Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз

 Анотації

Харченко Ю.В. Політична риторика в діалозі “Схід-Захід”: соціально-філософський аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню політичної риторики в діалозі Заходу і Сходу. В процесі аналізу політичної риторики виявляється специфіка риторичних прийомів, що репрезентують сучасну політичну практику та встановлюється співвідношення “політичної риторики” і “політичного діалогу”. Проводиться аналіз “глобалізації” як абстрактного поняття, що активно використовується у політичній риториці й швидко змінює контекст; порушується проблема стосунків між Заходом і Сходом; експлікуються терміни “Захід”, “Схід”, “захід”, “схід”, а також визначаються їх сутнісні “кордони” в якості риторичних конструктів; “географія” й “простір” розглядаються як поліваріативні, з точки зору різних контекстів прочитання, терміни політичної риторики.
   Геополітичний вимір діалогу “Схід-Захід” в умовах глобалізації виявляє виняткову роль політичної риторики як інструменту політичного дискурсу. Політична риторика як один із найдієвіших механізмів влади здатна впливати на перебіг політичних подій та сприяти встановленню політичного консенсусу між Сходом і Заходом. Політичний консенсус є можливим за умови встановлення причин риторичних колізій, що проявляються у дискурсивних практиках Сходу і Заходу.
   Ключові слова: політичний дискурс, політична риторика, політичний діалог, Схід, Захід.

Харченко Ю. В. Политическая риторика в диалоге “Запад-Восток”: социально-философский анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Национальный авиационный университет. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию политической риторики в диалоге Запада и Востока. В процессе анализа политической риторики определяется специфика риторических приемов, которые репрезентируют современную политическую практику и указывают на соотношение “политической риторики” и “политического диалога”. Специфика риторических приемов отображается в языковых играх. Политическая сфера превращает приемы риторики в специфический дискурсивный “инструментарий” с целью манипуляции и моделирования выгодного формата реальности.
   Акцентируется внимание на том, что толерантная политическая риторика способствует созданию политического консенсуса в современном социуме. “Политический диалог” определен как критерий равновесия в рамках целостного геополитического пространства. Диалог между Западом и Востоком возможен при условии гармоничного взаимодействия их политических дискурсов. В этом случае язык понимается как отображение социокультурных факторов и как средство разрешения политических конфликтов.
   Геополитическое измерение диалога “Запад-Восток” в условиях глобализации указывает на исключительную роль политической риторики как инструмента политического дискурса. Политическая риторика определена как специфический язык, с помощью которого институты власти осуществляют влияние на сознание человека. Также политическая риторика понимается как “метаязык”, который исполняет различные социальные роли (позитивную или негативную) в контексте базовых интерпретаций современности – глобализации и постмодернизма. Политическая риторика как один из наиболее действенных механизмов власти способна влиять на течение ключевых политических событий и содействовать созданию политического консенсуса между Западом и Востоком.
   Ключевые слова: политический дискурс, политическая риторика, политический диалог, Запад, Восток.

Kharchenko Y.V. Political rhetoric in “East-West” dialogue: socio-philosophical analysis. - Manuscript.

The dissertation on receiving the academic degree as a candidate of philosophic science, speciality 09.00.03 – Social philosophy and philosophy of history. - National Aviation University. – Kyiv, 2007.

   The dissertation dedicates to the research of political rhetoric in the “East-West” dialogue. In the process of socio-philosophical analysis of political rhetoric the specific of rhetoric methods that represent modern political practice and point out the correlation of “political rhetoric” and “political dialogue” is defined. The analysis of "globalization” as an abstract concept that is actively used in political rhetoric and rapidly changes its context is defined. The problem of the dialogue between East and West is opened; the terms “West”, “East”, “west”, “east” are explicated and their essencive “borders” in the capacity of rhetoric constructs are defined. “Geography” and “space” are considered to be polyvariative terms of political rhetoric from the point of view of different contexts reading.
   Geopolitical measuring of “East-West” dialogue in the conditions of globalization points out the exceptional role of political rhetoric as the instrument of political discourse. Political rhetoric as one of the most influential power mechanisms is able to influence upon the current political events and to assist the political consensus creation between East and West. Political consensus will be possible if rhetoric contradictions that display in East and West discursive practices are defined.
   Key words: political rhetoric, political dialogue, political discourse, East and West.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net