Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання укладення форвардних договорів на товарних біржах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання укладення форвардних договорів на товарних біржах

Анотації 

Чижмарь Ю.В. Правове регулювання укладення форвардних договорів на товарних біржах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Київ, 2000.

   Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем правового регулювання цивільно-правових відносин, що виникають або змінюються в результаті укладення на товарних біржах форвардних договорів.
   Розглянуті історичні аспекти виникнення та розвитку форвардних договорів. Проаналізовано юридичну природу форвардного договору. Створено систему видів форвардних договорів та обгрунтовані їх особливі риси. Досліджено істотні та звичайні умови форвардних договорів. Розглянуто питання правового положення учасників біржових торгів і біржових посередників при укладенні форвардних договорів, а також порядку укладення цих договорів.
   Обгрунтовано висновок, що діюче біржове законодавство України не відповідає сучасному стану біржової справи, стримує розвиток майнових відносин, пов’язаних із укладенням форвардних договорів на біржовому та міжбіржовому ринку. Відсутність чіткої регламентації порядку укла-дення форвардних договорів призводить до значних правопорушень у сфері біржової форвардної торгівлі. На основі дослідження запропонова-но законопроектні новації у цивільному законодавстві України.
   Ключові слова: товарна біржа, форвардний договір, укладення біржових форвардних договорів, біржовий товар, біржові торги, біржовий посередник, біржове посередництво.

Чижмарь Ю.В. Правовое регулирование заключения форвардных договоров на товарных биржах. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Институт государства и права им.В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2000.

   Диссертационная работа является научным исследованием проблем правового регулирования гражданско-правовых отношений, которые возникли или изменились в результате заключения на товарных биржах форвардных договоров.
   Исследовано научные концепции о правовой природе форвардных договоров, которые были сформулированы в научных трудах российских, советских и отечественных ученых-юристов.
   Рассмотрены исторические и правовые аспекты возникновения и развития форвардных соглашений. Проведен сравнительный анализ различных биржевых договоров (спотовые, форвардные, фючерсные, опционные) с целью создания системы совместных и различных черт форвардных и других биржевых договоров. Исследована юридическая природа форвардного договора как одного из видов договора купли-продажи, определены его особенности (предмет договора, цена договора, место и время заключения, и т.п.). Дана характеристика предмета форвардных договоров, его особенностей. Проанализированы отдельные виды форвардных договоров (в зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств, от формы премии в договоре, и др.) и особенности их регулирования в гражданском праве Украины.
   В диссертационном исследовании рассмотрены роль биржевых посредников (членов биржи, брокеров, дилеров) при заключении форвардных договоров, их правовое положение, права и обязанности, условия участия в биржевых торгах, правовые основы взаимоотношений с покупателями и продавцами биржевых товаров.
   Проанализирован процесс проведения биржевых торгов и заключения форвардных договоров. Дано юридическое обоснование необходимости регистрации форвардных договоров на товарных биржах. Определено значение товарной биржи в процессе заключения форвардных договоров.
   Сделаны выводы, что действующее биржевое законодательство Украины не отвечает современному положению биржевого дела, сдерживает развитие хозяйственных отношений, которые связаны с форвардной торговлей на биржевом и межбиржевом рынках, не создало надлежащих имущественных гарантий для сторон биржевых договоров в процессе заключения форвардных соглашений. Отсутствие четкой правовой регламентации порядка заключения форвардных соглашений приводит к значительным правонарушениям в области биржевой форвардной торговли.
   Диссертация основана на исследовании широкого круга отечественной и зарубежной юридической литературы, законодательства Украины, России, США, практики деятельности товарных и товарно-фондовых бирж Украины. При этом автор использовал предметно-юридический, проблемно-хронологический, системно-логический, историко-сравнительный методы научного исследования.
   В результате исследования разработаны практические рекомендации по совершенствованию гражданского законодательства Украины относительно юридической природы и порядка заключения биржевых форвардных договоров, а именно: дано определение форвардного договора и его особенных признаков; раскрыто публичный характер оферты при заключении форвардных договоров; определены меры защиты имущественных прав сторон форвардных договоров; раскрыто правовой статус независимых брокеров, постоянных и разовых участников биржевых торгов и др.
   Ключевые слова: товарная биржа, форвардный договор, заключение биржевых форвардных договоров, биржевой товар, биржевые торги, биржевой посредник, биржевое посредничество.

Yr. V. Chyzhmar. Legal regulation of making forward agreements on the stock exchanges.-Typescript.

The thesis to achive the scientific degree of a candidat of science of law by speciality 12.00.03 – civil law and civil trial; family law; international private law.- Koretsky Institute of State and Law National Academy of Ukraine, Kyiv, 2000.

   The thesis is a scientific research of problems of legal regulations of civil and legal relations formed in the process of making forward agreements on the stock exchanges.
   The historical aspekt of the origin and development of making agraments were taken into consideration.
   The legal nature of forward agreements was analysed. The system of kinds of forward agreements was created and their peculiar features were substantiated. The essential and ordinary conditions of forward agreements were investigated. The question of participants’ legal states of stock trades and stock mediators when making agreements were taken into consideration as well as the order of making these agreements.
   The following summary is substantiated: the stock legislation currently in force does not correspond to the modern state of the stock business in Ukraine, it keeps back the development of economic relations connected with the forward trade on a stock and interstock market. The lack of the clear regulation of the order in making forward agreements brings to the considerable breakings of the law in the sphere of the stock forward trade. On the bases of the investigation the bill innovations are suggested in the civil legislation of Ukraine.
   Key – words: stock exchange, forward agreement, making a stock forward agreements, stock commodity, stock trades, stock mediator, stock mediation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання укладення форвардних договорів на товарних біржах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net