Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади

Анотації 

Бойко І.В. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   Дисертація присвячена проблемам правового статусу громадянина у сфері виконавчої влади. У роботі визначені такі поняття, як адміністративно-правовий статус громадянина; адміністративна правосуб¢ єктність; гарантії адміністративно-правового становища громадян. Містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов¢ язаних із реалізацією громадянами прав, свобод і обов’язків, опосередкованих нормами адміністративного права, їх забезпеченням та гарантуванням. В роботі досліджуються проблеми взаємовідносин органів виконавчої влади (їх посадових осіб) з громадянами, визначається та аналізується роль органів виконавчої влади у формуванні і реалізації правового статусу особи.
   Розглянутий зміст прав, свобод і обов’язків громадян у сфері державного управління згідно чинного законодавства, шляхи вдосконалення правових норм, що їх містять. Значна увага приділена особливостям правового статуса громадянина при застосуванні заходів адміністративного примусу і, зокрема, адміністративної відповідальності, гарантіям забезпечення адміністративно-правового статусу, наданню громадянам правової допомоги, посиленню відповідальності органів виконавчої влади та їх посадових осіб за порушення прав громадян, запрвадженню інститута адміністративної юстиції.
   Досліджуються особливості адміністративно-правового становища іноземців та осіб без громадянства в Україні, проблеми міграції, видворення іноземців-правопорушників за межі країни тощо.
   Сформульовано наукові висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності органів державного управління у сфері забезпечення прав і свобод громадян.
   Ключові слова: громадянин, особа, правовий статус, суб¢ єкт адміністративного права, виконавча влада, правосуб¢ єктність громадян, гарантії прав і свобод громадян, адміністративна відповідальність громадян, спеціальний суб¢ єкт адміністративного права.

Бойко И.В. Правовой статус граждан в сфере исполнительной власти. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - Теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена проблемам правового статуса граждан в сфере исволнительной власти. В работе определены такие понятия, как административно-правовой статус гражданина; административная правосубъектность; гарантии административно-правового положения граждан. Содержит комплекс торетических и практических вопросов, связанных с определением пределов и степени вмешательства органов исполнительной власти в жизнедеятельность гражданина, с проблемами взаимоотношений органов исполнительной власти (их должностных лиц) с гражданами, анализируется роль органов исполнительной власти в формировании и реализации правового статуса лица. Рассмотрена проблема административного усмотрения при реализации прав, свобод и обязанностей граждан и способы его унормирования.
   Сделан теоретический анализ сущности административной правосубъектности граждан, определены факторы, влияющие на ее объем. Рассмотрен вопрос ограничения прав граждан, названы факторы-ограничения. Приведена характеристика специальных административно-правовых статусов граждан.
   Рассматривается содержание прав, свобод и обязанностей граждан в сфере государственного управления в соответствии с действующим законодательством, пути совершенствования правовых норм, которые их содержат, в частности, тех, которые являются конституционными и получают свое развитие в отрасли административного права. Значительное внимание уделено особенностям правового статуса гражданина при применении мер административного принуждения и административной ответственности, обеспечению прав и свобод граждан во взаимоотношениях с правоохранительными органами. Отмечено, что в случаях применения мер принуждения к лицу, последнее, как правило, ограничивается в правах и на него возлагаются дополнительные обязанности.
   Особое место в правовом положении граждан занимают гарантии реализации и обеспечения (охраны) прав и свобод граждан, поскольку без создания надежных гарантий административно-правовой статус лица рискует отстаться только декларацией. Среди них значимыми представляются оказание гражданам правовой помощи, усиление ответственности органов исполнительной власти и их должностных лиц за нарушение прав граждан, развитие института административной юстиции, установление льгот гражданам и т.д.
   Исследуются особенности административно-правового положения иностранцев и лиц без гражданства в Украине, в частности, отмечено, что данные категории лиц ограничены в праве на участие в управлении государственными делами, в том числе в праве на государственную службу. Объем их прав, свобод и обязанностей в основном зависит от того, постоянно или временно лицо находится в Украине. Рассмотрены проблемы миграции, определены пути нелегальной миграции и способы борьбы с ней. Проанализированы проблемы выдворения иностранцев-правонарушителей за пределы страны и т.п.
   Сформулированы научные выводы и предложения, направленные на совершенствование деятельности органов государственного управления в сфере обеспечения прав и свобод граждан.
   Ключевые слова: гражданин, лицо, правовой статус, субъект административного права, исполнительная власть, правосубъектность граждан, гарантии прав и свобод граждан, административная ответственность граждан, специальный субъект административного права.

Boiko I.V. The legal status of citizens in a sphere of executive power. - The manuscript.

The thesis for a candidate’s law degree on the speciality 12.00.07 – The theory of managment; administrative law and process; financial law. The National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy.- Kharkov, 2000.

   The thesis is devoted to the problem of a legal status of citiztns in a sphere of executive power. Such notions like administrative and legal status of citizens, administrative law subjects, guarantees of the administrative and legal status of citizens are defined in this paper. The complex of theoretical and practical questions connected with the realization of rights of citizens, freedoms and responsibilites defined by the norms of the administrative law, their guarantees is considered. This thesis is explored the problem of interrelations between the bodies of executive power with citizens, defined and analysed the role of bodies of executive power in a formation of a legal status of citizens.
   The content of rights, freedoms and responsibilities in a sphere of admministrative government is considered in accordance with the law currently in force, the ways of improving of legal norms, which maintaince them. The great attention is payed to the piculiarities of the legal status of citizens while taking the measure of administrative comulsion and in particular, administrative and legal status, bodies of executive power and their officials for the violation of the rights of citizens, foundation of the institute of administrative justice.
   The author researches the picularities of administrative and legal status of foreigners and persons without citizenship in Ukraine, problems of migration, expulsion of the delinguent abroad.
   The scientific conclusions and sujections are formulated, directed to improve the actions of bodies of the state government in a sphere of ensuring rights and freedoms of citizens.
   The key words: citizen, legal status, the subject of administrative law, executive power, law subjectives of citizens, guarantes of rights and freedoms of citizens, administrative responsibility of citizens, the special subject of administrative law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net