Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Планування та організація початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Планування та організація початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок

Анотації 

Швидкий О.Г. – Планування та організація початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   Дисертація є дослідженням на монографічному рівні проблем планування та організації початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок. У роботі розглядаються питання криміналістичної характеристики даного виду злочинів, визначаються її елементи, детально досліджуються такі з них, як способи вчинення та приховування крадіжок, типова слідова картина, особистість злочинця, особистість потерпілого.
   Обгрунтовується найбільш оптимальна система початкових слідчих дій, провадження яких обумовлює отримання інформації, що сприяє найшвидшому розслідуванню злочинів. У зв’язку з цим вирізнено такі слідчі дії, як огляд місця пригоди, допит, обшук, пред’явлення для впізнання. Особлива увага приділяється цілеспрямованому огляду, який допомагає пошуку слідів знаряддя злому, пальців рук, взуття, наявності мікрооб’єктів.
   Докладно обстоюється думка про надзвичайну важливість планування та організації розслідування, зокрема, висунення слідчих версій у залежності від слідчих ситуацій та методів опрацювання їх перевірки.
   Запропоновано рекомендації щодо організації розслідування, взаємодії слідчих та оперативно-розшукових дій, проведення тактичних операцій, які забезпечують швидке вирішення слідчих завдань.
   У дисертації зазначається, що найважливішою формою взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів є проведення тактичних операцій, до яких належать слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, такі як розшук злочинця, затримання по “гарячих слідах”, розшук викраденого майна, які спрямовані на вирішення певних слідчих завдань.
   На підставі узагальнення та аналізу значного обсягу практики розслідування цього виду злочину сформульовано пропозиції щодо профілактики квартирних крадіжок.
   Ключові слова: криміналістична характеристика квартирних крадіжок, планування та організація розслідування, профілактика злочинів.

Швыдкий А.Г. – Планирование и организация первоначальных следственных действий при расследовании квартирных краж. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальна юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Диссертация представляет собой исследование на монографическом уровне проблем планирования и организации первоначальных следственных действий при расследовании квартирных краж. В работе подробно рассматриваются вопросы криминалистической характеристики квартирных краж, производства первоначальных, неотложных следственных действий при расследовании этого вида преступлений. Обозначены элементы криминалистической характеристики и их взаимосвязь, обусловливающие определение основных направлений расследования. Обосновывается ряд новых положений, касающихся планирования и организации расследования, в частности: производства первоначальных следственных действий, выдвижение следственных и розыскных версий, проведение тактических операций. Автором выдвигаются положения о наиболее оптимальной системе первоначальных следственных действий, обеспечивающих получение доказательственной информации о преступлении. В этой связи детально рассмотрены такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей и потерпевших, обыск, предъявление для опознания. Особое внимание в диссертации уделяется целенаправленному осмотру, в том числе с участием специалистов, который может способствовать поиску следов орудий взлома, следов рук, обуви, наличия микрообъектов, имеющих значение для последующего экспертного исследования. Предложены научно обоснованные рекомендации по взаимодействию следственных и оперативно-розыскных органов в целях эффективности расследования. Аргументированы наиболее оптимальные меры, обеспечивающие профилактику квартирных краж.
   Ключевые слова: криминалистическая характеристика квартирных краж, планирование и организация расследования, профилактика преступлений.

Shvydkiy A.G. Planning and organizing the initial investigation by the inquiry on the house-breaking. – Manuscript.

Thesis for a degree of science in law, specialty 12.00.99 – criminal procedure and criminal law, court examination. National Ukrainian Law Academy named after Yaroslav Mydriy, Khakov, 2000.

   The thesis constitutes the monographic level research on the problems of planning and organizing the primary investigation by the inquiry on the house-robbery.
   The work considers in detail the questions of the criminalistic characteristics of the house-robbery, execution of initial urgent inquiry, investigating this kind of crime.
   The elements of the criminalistic characteristics are designated, as well as their correlation, that determines the main directions of the investigation. Some new statements are validated, that are relevant to the investigation planning and organizing, particularly to the execution of the initial inquiry, advancing investigation and preliminary trial versions, conducting tactical operations. Some scientific-proved recommendations on the interaction. The most effective measures, ensuring the precautions against the house-robbery, are determined.
   Key words: criminalistic characteristic thifts from apartmints, planning organizing of the investigation, privintion of crime.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Планування та організація початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net