их божественным всеединством, что создает основу для понимания человека (“я”) и общества (“мы”) как неразрывно-неслиянного многоединства. В связи с этим реконструируется социально-антропологическая концепция Франка как смысловая ось его философской системы. Выделены ключевые элементы социально-антропологической концепции Франка (“личность”, “соборность”, “служение”) и проанализировано их содержание. Показано, что только этика служения позволяет преодолеть антагонизм начал солидарности и свободы и примирить их с целью устроения общественной жизни людей на разумных основаниях.
   Ключевые слова: Серебряный век русской культуры, антиномистический монодуализм, личность, соборность, принцип служения, “я-ты-мы”.

Vershina V. A. The anthropological aspect of S.L.Frank' s philosophical system. – Manuscript.

Dissertation for obtaining academic degree of Candidate of Philosophical Sciences in speciality 09.00.05. - History of Philosophy. – Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, 2007.

   The dissertation is devoted to study of anthropological aspect Frank’s philosophical system in the context of the Russian and West European philosophical tradition. Author notes that human problem is not isolated in the Frank’s philosophy but it connected with the society problem. Author concludes that S. L.Frank attempts to prove the conceptual unity of the person and society. The conceptual unity of the person and society is founded on the idea of Divine Pan-Unity. That conception forms the basis for notion about indissoluble and unamalgamated Poly-Unity. The social-anthropological conception of Frank is reconstructed. It is the central moment in the Frank’s philosophy. The main elements of the social-anthropological conception of Frank are “person“, “conciliarism“ (sobornost“), “serving“. Author demonstrates that serving ethics is the instrument of the human reconsolidation and life rationalization.
   Кey words: “Silver Epoch of Russian culture“, “antinomistical monodualism“, “person“, “conciliarism“ (“sobornost“), “serving“, “I-You-We“.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net