Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну

 Анотації

Яременко І.А. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05. – історія філософії. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація є історико-філософським аналізом специфічних рис комунікативного вчення Ю.Хабермаса як проекту завершення модерну. У роботі розширено уявлення про теоретичні джерела вчення Ю.Хабермаса шляхом експлікації впливу недостатньо досліджених теорій постмодерних філософів, таких, як психологічна теорія Л.Кольберга, лінгвістичні теорії Дж.Остіна і Дж.Сьорля та соціологічної теорії М.Вебера, на комунікативне вчення німецького філософа.. Доведено трансдисциплінарний характер теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса, основу якого складають не тільки результати філософських дискусій модерного та постмодерного періодів, а й досягнення інших реконструктивних наук, таких, як психологія, лінгвістика та соціологія. Зроблено висновок, що Ю.Хабермас не відмовляється від нормативного змісту модерну, а проводить нову актуалізацію критичного дискурсу модерну, розвиваючи і трансформуючи в своєму вченні такі ключові принципи модерну, як суб’єктивність і раціональність.
   Ключові слова: модерн, постмодерн, комунікація, комунікативна дія, дискурс, етика, мораль, раціональність, суб’єктивність.

Яременко И.А. Коммуникативное учение Ю.Хабермаса в проблемном поле незавершенности модерна. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05. – история философии. Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация является историко-философским анализом специфических черт коммуникативного учения Ю.Хабермаса как проекта завершения модерна.
   В первом разделе “Рефлексивно – методологический контекст коммуникативного учения Ю.Хабермаса” определяется методологическая основа исследования проблемы взаимоотношения модерна и постмодерна в современном философском ландшафте и проводится обзор современных исследований коммуникативного учения Ю.Хабермаса как украинскими, так и зарубежными философами. В результате компаративистского анализа доказано, что среди современных исследователей имеются определенные разногласия в трактовке таких основополагающих для современной философии понятий, как “модерн”, “модернизм”, “постмодерн”, “постмодернизм”. В качестве методологической основы диссертационного исследования выступает трактовка понятия “модерн” как нормативного понятия, комплекса философских идей и концепций Нового времени, а понятия “постмодерн” как современного этапа в развитии философии, характеризующегося широким спектром философских школ и направлений. В результате логического и системного анализа рефлексивного поля коммуникативного учения Ю.Хабермаса доказано, что основными направлениями как отечественного, так и зарубежного исследования являются этический и социальный аспекты теории немецкого мыслителя. Но коммуникативное учение Ю.Хабермаса является более сложным, многоаспектным учением, включающим в себя различные сферы человеческого знания и основывающимся на результатах не только философских исследований модерного и постмодерного периодов, но и на достижениях других созвучных научных дисциплин.
   Во втором разделе “Теоретические источники коммуникативного учения Ю.Хабермаса” производится не только новая трактовка традиционных источников теории немецкого мыслителя – этических учений И.Канта и Г.Гегеля, но и анализ недостаточно исследованного контекста учения Ю.Хабермаса. Доказано, что в разработке этики дискурса он преодолевает узкие границы субъективности путем перехода к интерсубъективности и сохраняет основополагающие принципы этической теории Канта, такие, как универсализм, когнитивизм и формализм. На основе системного анализа коммуникативного учения Ю.Хабермаса расширено представление о теоретических источниках учения Ю.Хабермаса. Доказано, что основу теории действий немецкого философа составляют психологические исследования американского философа XX столетия Л.Кольберга. Доконвенциональный уровень морального развития классификации Л.Кольберга соответствует инструментальному действию типологии Ю.Хабермаса, конвенциональный – стратегическому, а постконвенциональный – коммуникативному действию. В результате компаративистского анализа теории дискурса Ю.Хабермаса и лингвистических исследований Дж.Остина и Дж.Серля доказано, что теория речевых актов представителей лингвистической философии, характеризующаяся развитием таких основных принципов модерна, как субъективность и рациональность, лежит в основе теории речевых действий Ю.Хабермаса. Эксплицировано влияние социологических исследований М.Вебера на теорию коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Доказано, что, подчеркивая незавершенность теории рациональности Вебера, Хабермаса вводит понятие коммуникативной рациональности как развитие принципа рациональности модерна.
   В третьем разделе “Коммуникативное учение Ю.Хабермаса в контексте проблемы незавершенности модерна” исследуются основные компоненты его учения, а именно: теория этики дискурса, теория морального развития, теория речевых действий и теория коммуникативной рациональности. Установлено, что в основу этики дискурса немецкий философ наряду с принципами когнитивизма, универсализма и формализма кладет принципы справедливости и солидарности, что позволяет рассматривать этическую теорию Ю.Хабермаса как синтез традиционной этики модерна (этика справедливости Канта) и этики античности (этика блага Аристотеля). Этика дискурса Хабермаса определяется как формалистская, деонтологическая и телеологическая. На основе проведенного анализа моральной теории Ю.Хабермаса выявлено, что Хабермас приводит теорию ступенчатого развития морали Кольберга через социальную перспективу к ступеням интеракции. Этим он достигает действительного обоснования логической последовательности ступеней морального развития и обосновывает взаимосвязь между ступенями морального развития и типами действий. Хабермас определяет дискурс как высшую ступень психологического развития человека, на которой происходит трансформация социально-когнитивных способностей в фундаментальные категории морали. Доказано, что в основе моральной теории Хабермаса лежат принципы субъективности, когнитивизма и универсализма как основные черты модерной философии. В результате логического анализа теории речевых действий Ю.Хабермаса делается вывод, что заложенные в речевых действиях претензии на значимость (нормативную правильность, объективную истинность и достоверность выражения) Хабермас соотносит не только с определенными типами действий, но и с определенными жизненными мирами – социальным, объективным и субъективным, что является продолжением кантовского разделения мира на три сферы познания в виде критики практического разума, критики теоретического разума и критики способности суждения. Доказано, что понятие коммуникативной рациональности в учении Хабермаса является нормативным, плюральным, неинтегральным, и несепаративным. В результате анализа коммуникативного учения Ю.Хабермаса доказано, что основу теории немецкого мыслителя составляют не только результаты философских дискуссий, но и исследования реконструктивных наук, таких, как психология, лингвистика и социология. На основе проведенного исследования коммуникативного учения Ю.Хабермаса делается вывод, что мыслитель не отказывается от нормативного содержания модерна, а проводит новую актуализацию критического дискурса, присущего модерну. Считая модерн незавершенным проектом, он стремится к его завершению, развивая и трансформируя в своем учении такие ключевые принципы модерна, как субъективность и рациональность.
   Ключевые слова: модерн, постмодерн, коммуникация, коммуникативное действие, дискурс, этика, мораль, рациональность, субъективность.

Yaremenko I.A. Communicative Doctrine of Jurgen Habermas within Problem Field of Incompleteness of Modern.-Manuscript.

Thesis for a degree of a Candidate of Philosophical Sciences in the sphere of specialism History of Philosophy. – Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 2007.

   The thesis is historical and philosophical study of specific features of communicative doctrine of J.Habermas as a project of completion of modern. The paper broadens conception of theoretic sources of J.Habermas’s doctrine by means of explication of influence of poorly studied theories of post-modern philosophers such as psychological theory of L.Kohlberg, and linguistic theories of J.Austin and J.Serl, and sociological theory of M.Weber on communicative doctrine of German philosopher. It is proved transdiscipline character of theory of communicative action by J.Habermas which bases on the results of philosophic discussions of modern period as well as on achievements of other reconstructive sciences such as psychology, linguists and sociology. It is concluded that J.Habermas doesn’t neglect normative context of modern. He makes a new actualization of critical discurse of modern developing and transforming in his doctrine such key principles of the modern as subjectivity and rationality.
   Key words: modern, post-modern, communication, communicative action, discurse, ethics, moral philosophy, rationality, subjectivity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net