Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Антиципаційні функції оперативної пам’яті у діяльності льотчика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антиципаційні функції оперативної пам’яті у діяльності льотчика

Анотації 

Плохіх В.В. Антиципаційні функції оперативної пам’яті у діяльності льотчика. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія праці в особливих умовах. -Харківський військовий університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено питанням участі оперативної пам’яті у формуванні антиципаційного рішення у функціональних системах діяльності льотчика. Розроблена методика експериментального дослідження, в якій моделюються завдання, що реально вирішує льотчик в умовах дії інформаційних екстремальних факторів. Установлено, що оперативна пам’ять відіграє провідну роль в організації антиципації процесів, які швидко роз-виваються. Визначені специфічні функції оперативної пам’яті в антиципаційному процесі. Виявлені особливості впливу інформаційних екстремальних факторів на ефективність реалізації антиципаційних функцій оперативної пам’яті. Установлено, що антиципаційні функції оперативної пам’яті, які визначають процес формування образа-мети в завданнях стеження, розвиваються в діяльності льотчика. Основні результати роботи були впроваджені в практику навчання на льотні спеціальності.
   Ключові слова: оперативна пам’ять, антиципаційне рішення, функціональна система діяльності, екстремальні фактори, образ-ціль.

Plohih V.V. Anticipation functions of operation memory in pilot’s activity. -Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 19.00.09 - Psychology of iabour under special conditions. - The Kharkov Military University, Kharkov, 1999.

   The dissertation is devoted to the problems of the participation of operation memory in the formation of anticipation decision in the functional systems of pilot’s activity. A new methodology of experimental investigation is worked out, which models the problems to be solved by lilot under extreme information conditions. It was stated that operation memory plays a principal role in the anticipation of the fast-developing objective procesess. The specific functions of operation memory in the anticipation process were determined. The particularities of the influence of information extreme factors on the efficiency of anticipation functions of the operation memory were investigated. It was stated that the anticipation functions of the operation memory, which determine the formation process of image-target in the surveylance tasks, are developed in pilot’s activity. The main results of the dissertation were applied in the praxis of pilot training.
   Key words: operation memory, anticipation decision, functional system of activity, extreme factors, image-target.

Плохих В.В. Антиципационные функции оперативной памяти в деятельности лётчика. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 - психология труда в особых условиях.- Харьковский военный университет, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам участия оперативной памяти в формировании антиципационного решения в функциональных системах деятельности лётчика. Анализ литературы показал, что в высокодинамичной деятельности лётчика особое значение при формировании целей имеет антиципация быстро развивающихся объективных процессов. В качестве важнейших определителей антиципации быстро развивающихся процессов называются: память, объективные динамические характеристики, информационные экстремальные факторы. Отмечается, что оперативная память существенным образом влияет на успешность реализации высокодинамичных видов операторской деятельности. Вместе с тем, роль оперативной памяти в механизмах антиципации быстро развивающихся процессов не рассматривалась.
   Разработана методика экспериментального исследования антиципации, моделирующая реально решаемые лётчиком задачи в условиях действия информационных экстремальных факторов. В методике моделируется действие следующих информационных экстремальных факторов: дефицит релевантной информации; совмещенная деятельность; интерференция сигналов; ограничение времени на принятие решения. Методика позволяет в широких пределах изменять сложность экспериментальных заданий, оценивать успешность формирования испытуемыми антиципационного решения.
   Установлено, что оперативная память играет ведущую роль в организации антиципации быстро развивающихся объективных процессов. Показано, что точность представления и преобразования информации в оперативной памяти определяет точность и своевременность антиципации. Низкая точность функционирования оперативной памяти не позволяет формировать антиципационное решение в условиях слежения за быстро развивающимся объективным процессом. Низкая точность представления и переработки в оперативной памяти информации об антиципируемом процессе обуславливает усиление влияния на принимаемое решение субъективных факторов, вызывающее недооценку возможности появления наименее удаленных во временном плане от текущего момента исходов антиципируемого процесса.
   Показано, что функционирование оперативной памяти в антиципационном процессе направлено на снятие неопределенности перспективного плана действия на всех этапах формирования решения. Установлено, что антиципационный процесс реализуется оперативной памятью в соответствии со схемами, актуализируемыми из долговременной памяти. Схемы антиципации быстро развивающихся объективных процессов имеют сложную структуру и включают когнитивную и регулятивную составляющие. Основу схем антиципации представляют продуктивные функции оперативной памяти.
   Определены специфические функции оперативной памяти в антиципационном процессе. Это такие функции, как формирование информационной модели значимых условий; определение тенденции развития антиципируемого процесса; выделение возможных исходов антиципируемого процесса из множества известных и принятие решения; временная регуляция антиципационного процесса.
   Выявлены особенности влияния информационных экстремальных факторов на эффективность реализации антиципационных функций оперативной памяти. При увеличении неопределенности ситуации точность антиципации снижается. Точность антиципации снижается при совмещении процесса антиципации перемещений отслеживаемого объекта с переработкой знаковой информации. Информация, используемая в процессе антиципации перемещений движущегося объекта интерферирует с информацией, представленной в образной форме. Показано, что преодоление негативного влияния на антиципацию экстремальных факторов предполагает повышение точности оценки динамических особенностей быстро развивающегося объективного процесса и организацию антиципационного процесса.
   Установлено, что антиципационные функции оперативной памяти, определяющие процесс формирования образа-цели в задачах слежения, развиваются в деятельности лётчика. Даны практические рекомендации по использованию разработанной методики для диагностики уровня развития выполняемой оперативной памятью в антиципационном процессе функции временной регуляции. Основные результаты работы нашли применение в практике обучения на лётные специальности.
   Ключевые слова: оперативная память, антиципационное решение, функциональная система деятельности, экстремальные факторы, образ-цель.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антиципаційні функції оперативної пам’яті у діяльності льотчика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net