Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах

Анотації 

Джавадов Фуад Муса огли, “Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах” - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Національна академія внутрішніх вправ України, Київ, 2000 р.

   У першому розділі роботи викладені умови професіоналізації судово-експертної діяльності, розглянуті актуальні, практично значимі процесуально-правові й організаційні проблеми її вдосконалення.У другому проведений аналіз сучасних концепцій загальної теорії судової експертизи (ЗТСЕ), доповнена концептуальна модель її структури, сформульовані задачі цієї теорії. У третьому - досліджені особливості судово-експертної діяльності як об'єкта ЗТСЕ, вчення про об'єкт і суб'єкти експертизи, і розроблена модель судового експерта, розглянуто функції загальної теорії судової експертизи. У висновку сформульовані відповідні підсумки і пропозиції, що випливають із усього попередньо викладеного матеріалу.
   Ключові слова: криміналістика; судова експертиза; судово-експертна діяльність; об'єкти і суб'єкти судової експертизи; модель судового експерта.

Джавадов Фуад Муса оглы, “Концептуальные основы развития судебной экспертизы в современных условиях” -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2000 г.

   Диссертация посвящена различным общетеоретическим аспектам судебно-экспертной деятельности осуществляемой в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального закона.
   Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и библиографии.
   Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются предмет, объект, цели и задачи исследования.
   В первом разделе “ Предпосылки формирования общей теории судебной экспертизы и тенденции развития судебно-экспертной деятельности ” сосредоточено внимание на истории создания учреждений экспертно-криминалистического профиля и их роли в зарождении профессиональной судебно-экспертной деятельности в Азербайджане, рассмотрены проблемы совершенствования процессуально правовых и организационных основ экспертизы в условиях развития судебно-экспертной деятельности, изложены условия профессионализации судебно-экспертной деятельности ; рассмотрены актуальные, практически значимые процессуально-правовые и организационные проблемы ее совершенствования. Они касаются вопросов статуса руководителя экспертного учреждения (подразделения), назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела, законодательной регламентации статуса субъектов экспертного исследования, проведения комиссионных и комплексных экспертиз, регламентации экспертной инициативы, оптимизации содержания и формы вывода эксперта, правовых гарантий соблюдения принципов судебной экспертизы и других.
   Во втором разделе “Общая теория судебной экспертизы как процесс и результат анализа предметных закономерностей судебно-экспертной деятельности” в контексте генезиса идеи науки о судебной экспертизе проведен анализ современных концепций общей теории судебной экспертизы в проекции всеобщих и частных тенденций и принципов формулирования научных теорий. Новыми элементами дополнена концептуальная модель структуры общей теории судебной экспертизы. Дана структурная характеристика экспертной деятельности как предмета общей теории судебной экспертизы; сформулированы задачи этой теории. Автором показаны концептуальные основы повышения ресурсов и функциональных способностей общей теории судебной экспертизы, конкретизирована ее структура, дана характеристика судебно-экспертной деятельности как предмета общей теории судебной экспертизы, очерчены закономерности, которые являются предметом этой формулирующейся области знаний, рассмотрены правовые и иные особенности судебно-экспертной деятельности. Диссертант предлагает такую структуру общей теории судебной экспертизы: концептуальные основы теории; учение о закономерностях формирования и развития судебных экспертиз; учение об объектах общей теории и судебно-экспертной деятельности; учение о субъекте экспертной деятельности; учение о методе общей теории судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности; теория процессов, отношений и коммуникаций в судебной экспертизе; теория экспертной ретроспекции и прогнозирования; отдельные теории конкретных родов и видов судебных экспертиз.
   В третьем разделе “Основные элементы общей теории судебной экспертизы” исследованы и выделены особенности судебно-экспертной деятельности как объекта общей теории судебной экспертизы. В работе подробно освещены закономерности формулирования и основные тенденции развития судебных экспертиз, раскрыты объект и субъект судебно-экспертной деятельности, профессионально важные качества эксперта, разработана типовая модель эксперта, призванная стать ориентиром, который позволит максимально точно определить круг необходимых эксперту общенаучных и специальных знаний и оптимизировать подготовку специалистов данного профиля. Автор детально анализирует методы общей теории судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности, рассматривает критерии оценки методов, структуру экспертного метода, очерчивает основные тенденции развития методов экспертного исследования, конкретизирует этапы формирования экспертных методик. Обосновывается учение об объекте экспертизы с точки зрения интегрирования и концентрации знания. В учении о субъекте экспертизы. как области профессиональной деятельности разработаны блок-схемы структурной модели судебного эксперта. Рассмотрены методологические и иные системные функции общей теории судебной экспертизы, определяющие закономерности формирования и функционирования новых видов судебных экспертиз. Отмечены доминирующие тенденции развития методов экспертного исследования, проанализированы их предпосылки и выделены отдельные стадии формирования экспертных методик.
   В заключении сформулированы соответствующие обобщения, выводы и предложения, вытекающие из всего предыдущего изложения материала.
   Ключевые слова: криминалистика; судебная экспертиза; судебно-экспертная деятельность; объекты и субъекты судебной экспертизы; модель судебного эксперта.

Djavadov Fuad Musa ogly “Conceptual fundamental bases of development of judicial expert in modern conditions”-Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the doctor of jurisprudences on a speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; judicial expert. National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev,2000.

   This thesis is devoted to different general theoretical aspects of expert activity realized in accordance with prescriptions of criminal-proceeding law.
   This work consists of an introduction, three chapters, a conclusion and bibliographies.
   The introduction is geared towards the urgency of research defined subjects, objects, and purposes and problems of research.
   In the first chapter (Premises of shaping a general theory of forensic expert operation and trends of development of forensic-expert activity) stated conditions of professionalisation of forensic expert activity; considered actual, significant proceeding-legal and organizing problems of its perfection on the history background.
   In the second chapter (General theory of forensic expert operation as a process and result of the analysis of subject regularities of forensic-expert activity) there is conduct analysis of forensic expert operation (GTJEO) in projection of general and private trends and principles of defining the scientific theories in the context of genesis of ideas of science on the forensic expert operation. A conceptual model of-GTJEO 's structure is completed by new elements. Also, there is a given structured feature the expert activity as a subject of GTJEO ; worded problems of this theory.
   In the third chapter (Main elements of general theory of forensic expert operation) is researched and chosen particularities of forensic-expert activity as an object of GTJEO. Motivated teaching on the object of expert operation from standpoints of integrating and concentrations of knowledge. In the teaching about the subject of expert-activity as an area of professional activity is designed block diagrams of forensic expert's structured models. Considered methodological and other system functions of general theory of forensic expert operation, defining regularities of shaping and operations of new types of judicial expert operations. These marked the dominant trends of development of methods of expert investigation and analyzed their premises and chosen separate stages of shaping the expert strategies.
   In conclusion, worded corresponding generalizing and findings and offer result in the current whole of the preceding interpretation of material.
   Key words: judicial expert; judicial expert activity; general provisions of judicial expert; special positions of judicial expert; objects and subjects judicial expert, method and methods; model of the of judicial expert.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net