Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічна технологія. Харчове виробництво arrow Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин

Анотації 

Задорожний С.В. Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністью 05.18.07.-технологія продуктів бродіння. – Інститут винограду і вина “Магарач” УААН, Ялта 1999 р.

   Роботу присвячено удосконаленню технології переробки винограду в умовах південного берегу Криму і приготування з нього ординарного високоякісного портвейну.
   Вперше показано, що валкова дробарка-гребеневіддільник сприяє збереженню у м’язгі заізюмлених ягід, однак при переробці високоцукристого винограду з дрібною ягодою ( Бастардо магарацький, Каберне-Совіньон) спостерігається погане соковідділення. Зменшення розміру міжвалкового отвору подрібнювача сприяє підвищенню якості міцних вин. Запропоновано пристрій додаткового руйнування структури м’язги (ДРСМ) для дробарки Т1-ВДГ-20, що підвищує реологічні властивості м’язги, збільшує об’ємну долю вільного соку, полегшує екстракцію фенольних речовин, збільшує потужність поточної лінііі переробки винограду. Розроблено технологію виготовлення нового ординарного міцного вина “Портвейн Малореченський” і з використанням термовиніфікації м’язги та обробкою пристроєм ДРСМ. Запропоновано теплову обробку купажу міцних виноматеріалів у спеціально обладнаному резервуарі із нержавіючої сталі на сонці із складеною в ньому відпрацьованою дубовою клепкою. Технологію випробувано на винзаводі радгосп-заводу “Малореченський” ВАО “Масандра”; затверджена відповідна технологічна інструкція.
   Ключові слова: фенольні речовини, валкова дробака-гребеневіддільник, пристрій допоміжного руйнування структури м’язги, геліопідігрівач.

Задорожный С.В. Совершенствование технологии переработки винограда с использованием модернизированных дробильно-гребнеотделяющих машин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05. 18. 07 – технология продуктов брожения. – Институт винограда и вина “Магарач” УААН, Ялта, 1999 г.

   Работа посвящена совершенствованию технологии переработки винограда в условиях южного берега Крыма и приготовлению из него ординарного высококачественного портвейна.
   Впервые показано, что валкокая дробилка-гребнеотделитель способствует сохранению в мезге заизюмленных ягод, однако при переработке высокосахаристого винограда с мелкой ягодой ( Бастардо Магарачский, Каберне-Совиньон) наблюдается плохое сокоотделение. Уменьшение величин межвалкового зазора дробилки способствует повышению качества крепких вин. Предложено устройство дополнительного разрушения структуры мезги ( ДРСМ ) для дробилки Т1-ВДГ-20, что повышает реологические свойства мезги, увеличивает объемную долю самотека, облегчает экстракцию фенольных веществ, увеличивает производительность поточной линии переработки винограда. Разработана технология приготовления нового ординарного крепкого вина Портвейн Малореченский с использованием термовинификации мезги и обработкой устройством ДРСМ. Предложена тепловая обработка купажа крепких виноматериалов в специально оборудованном резервуаре из нержавеющей стали на солнце с уложенной в них отработанной дубовой клепкой. Технология опробована на винзаводе совхоз-завода “Малореченский” ПАО “Массандра”; утверждена соответствующая технологическая инструкция.
   Ключевые слова: фенольные вещества, валкокая дробилка-гребнеотделитель, устройство дополнительного разрушения структуры мезги, гелиоподогреватель.

Zadorozhny S.V. Improvement of a grape processing technology by using modernized crushers-destemmers. – Manuscript.

Thesis to obtain a Degree of Candidate of Technical Sciences in Specialty 05. 18. 07 – Technology of Fermented Products. – Institute for Vine and Wine „Magarach“‚ Ukrainian Academy of Agrarian Sciences‚ Yalta‚ 1999.

   The Thesis is concerned with the improvement of a grape processing technology under conditions of the South Coast of the Crimea‚ in view to produce an ordinary port brand with good quality.
   It has been demonstrated for the first time that the roll crusher-destemmer favors the maintenance of raisined berries in the grape crush‚ yet when small-berried cultivars with high sugar content ( Bastardo magarachski‚ Cabernet Sauvignon ) are processed‚ juice recovery is poor. Smaller size of the roll clearance of the crusher promotes a better quality of strong wines. A device providing the grape crush additional breakage (…) for the crusher T1-BDI – 20 has been suggested‚ which improves geological properties of grape crush‚ increases the free-run juice proportion by volume‚ facilitates phenolic extraction and increases the output of the grape processing line. A technology of producing a new ordinary strong wine „ Port Malorechenski“ has been developed that envisages termovinification has been developed that envisages termovinification of the grape crush by using the device suggested. Thermal solar treatment of blended wine material to be made into strong wines in a special stainless-steel tank containing worked – out oak chips has been proposed and tested at the winery of the state-farm „ Malorechenski“ ( „Massandra“ Wine Trust ). A corresponding technological instruction has been approved.
   Key words: phenols‚ roll crusher-destemmer‚ device for the grape crush additional breakage‚ solar heater.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net