Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття

 Анотації

Гнатищак Галина Тарасівна. Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

   У дисертації досліджено комунікативний аспект людського буття у німецькій філософії ХХ століття. Здійснено аналіз становлення проблеми людської комунікації та її подальшого розвитку. Висвітлено основні положення комунікативної концепції Карла Ясперса. Розглянуто філософські підходи до людської комунікації у Юрґена Габермаса та Карла-Отто Апеля. Визначено структурні компоненти і особливості комунікативних концепцій цих мислителів. Наголошено на трансформації розуміння людської комунікації у німецькій філософії ХХ століття (екзистенційний вимір комунікації у К. Ясперса та суспільний у Ю. Габермаса та К.-О. Апеля).
   Ключові слова: комунікація, екзистенційна комунікація, трансцендентальна комунікація, інтерсуб’єктивність, межова ситуація, комунікативна дія, дискурс, дискурсивна етика, необмежена комунікативна спільнота.

Гнатыщак Галина Тарасовна. Проблема коммуникативного измерения бытия человека в немецкой философии ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2008.

   В диссертации исследован коммуникативный аспект человеческого бытия в немецкой философии ХХ века. В ходе исследования произведён анализ становления проблемы человеческой коммуникации и её последующего развития. Выявлена острота постановки проблемы человеческой коммуникации в философии ХХ века. Проанализировано значение понятия “коммуникация”, отображены её основные формы и виды. Раскрыты основные моменты коммуникативной концепции Карла Ясперса. Подчёркнуто фундаментальное значение коммуникации для человеческого бытия в философии К. Ясперса. Рассмотрены философские подходы к человеческой коммуникации у Юргена Хабермаса и Карла-Отто Апеля. Определены структурные компоненты и особенности коммуникативных концепций этих мыслителей. Сделан акцент на интерсубъективном характере их учений. Подчёркнута трансформация понимания человеческой коммуникации в немецкой философии ХХ века (экзистенциальное измерение коммуникации у К. Ясперса и социальное у Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля). Определено, что немецкая коммуникативная философия ХХ века стала новой ступенью в развитии философской мысли, переходом от философии субъективности до философии интерсубъективности.
   Ключевые слова: коммуникация, экзистенциальная коммуникация, трансцендентальная коммуникация, интерсубъективность, пограничная ситуация, коммуникативное действие, дискурс, дискурсивная этика, неограниченная коммуникативная общность.

Gnatyshchak Galyna Tarasivna. The Problem of Communicative Dimension of Human Being in German Philosophy of XX Century. – Manuscript.

The thesis is submitted for receiving the Academic Candidate Degree in Philosophy. Speciality 09.00.05. – History of Philosophy. Ivan Franko National University, Lviv, 2008.

   The thesis deals with the communicative aspect of human being in Germany philosophy of XX century. The development of the problem of human communication and it progress has been analyzed in the thesis. The author discusses the main positions of communicative conception of Karl Jaspers. Consideration of philosophical approaches to the human communication by Jurgen Habermas and Karl-Otto Apel are also presented. The structural components and the peculiarities of the communicative conceptions by these thinkers have been defined and analyzed in the thesis. Emphasize on the transformation of meaning of the human communication in German philosophy of XX century (existential dimension of communication in Jaspers philosophy and social dimension of communication in Habermases and Apels philosophy).
   Key words: communication, existential communication, transcendental communication, intersubjectivity, border situation, communicative action, discourse, discourse ethics, unlimited communicative community.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net