Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні

Анотації

Бутузов В.М. Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2000.

   Дисертація присвячена дослідженню правових та організаційних основ діяльності інститутів спільного інвестування. За допомогою аналізу законодавчих нормативних актів та аналізу світового досвіду функціонування інститутів спільного інвестування підкреслюється недостатність розроблення існуючої моделі організації та діяльності інститутів спільного інвестування, яка задається системою нормативних актів. Вносяться пропозиції щодо удосконаленню нормативної бази в галузі спільного інвестування, яка на сьогоднішній день сповнена внутрішніх протиріч та неузгоджена по багатьох параметрах із загальноекономічними нормами господарчого законодавства.
   В роботі пропонуються ряд принципів та методик, за якими повинні проводитись ліквідація, реорганізація, інвестиційних фондів, продаж активів, розрахунки з учасниками фондів тощо. Врахування висунутих пропозицій є умовою такої організації ліквідації та перетворення закритих інвестиційних фондів, яка б принесла, з одного боку, по можливості, користь для учасників інститутів спільного інвестування, а з другого боку, створила б передумови для подальшого розвитку спільного інвестування в Україні.
   Ключові слова: спільне інвестування, інвестиційні фонди, інститути спільного інвестування, проблеми удосконалення нормативно-правової бази, регулювання діяльності інститутів спільного інвестування.

Бутузов В.Н. Правовые и организационные основы функционирования институтов совместного инвестирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2000.

   Диссертация посвящена исследованию правовых и организационных основ деятельности институтов совместного инвестирования. Особое внимание в роботе уделяется анализу нормативно-правовой системе регулирования деятельности институтов совместного инвестирования. В работе комплексно исследуются вопросы правового регулирования деятельности по совместному инвестированию, констатируются факты недостаточной разработки модели организации и деятельности институтов совместного инвестирования, которая задана системой существующих нормативных актов. Существующая нормативная база содержит большое количество несоответствий, норм, которые вызывают множество вопросов, противоречий и не защищает должным образом ни интересы инвесторов, ни интересы учредителей и не дает возможности государству получать положительные результаты.
   В работе предлагаются пути решения проблемных вопросов, изложен ряд предложений по редактированию существующих нормативных актов. Институты, которые созданы для аккумулирования капиталов частных инвесторов и осуществления, особенно важных для отечественного народного хозяйства инвестиций, практически изолированы от потенциальных инвесторов и значительно ограничены в возможностях инвестирования. Наиболее же соответствующим считается радикальный путь реформирования системы. Разработка существенно обновленной модели деятельности в совместном инвестировании должна воплотиться в целостной системе взаимосогласованных нормативных актов.
   Кроме общей несовершенности нормативной базы регулирования деятельности украинских институтов совместного инвестирования, она характеризуется еще недопустимой сжатостью. Так, например, отсутствует теория и практическое нормирование взаимоотношений в цепи “инвестиционный фонд – инвестиционный управляющий – депозитарий инвестиционного фонда”. Отсутствуют типовые договора между указанными объектами. Украинское законодательство по совместному инвестированию не содержит порядка атестации и лицензирования инвестиционных управляющих. Отсутствует нормирование отношений институтов совместного инвестирования открытого типа и их участников, которые возникают в процессе выкупа первыми инвестиционных сертификатов. Необходимым является обозначение круга субъектов, которые могут быть агентами инвестиционных управляющих и инвестиционных компаний по продаже и выкупу инвестиционных сертификатов, регламентирование деятельности агентов и типовых условий договоров по предоставлению ими услуг по организации обращения инвестиционных сертификатов институтов совместного инвестирования.
   В работе уделяется внимание и ситуации которая появится в связи с одновременной ликвидацией большого количества фондов и связанных с этим процессом проблем как экономического, так и социального характера. Предлагается ряд принципов и методик по которым должны проводиться ликвидация, реорганизация инвестиционных фондов, продажа активов, расчеты с участниками фондов.
   Исследуются финансово-экономические проблемы, которые возникли у отечественных институтов совместного инвестирования в процессе текущей деятельности. Проблемными аспектами при окончании срока деятельности значительной части закрытых инвестиционных фондов являются – неиспользование институтами совместного инвестирования всего объема аккумулированых ими приватизационных имущественных, компенсационных сертификатов и жилищных чеков. Игнорирование контролирующими органами этой проблемы может привести к ее большей обостренности. Злоупотребления со стороны управляющих активами фондов – важная проблема котороя касается участников совместного инвестирования. Чаще всего такие злоупотребления связаны с продажей приобретенных на сертификатных аукционах акций инвестиционно привлекательных предприятий и замена их неликвидными активами с сохранением формальной равноценности отчужденных и приобретенных бумаг.
   Безспорным условием создания эффективной формулы совместного инвестирования является государственная поддержка существующих и вновь созданных институтов совместного инвестирования, в первую очередь, в отрасли налогообложения. Для этого необходима разработка и внесение изменений в законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы налогообложения с целью избежания двойного налогообложения существующих институтов совместного инвестирования.
   Важным является создание условий, которые бы стимулировали индивидуальных инвесторов стать участниками инвестиционного фонда. Прежде всего - создание механизмов гарантирования прав участников институтов совместного инвестирования, уменьшение налогового пресса на участников институтов совместного инвестирования.
   В работе целесообразным считается дополнение существующих форм организации институтов совместного инвестирования, по крайней мере, одной – паевыми инвестиционными фондами, создание которых не предусматривает регистрации юридического лица, а также делает принципиально невозможным двойное налогообложение прибыли таких институтов совместного инвестирования.
   Ключевые слова: совместное инвестирование, инвестиционные фонды, институты совместного инвестирования, проблемы усовершенствования нормативно-правовой базы, регулирование деятельности институтов совместного инвестирования.

Butuzov V.N. Legal and organizational bases of functioning of institutes of joint investment in Ukraine. – Manuscript.

The thesis on competition of scientific degree of master of laws on a speciality-theory of management; administrative law; financial law – National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2000.

   The thesis is devoted to research of legal and organizational bases of activity of institutes of joint investment.
   Through the analysis of the legislative normative acts and analysis of world experience of functioning of institutes of common investment underlines inadequacy of treatment of the existing pattern of organization and activity of institutes of common investment which is provided with the normative act’s system.
   The offers concerning improvement of normative base in the field of common investment, which for today is crammed of the internal contradictions and is unmatched on many parameters with general economic standards of the economy legislation.
   Key words: joint investment, investment funds, institutes of joint investment, problems of improvement of normative- legal base, regulation of activity of institutes of joint investment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові та організаційні засади функціонування  інститутів спільного інвестування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net