Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі

 Анотації

Царькова О.В. Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

   Дисертація присвячена вивченню психологічної корекції батьківської поведінки в осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, як одного з важливих чинників їх ресоціалізації. У ній викладені результати теоретичного аналізу стану досліджуваної проблеми в психологічній науці і практиці.
   Запропоновано структуру якостей особистості засудженого, які детермінують когнітивний та емоційний компоненти батьківства.
   Розроблена й експериментально обґрунтована програма тренінгу психологічної корекції батьківської поведінки, що складається з орієнтаційного, реконструктивно-формуючого та рефлексивно-узагальнюючого блоків. Виявлено специфіку організації та проведення групової роботи із засудженими в умовах позбавлення волі, а також основні ресурси й фактори, що дозволяють зробити її успішною.
   Ключові слова: ресоціалізація засуджених, психологічні чинники ресоціалізації, психологічні особливості засуджених, сімейні стосунки засуджених, батьківська поведінка, психологічна корекція, програмний тренінг, оцінка ефективності тренінгу.

Царькова О.В. Отцовское поведение как психологический фактор ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена изучению психологической коррекции отцовского поведения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, как одного из важных факторов их ресоциализации. В ней изложены результаты теоретического анализа состояния исследуемой проблемы в психологической науке. Детально рассматриваются существующие подходы к разработке научно-методического обеспечения психологического аспекта ресоциализации осужденных. Представлен анализ современной практики ресоциализации, в частности, существующих программ, направленных на исправление осужденных и полноценное включение их в жизнь общества после освобождения.
   В работе рассматриваются основные подходы к изучению особенностей личности осужденных, представлен анализ основных факторов, влияющих на их ресоциализацию, обосновывается значение отцовского поведения для успешности этого процесса.
   Автором выявлены и описаны особенности семейных отношений осужденных, а также психологические качества личности, которые их детерминируют.
   Доказано, что коррекция отцовского поведения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы должна быть направлена, главным образом, на когнитивный и эмоциональный компоненты отцовства. А именно на их семейные ценности, установки, ожидания, отцовское отношение, чувства, ответственность, стиль семейного поведения, степень зрелости и самооценку.
   В соответствии с выявленными психологическими особенностями осужденных, а также характеристикой адекватного отцовского поведения автором предложена экспериментально обоснованная программа тренинга психологической коррекции отцовского поведения, состоящая из ориентационного, реконструктивно-формирующего и рефлексивно-обобщающего блоков.
   Тренинг по форме является психокоррекционной группой, состоящей только из отцов, имеющих несовершеннолетних детей. Он направлен на достижение позитивных изменений в структуре личности осужденных, развитие их отцовской роли, чувств, ценностей, ожиданий, ответственности, зрелости, навыков преодоления жизненных и семейных кризисов, и затрагивает, главным образом, когнитивный и эмоциональный компоненты отцовства.
   Для объективной оценки эффективности тренинга с осужденными автор использует три ее типа, реализованных с трех позиций: тренера, участников и экспертов. Это – текущая оценка в ходе тренинга, оценка после его завершения и оценка переноса полученного осужденными в ходе тренинга опыта в жизнь после освобождения.
   На основе экспериментального исследования, проведенного в пенитенциарных учреждениях Украины, автором выявлены эффективные психокоррекционные методы, которые могут быть использованы в ресоциализации осужденных, специфика организации и проведения групповой работы с осужденными в условиях лишения свободы, а также основные ресурсы и факторы, позволяющие сделать ее успешной.
   Ключевые слова: ресоциализация осужденных, психологические факторы ресоциализации, психологические особенности осужденных, семейные отношения осужденных, отцовское поведение, психологическая коррекция, программный тренинг, оценка эффективности тренинга.

Tsarkova O.V. Fathers’ behavior as a psychological factor of resocialization of discharged prisoners. – Manuscript.

Dissertation for searching of the scientific degree of candidate of psychological sciences on speciality 19.00.06 – legal psychology. Kharkov National University of Internal Affairs, Kharkov, 2008.

   The dissertation is devoted to the study of psychological correction of fathers’ behavior of discharged prisoners as one of important factors of their resocialization. It contains results of theoretical analysis of the studied problem in psychological science. It was considered in detailed manner existing approaches to the development of scientific and methodical maintenance of psychological aspect of inmates’ resocialization.
   On the base of experimental research conducted in penitentiary establishments of Ukraine, the author revealed effective psychocorrectional methods, which can be used in inmates’ resocialization, arranging peculiarities and conducting of the group work with inmates in conditions of deprivation of freedom and also main resources and factors affording to make it successful.
   Key words: inmates’ resocialization, psychological factors of resocialization, psychological peculiarities of inmates, inmates’ family relations, father’s behavior, psychological correction, program training, training efficiency evaluation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net