Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці і в Україні (порівняльно-правовий аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці і в Україні (порівняльно-правовий аналіз)

Анотації 

Чжан Шуйбао. Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці і в Україні (порівняльно-правовий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000.

   У роботі проводиться порівняльно-правове дослідження організаційно-правових основ підприємництва в Україні і КНР і робиться висновок про їх істотну відмінність.
   У КНР ці основи встановлюються нормами економічного права, в Україні – нормами адміністративного права. Підприємець у КНР розглядається як суб'єкт соціалістичних ринкових економічних відносин, тому державне регулювання підприємництва в КНР більш жорстке, ніж в Україні, але воно більш стабільне, особливо це стосується законодавства КНР, яке регламентує зовнішньо-економічну діяльність підприємця (у тому числі й митного законодавства). Особлива увага приділяється проблемам захисту прав підприємців в цих країнах, підкреслюється, що в Україні цей захист має конституційну основу. Конституція КНР не містить норм, які на це вказують. На основі аналізу зарубіжної літератури робиться висновок про можливу відповідальність уряду (Президента, парламенту) за неефективне управління економікою країни. Розглядаються основи і процедура правової відповідальності підприємців в Україні і КНР, особлива увага звертається на адміністративну відповідальність, бо законодавство КНР передбачає економічну відповідальність підприємців.
   Ключові слова: підприємець, економічне право, організаційно-правова основа підприємництва, підприємницьке право, відповідальність.

Zhang Shuibao. Organizational Legal Principles of Business Activity in People's Republic of China and Ukraine (comparative-legal analysis). – Manuscript.

Thesis for the Degree of Candidate of Science in Law, specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2000.

   The thesis provides comparative-legal investigation of organizational-legal principles of business in the Ukraine and China, makes the conclusion on essential difference, the lag of Ukraine with world standards and rules; consequences of experts verify the stagnation of economic development of the Ukraine. At the same time the author emphasizes that some of legal rules of the Ukraine regulating organizational principles of business can be used in China. There is extension of some kind of legal business (gambling business and so on), codification of licensing law of some kind of business activity, 2000. The thesis analyzes the problem of businessmen's rights defense in China and Ukraine, makes the conclusion on responsibility of government (the President, Parliament) for non-effective governance of economy of the country including the decision-making which doesn't provide optimal conditions of development of business activity.
   The competitor thinks that legal status of businessman is not only his rights and duties, but also a liability; in this order is examining principles and procedure of legal responsibility of businessman in the Ukraine and China, especially administrative responsibility.
   The conclusions verify essential difference in organizational-legal principles of business activity in China and the Ukraine; emphasize that in China these principles identify in accordance with the view that businessman is a subject of socialist market economical relationship; that's why the governmental regulations of business in this country is more rigid than in the Ukraine orientating on West standards.
   Keywords: businessman, economical law, organizational-legal principles of business, business law, responsibility, legal status.

Чжан Шуйбао. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в Китайской Народной Республике и в Украине (сравнительно-правовой анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2000.

   В работе отмечается, что несмотря на то, что во всем мире развитие рыночной экономики связывается с развитием предпринимательства, оказывается, что единого понятия этого вида производственной деятельности ни в законодательстве, ни в правовой теории нет. Причем, этот вывод правомерен и в отношении тех стран, которые долгие годы основывались на единой экономической и идеологической основе, однако возможность выбора своего пути экономического и политического развития привело к резкому различию отношения государства и регулированию экономических отношений в целом, к регулированию предпринимательства, в частности. Особенно эти различия, по мнению диссертанта, выявились в двух странах – Украине и КНР. Несмотря на то, что и в той и в другой стране курс на развитие предпринимательства считается приоритетным, тем не менее в диссертации констатируется, что в то время как в КНР сложился солидный круг предпринимателей, продукция и услуги которых достаточно конкурентоспособны, в Украине в силу нестабильности законодательства, определяющего организационно-правовые основы предпринимательства, прослойка предпринимателей еще совсем незначительна. В результате использования метода сравнительного правоведения автору удалось установить недостатки и пробелы в законодательстве этих стран при определении статуса предпринимателя, его прав, обязанностей, ответственности. Это, в первую очередь, объясняется тем, что законодатель КНР рассматривает предпринимателя как субъект экономической деятельности, в связи с чем ее статус (легитимность, лицензирование и др.), право, обязанности и ответственность регламентируются особой группой норм экономического права, в то время как в Украине, статус предпринимателя определяется нормами различных отраслей права (гражданского, хозяйственного, финансового и др.), но наибольшее значение в этом играют нормы административного права, под средством которых определены основания и процедуры легализации предпринимателя, разрешение ему осуществления отдельных видов деятельности, организация контроля за выполнением им публично-правовых обязанностей.
   Законодатель КНР определяет более широкий круг предпринимателей, нежели законодатель Украины. Субъектами экономическо-правовых отношений могут быть граждане, государственные органы, предприятия, непроизводственная единица, и другие коллективы (организации). Государство тоже может выступать в качестве субъекта экономическо-правового отношения, но только в случае возникновения особой ситуации.
   Существует два способа приобретения статуса субъекта экономическо-правового отношения: а) приобретение в соответствии с юридической нормой; б) уполномоченное приобретение.
   Экономико-правовой субъект в экономическом праве КНР можно классифицировать как: 1) субъект экономической директивы; 2) субъекты экономико-регулированного отношения; 3) субъекты, содействующие регулированию экономических отношений; 4) субъекты экономических реализаций.
   Определенное внимание в диссертационном сочинении уделено сравнительному анализу организационно-правовых основ предпринимательства в специальных экономических зонах ( терминология законодателя Украины) и бондовых районах (терминология законодателя КНР), при этом отмечается, что законодатель КНР в одном из законов четко определил статус (таможенный, финансовый и т.д.) такого района, в то время как при создании такой зоны в Украине каждый раз определяется специфика ее правового статуса при наличии в настоящее время в Украине около 20 такого рода зон с присущим им своего специфического экономико-правового статуса не создает условий для привлечения иностранных инвестиций.
   В диссертации рассматриваются средства защиты прав и интересов предпринимателей и делается вывод о том, что несмотря на некоторые различия в законодательстве Украины и КНР по созданию такого рода средств, все же нормы законодательства этих стран еще не соответствует мировым стандартам.
   На основе анализа зарубежной литературы (английской, французской и др.), автор полагает правомерным поставить вопрос об ответственности правительств (Президента, парламента) за неэффективность управления экономикой, в том числе и принятие управленческих решений, не способствующих эффективной предпринимательской деятельности, в связи с чем обосновывается гипотеза экономического иска к правительству. Соискатель отмечает, что правовой статус предпринимателя составляют не только права и обязанности, но и ответственность. Сравнительный анализ уголовного и гражданского законодательства Украины и КНР позволил сделать вывод об отсутствии особых различий в ответственности предпринимателя в этих видах юридической ответственности, в то время как административная ответственность предпринимателя в Украине может представлять интерес для законодателя и контролирующих органов КНР, поскольку в большинстве своем за нарушения, рассматриваемые в Украине как административные проступки, в КНР применяются экономические санкции. Дело не столько в различном наименовании санкций, сколько в особом порядке применения экономических санкций.
   Ключевые слова: предприниматель, экономическое право, организационно-правовая основа предпринимательства, предпринимательское право, ответственность, правовой статус.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці і в Україні (порівняльно-правовий аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net