Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу

Анотації

Григорків І.Р. Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008.

   Робота присвячена дослідженню ціннісного статусу наукової картини світу. Проаналізовано соціокультурно-світоглядні передумови становлення наукової моделі всесвіту, визначено її ціннісні параметри. З’ясовано, що будь-яка загальна картина світу має свою ціннісну специфіку, що її людиномірно-ціннісна визначеність є конкретно-історичним образом ієрархії пізнавальних, етичних, естетичних уявлень, а також досягнутого рівня універсально-синтетичної цілісності світогляду. Розкрито внутрішню логіку трансформації ціннісної структури картини світу в процесі переходу від класичної до некласичної та постнекласичної наукової раціональності, що характеризується відмовою від ідеї ціннісної нейтральності науки і дедалі повнішою реалізацією ціннісного потенціалу сучасної гуманітарно-наукової парадигми.
   Ключові слова: аксіологія, гуманітарно-наукова парадигма, картина світу, методологія, філософія науки, цінності.

Григоркив И.Р. Аксиологические измерения современной научной картины мира. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.09 ─ философия науки. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 2008.

   Работа посвящена исследованию ценностного статуса научной картины мира. Проанализированы социокультурно-мировоззренческие предпосылки становления научной модели вселенной, определены ее ценностные параметры. Доказано, что любая общая картина мира имеет свою ценностную специфику, что ее человекомерно-ценностная определенность является конкретно-историческим образом иерархии познавательных, этических, эстетичных представлений, а также достигнутого уровня универсально-синтетической целостности мировоззрения. Раскрыто внутреннюю логику трансформации ценностной структуры картины мира в процессе перехода от классической к неклассической и постнеклассической научной рациональности, которая характеризуется отказом от идеи ценностной нейтральности науки и все более полной реализацией аксиологического потенциала современной гуманитарно-научной парадигмы.
   Ключевые слова: аксиология, гуманитарно-научная парадигма, картина мира, методология, философия науки, ценности.

Grigorkiv I.R. Axiological Dimensions of Modern Scientific View of the World. – Manuscript.

The dissertation for obtaining of the Candidate of Philosophy scientific degree in speciality 09.00.09 ─ philosophy of science. ─ National Yuriy Fedkovych University, Chernivtsi, 2008.

   The work considers the value status of scientific world view. The author analyzes social and worldview prerequisites in establishment of scientific model of universe, and its value standards. It is proved that any worldview has its value specifics, and its anthropocentric value certainty is historically cognitive, ethical, and aesthetical.
   Because of permanent development and perfection of world view presentations, and also in connection with becoming of postnonclassical science, the processes of synthesis rational appear perspective directions of researches and irrational, exact and inexact in the structure of the newest scientific view of the world which finds out new possibilities of methodology of scientific cognition. The modern scientific view of the world appears considerably more objective, formed under act of human dimension of science. A man appears a priori setting in creation of scientific view of the world.
   The inner logic of transformation of worldview value structure during the transfer from classical to neoclassical and post neoclassical scientific reality, its rejection of scientific neutrality, and realization of axiological potential of contemporary human liberal and scientific paradigm are denoted.
   Key word: axiology, liberal and scientific paradigm, worldview, methodology, philosophy of science, value.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net