Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічна технологія. Харчове виробництво arrow Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій

Анотації 

Юшко В.Л. Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв; Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 1999 р.

   Захищається 48 наукових робіт, у тім числі 29 статтей, 7 тез доповідей, 8 авторських свідоцтв і 4 патенти, які вміщують теоретичні й експериментальні дослідження процесів та апаратів в області сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій.
   Установлено, що застосування ефективної ресурсо- й енергозберігаючої технології та апаратури у виробництві етилбензолу і кумолу методом суміщеного алкілування бензолу етилен-пропіленовими фракціями в присутності хлориду алюмінію дозволяє підняти техніко-економічні показники цього виробництва на рівень сучасних досягнень.
   Розроблено нову абсорбційно-десорбційну апаратуру очистки етилен-пропіленових фракцій методом фізичної абсорбції трибутилфосфатом. Розроблено нову реакційну апаратуру суміщеного алкілування бензолу очищеними етилен-пропіленовими фракціями в присутності хлориду алюмінію. Створено науково обгрунтовані методи їх розрахунку, конструювання і проектування.
   Здійснено розробку, випробування та промислове упровадження запропонованих апаратів і технологічних установок.
   Ключові слова: абсорбер, реактор, тарілка, сітчастий сепаратор, гідродинаміка, масообмін, етилен-пропіленова фракція, очистка, трибутилфосфат,суміщене алкілування, етилбензол, кумол, хлорид алюмінію.

Юшко В.Л. Аппаратурно-технологическая разработка совместного производства этилбензола и кумола на базе этилен-пропиленовых фракций.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности: 05.05.13 - Машины и аппараты химических производств; Украинский государственный химико-технологический университет, Днепропетровск, 1999 г.

   Защищается 48 научных работ, в том числе 29 статей, 7 тезисов докладов, 8 авторских свидетельств и 4 патента, которые содержат теоретические и экспериментальные исследования процессов и аппаратов в области совместного производства этилбензола и кумола на базе этилен-пропиленовых фракций.
   Установлено, что применение эффективной ресурсо- и энергосберегающей технологии и аппаратуры в производстве этилбензола и кумола методом совмещенного газожидкостного алкилирования бензола этилен-пропиленовыми фракциями в присутствии хлорида алюминия позволяет поднять технико-экономические показатели этого производства с обеспечением конкурентной способности продуктов на внешнем рынке.
   Разработаны физико-химические и технологические основы очистки этилен-пропиленовых фракций методом физической абсорбции трибутилфосфатом при минусовых температурах.
   Исследована и разработана высокоэффективная противоточная колонная аппаратура с тарелками с двумя зонами контакта фаз, оборудованными переливными устройствами с сетчатыми сепараторами. Раскрыт механизм влияния сетчатых сепараторов на гидродинамику и массопередачу тарелок. Показано, что использование сетчатых сепараторов обусловливает широкий диапазон устойчивой работы тарелок, создает условия саморегулирования гидродинамического режима на тарелках и положительно влияет на эффективность массообмена. Такая массообменная аппаратура обеспечивает необходимую гибкость технологическим установкам очистки попутных етилен-пропиленовых фракций, отличается простотой конструкции и высокой компактностью. Все это создает предпосылки для широкого использования разработанной массобменной аппаратуры с целью оформления процессов абсорбции и ректификации, особенно процессов, протекающих при минусовых температурах.
   Разработаны и исследованы колонные реакторы с восходящим прямотоком, секционированные клапанными тарелками. Показано, что такие реакторы в условиях реализации процесса совмещенного газожидкостного алкилирования бензола этилен-пропиленовыми фракциями обеспечивают высокую интенсивность процесса при широком диапазоне устойчивой работы и создают условия направленного протекания процесса алкилирования преимущественно в нижней зоне реактора и реакций переалкилирования - в средней и верхней зонах реактора. Отмеченные условия протекания процесса в данных реакторах обеспечивают резкое снижение расходных коэффициентов по сырью за счет снижения выхода "кубовых" остатков и снижения расхода хлорида алюминия.
   Созданы научно обоснованные методы расчета, конструирования и проектирования разработанной аппаратуры.
   Осуществлена разработка, испытание и промышленное внедрение предложенных аппаратов и технологических установок.
   Созданы научно-технические основы технологии и аппаратурного оформления новой ресурсо- и энергосберегающей химико-технологической системы совместного производства этилбензола и кумола на базе попутных этилен-пропиленовых фракций с обеспечением системе необходимой гибкости и экологичности.
   Ключевые слова: абсорбер, реактор, тарелка, сетчатый сепаратор, гидродинамика, массообмен, этилен-пропиленовая фракция, очистка, трибутилфосфат, алкилирование, этилбензол, кумол, хлорид алюминия.

Yushko V.L. Apparatus-technology Elaboration of the Joint Manufacture Techique of Ethil Benzene and Cumene on the Base of Ethylene-Propylene Fractions.

Thesis for a doctor,s degree of technical sciences on specialities: 05.05.13 - Machines and Apparatus of Chemical Productions. The Ukranian State University of Chemistry and Technology, Dniepropetrovsk, 1999.

   48 scientific works are being defended including 29 articles, 7 theses, 8 author,s certificates and 4 patents containing theoretical and experimental investigations on process and apparatus in the field of the joint production of ethylbenzene and cumene on the base of ethylene-propylene fractions.
   It had been ascertained that the application of the effective resources and energy saving technology and apparatus in the production of the ethylbenzene and cumene by the joint benzol alkylation method with ethylene-propylene fractions in the presence of aluminium chloride allows to increase technical and economical indices of this manufacture on the level of contemporary achievements in this sphere.
   It had been worked out absorption-desorption apparatus of the ethylene-propylene fractions purification by physical absorption method of thributylphosphate. It had been developed reactive apparatus of the joint benzene alkylation purificated ethylene-propylene fractions in the presence of aluminium chloride. It had been found methods of their scientifically based calculation, designing and progecting.
   It had been realized test and industrial introduction of suggested apparatus and technological installations. It has been adduced data about their effectiveness in the process of exploitation.
   Key words: joint alkylization, purification, absorption, absorber, reactor, dish, meashy separator, hydrodynamics, mass transfer, ethylene-propylene fraction, ethylbenzol, cumene, aluminium chloride, thributylphosphate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net