Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове становище акціонерів за законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове становище акціонерів за законодавством України

Анотації 

Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2000.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з регулюванням правового становища акціонерів в Україні. В дисертації досліджено правову природу прав та обов’язків акціонерів, розкрито зміст корпоративних правовідносин, підстави їх виникнення та припинення. Розроблені і сформульовані основні положення теорії корпоративних правовідносин. Здійснено аналіз основних прав акціонерів, зокрема, права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів, на одержання інформації про діяльність акціонерного товариства. Обгрунтовано положення про те, що передбачені статтею 11 Закону України “Про господарські товариства” обов’язки не є специфічними для акціонера. В результаті аналізу чинного законодавства України виявлено механізми реалізації і гарантії захисту прав та інтересів акціонерів. Особлива увага приділена розробці конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення акціонерного законодавства України та практики його застосування.
   Ключові слова: акціонер, акціонерне товариство, акція, дивіденди, загальні збори, заснування акціонерного товариства, інформація про діяльність акціонерного товариства, корпоративні правовідносини.

Щербина Е.В. Правовое положение акционеров по законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс, семейное право и международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с регулированием правового положения акционеров в Украине. Исследована категория правового статуса, правовая природа прав и обязанностей акционеров, раскрыто содержание корпоративных правоотношений как разновидности гражданских правоотношений, проанализированы основания их возникновения и прекращения. Разработаны основные положения теории корпоративных правоотношений, определены требования, предъявляемые к теоретической классификации прав акционеров, классифицированы предусмотренные законодательством Украины права акционеров.
   Дана правовая характеристика акции как одного из объектов корпоративных правоотношений, рассмотрены особенности порядка оплаты акций при формировании уставного фонда акционерного общества. Освещены вопросы учреждения акционерного общества, охарактеризовано правовое положение учредителей и подписчиков, определен круг лиц, не имеющих права на учреждение акционерного общества.
   Проведен анализ основных прав акционеров, в частности, права на участие в управлении обществом, на получение дивидендов, на получение информации о деятельности акционерного общества. Обоснована необходимость законодательного урегулирования отношений, связанных с признанием недействительными актов (решений) органов управления акционерного общества, выявлены правовые основания для признания недействительными решений общего собрания. Проанализировано соотношение основного безусловного права акционера на получение дивидендов и дополнительного права требования выплаты объявленных дивидендов. Классифицирована информация о деятельности акционерного общества в зависимости от субъекта предоставления информации, круга лиц, которым предоставляется информация, степени обязательности предоставления информации.
   Обосновано положение о недопустимости установления в учредительных документах акционерного общества ограничений свободного распоряжения принадлежащими акционеру акциями. В результате анализа действующего законодательства Украины выявлены механизмы реализации и гарантии защиты прав и интересов акционеров. Особое внимание уделено разработке конкретных практических рекомендаций по усовершенствованию акционерного законодательства Украины и правоприменительной практики.
   Ключевые слова: акционер, акционерное общество, акция, дивиденды, общее собрание, учреждение акционерного общества, информация о деятельности акционерного общества, корпоративные правоотношения.

Shcherbyna O.V. Legal Status of Shareholders under Ukrainian law. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.03. – Civil Law, Civil Procedure, Family Law and International Private Law. – Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2000.

   The dissertation contains complex analysis of theoretical and practical issues connected with regulation of the legal status of shareholders in Ukraine. The dissertation explores the legal nature of shareholders’ rights and obligations, corporate legal relations, grounds for their rise and termination. The fundamental tenets of the theory of corporate legal relations are developed and formulated. The main rights of shareholders, in particular the right to participate in the company’s management, to receive dividends and to obtain information on the company’s activity, are analyzed. The statement that the obligations established by Article 11 of the Law of Ukraine “On Business Companies” are not specific for a shareholder is proved. The mechanisms for realization and guaranteeing the protection of rights and interests of shareholders are introduced. Special attention is devoted to the development of specific practical recommendations for the improvement of the Ukrainian legislation and its implementation practices.
   Key words: shareholder, joint stock company, share, dividends, general meeting, founding the joint stock company, information on activity of the joint stock company, corporate legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове становище акціонерів за законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net