Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір факторингу

Анотації 

Чапічадзе Я.О. Договір факторингу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню факторингових правовідносин, необхідність в якому викликана, в першу чергу, у зв`язку з перетвореннями, що відбулися в банківській сфері, і розвитком ринкових відносин в Україні, неодмінністю приведення діючої нормативної бази у відповідність до світової практики розвитку договірних відносин у даній сфері.
   У дисертації послідовно досліджено передумови появи і розвитку факторингової угоди за рубежем і в Україні та інших країнах СНД. Визначається юридична природа договору факторингу, його співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Проаналізовано різновиди договорів факторингу, особливості їх укладання, змісту і виконання.
   На основі аналізу факторингових правовідносин розроблено пропозиції удосконалення їх законодавчого регулювання в Україні.
   Ключові слова: банк, факторинг, договір факторингу, фактор, клієнт, боржник, кредитор, поступка прав вимог, боргові вимоги, факторингові зобов`язання.

Чапичадзе Я.А. Договор факторинга.- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право.- Университет внутренних дел.- Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию факторинговых правоотношений, необходимость в исследовании которых возникла, в первую очередь, в связи с преобразованиями, произошедшими в банковской сфере, и развитием рыночных отношений в Украине, необходимостью приведения действующей нормативной базы в соответствие с мировой практикой развития договорных отношений в данной сфере.
   В диссертации последовательно исследованы предпосылки появления и развития факторинговой сделки за рубежом, в Украине и других странах СНГ. Определяется юридическая природа договора факторинга, его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами. Проанализированы разновидности договоров факторинга; особенности заключения, содержания и исполнения договоров факторинга.
   Проведенный анализ действующего законодательства Украины, стран СНГ, зарубежных государств, банковской практики заключения договоров факторинга позволили автору сформулировать положения и рекомендации практического и теоретического характера, касающиеся регулирования факторинговых правоотношений. Целью диссертационного исследования является всесторонний анализ действующего законодательства Украины, законодательства других государств и основных позиций ученых как Украины, так и зарубежья относительно гражданско-правового регулирования факторинговых правоотношений, а также определение юридической природы договора факторинга, его места среди гражданско-правовых договоров, определение его содержания, формулирование его условий, правового положения сторон, места в системе обязательственных правоотношений, соотношение с другими гражданско-правовыми договорами, установление недостатков правового регулирования. С учётом мировой и отечественной практики заключения и исполнения договоров факторинга внестены предложения по совершенствованию законодательства о факторинге.
   Ключевые слова: банк, факторинг, договор факторинга, фактор, клиент, должник, кредитор, уступка прав требований, долговые требования, факторинговые обязательства.

Chapichadze Y.A. The contract of factoring - Manuscript.

This is dissertation for candidate of law degree. The spesiality 12.00.03.- Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law.- The University of Internal Affairs.- Kharkiv, 2000.

   The dissertation is devoted to complex investigation of the factoring law relations. First at all, it was necessary to do these investigation on account of alteration in the bank sphere, of development market relations in Ukraine, of necessity putting in acting law base according to world practice of development contract relations in this sphere.
   In this dissertation the reasons of arising and development of factoring bargain abroad and other states of CIS are investigated. Also the legal nature of factoring contract and its correlation with other civil-law contracts is analysed. In the dissertation are examined varietes of factoring contract, paculiarities of concluding, supporting and execution of factoring contracts.
   On the base of analisis of factoring law relations were offered some changes to the legislation of Ukraine.
   Key words: bank, factoring, contract of factoring, factor, client, debtor, creditor, concession of law demands, debt demands, factoring obligations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір факторингу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net