Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України

Анотації 

Єршова С.І. Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; арбітражний процес. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2000.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем правового регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України на всіх етапах організації та здійснення господарської діяльності на основі всебічного аналізу сучасного стану теоретичної розробки питання про господарські відносини і господарську правосуб’єктність, а також законодавства й правозастосовуючої практики в сфері використання ядерної енергії та забезпечення ядерної й радіаційної безпеки. Вперше системно досліджені передумови формування господарської правосуб’єктності атомних електростанцій, охарактеризовані особливості її прояву в окремих видах господарських відносин. На основі дослідження функцій учасників господарських правовідносин, що виникають у процесі діяльності по використанню ядерної енергії, наведена класифікація суб’єктів господарювання в даній сфері, визначена їх компетенція. Узагальнення результатів проведеного дослідження призвело до висновку про необхідність законодавчого установлення співвідношення понять “ядерні матеріали” і “радіоактивні речовини”, “відповідальність за ядерну шкоду” і “юридичні гарантії відшкодування ядерної шкоди”, “ліцензування діяльності по виробництву електричної енергії на ядерних установках (АЕС)” і “ліцензування підприємницької діяльності”, а також розширення змісту поняття “ядерна шкода”.
   Ключові слова: господарські зв’язки (відносини) атомних електростанцій, ядерне законодавство, господарська правосуб’єктність АЕС, використання ядерної енергії, юридичні гарантії відшкодування ядерної шкоди, ліцензування підприємницької діяльності, дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Yershova S.I. Legal Regulation of Economic Relations of Atomic Electric Power Stations of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Legal Sciences’ degree by speciality 12.00.04 – Economic law; arbitration procedure. – Institute of the Economic & Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2000.

   The dissertation is devoted to the complex research of problems of legal regulations in economic relations of atomic electric power stations of Ukraine at all stages of organization and realization of economic activity on the basis of all-round analysis of modern state of theoretical working up of the subject of economic relations and economic law and subjectness as well as legislation and law application practice in the sphere of using nuclear energy and ensuring nuclear and radiation safety. It is for the first time that the prerequisites for the formation of economic law and subjectness of atomic electric stations have been studied in complex, and the particularities of its display in separate kinds of economic relations have been characterized. We represented the classification of subjects of management in the given sphere and defined their competence on the basis of researching the functions of participants in economic law relations appearing in the process of activity on the use of nuclear energy. Generalization of the results of the research carried out led us to the conclusion on the necessity of legislative establishment of correlation between such notions as “nuclear materials” and “radioactive substances”, “responsibility for nuclear damage” and “legal guarantees of nuclear damage refund”, “licensing the activity on manufacture of electric energy at nuclear installation (AES)” and “licensing business activity” and also widening content of the notion “nuclear damage”.
   Key words: economic relations of atomic electric stations, nuclear legislation, nuclear law and subjectness of AES, use of nuclear energy, legal guarantees of nuclear damage refund, licensing business activity, permission activity in sphere of use of nuclear energy, ensuring nuclear and radioactive safety.

Ершова С.И. Правовое регулирование хозяйственных связей (отношений) атомных электростанций Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; арбитражный процесс. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2000.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем правового регулирования хозяйственных связей атомных электростанций Украины на всех этапах организации и осуществления хозяйственной деятельности на основе всестороннего анализа современного состояния теоретической разработанности вопроса о хозяйственных отношениях и хозяйственной правосубъектности, а также законодательства и правоприменительной практики в сфере использования ядерной энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
   Первый раздел работы определяет общую характеристику современного ядерно-энергетического потенциала Украины и некоторых зарубежных стран, значимость атомной энергетики для развития национальной экономики ядерных государств и мирового хозяйства в целом. Анализируется правовая основа регулирования общественных отношений в сферах использования ядерных материалов, обращения с радиоактивными отходами, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также обеспечения электрической энергией потребителей. Рассмотрены понятие и предпосылки хозяйственной правосубъектности атомных электростанций, охарактеризованы факторы, обусловливающие особенности данной правосубъектности. На основе исследования функций участников хозяйственных отношений, возникающих в процессе деятельности по использованию ядерной энергии, представлена их классификация, определено место АЭС в системе субъектов хозяйствования.
   В результате проведенного анализа предложены понятия “предпосылки хозяйственной правосубъектности АЭС” и “хозяйственная правосубъектность атомных электростанций”. Обосновано положение о необходимости законодательного закрепления права государственной собственности на атомные станции и радиоактивные отходы АЭС. Аргументировано отнесение производственной деятельности атомных электростанций к хозяйственной деятельности, недопущение чисто предпринимательских форм её, но возможность некоторых элементов предпринимательства.
   Второй раздел диссертации посвящён исследованию особенностей проявления хозяйственной правосубъектности атомных электростанций в отдельных видах хозяйственных отношений в сферах использования ядерных материалов, обращения с радиоактивными отходами, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также обеспечения электрической энергией потребителей. Охарактеризована система органов государственного управления в названных сферах и государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, определена их компетенция. Рассмотрены проблемы снабжения атомных электростанций ядерным топливом и захоронения радиоактивных отходов АЭС. Обобщение результатов проведенного исследования привело к выводу о целесообразности законодательного установления соотношения понятий “ядерные материалы” и “радиоактивные вещества”, пересмотру легальных подходов к определению терминов “ядерная безопасность”, “радиационная безопасность”, “радиационная защита”. Проанализировано понятие ядерного ущерба, обосновано положение о необходимости расширения содержания этого понятия. Отмечен недостаточный уровень научной разработанности способов охраны (защиты) нарушенных прав и интересов при причинении ядерного ущерба, предложено различать случаи причинения ущерба, влекущие за собой ответственность виновного, и случаи применения юридических гарантий возмещения ядерного ущерба независимо от вины и противоправности поведения причинителя. Рассмотрены некоторые проблемы хозяйственной правосубъектности атомных электростанций в сфере производства и реализации электрической энергии. Высказано мнение о целесообразности законодательного разграничения категорий “лицензирование деятельности по производству электрической энергии на ядерных установках (АЭС)” и “лицензирование предпринимательской деятельности”.
   На основе проведенного исследования обосновывается необходимость внесения изменений и дополнений в действующее законодательство (в Законы Украины “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности”, “Об электроэнергетике”, “О предпринимательстве”).
   Ключевые слова: хозяйственные связи (отношения) атомных электростанций, ядерное законодательство, хозяйственная правосубъектность АЭС, использование ядерной энергии, юридические гарантии возмещения ядерного ущерба, лицензирование предпринимательской деятельности, разрешительная деятельность в сфере использования ядерной энергии, обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net