Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління

Анотації 

Француз А.Й. Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.

   Дисертація містить комплексне дослідження організаційно-правових засад управління складними адміністративними системами та проблем, пов’язаних із забезпеченням їх ефективного функціонування. У роботі визначаються основні науково-методологічні, теоретичні, конституційні та адміністративно-правові підходи до вивчення процесів функціонування складних адміністративних систем, розкривається їх сутність, аналізуються правові, політичні, економічні, соціальні та організаційні чинники, що обумовлюють виникнення негативних ефектів бюрократизму в процесі управління. Автор дисертації акцентує особливу увагу на зв’язку проблем наукового і правового забезпечення удосконалення управління складними адміністративними системами з питаннями політики, теорії і практики державотворчих процесів, державного управління, законодавчої та нормотворчої діяльності, розбудови в Україні правової, демократичної держави в умовах ринкової економіки, забезпечення умов для ефективного розвитку інститутів державної влади в ході сучасної державно-правової та адміністративної реформи.
   Ключові слова: адміністративні системи, державне управління, правове регулювання, адміністративна діяльність, державно-правова реформа, демократія, бюрократизм, політика.

Француз А.И. Сложные административные системы: организационно-правовые основы управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право, Университет внутренних дел, Харьков, 2000.

   Диссертация содержит комплексное исследование организационно-правовых основ управления сложными административными системами, а также проблем связанных с обеспечением их эффективного функционирования. В работе определяются основные научно-методологические, теоретические, конституционные и административно-правовые подходы в изучении процессов функционирования сложных административных систем, выделяются их сущность, анализируются правовые, политические, экономические, социальные и организационные факторы, которые вызывают возникновение негативных явлений бюрократизма в процессе управления. Автор диссертации акцентирует особое внимание на связи проблем научного и правового обеспечения совершенствования управления сложными административными системами с вопросами политики, теории и практики государственного управления, законодательной и нормотвоческой деятельности, создания в Украине правового, демократического государства в условиях рыночной экономики и обеспечения условий для эффективного развития институтов государственной власти в процессе совершающейся государственно-правовой и административной реформы.
   В дисертации акцентируется внимание на том, что одной из наиболее значимых организационно-правовых особенностей любой сложной административной системы выступает то, что она всегда является не только пассивным объектом правового регулирования со стороны государственной власти и аппарата государственного управления, но и активным субъектом, к компетенции которого относятся юридические полномочия, которые используются как в направлении внутрисистемного регулирования, так и внешнего управленческого влияния на те или иные общественные отношения. Поэтому успешность функционирования сложных административных систем во многом зависит от того, каким образом в них решаются структурно-организационные проблемы, поскольку именно структура сложной административной системы связывает в единое целое ее элементы и придает им необходимые управленческие качества. Таким образом, совершенствование организационно-правового обеспечения деятельности сложных административных систем является одним из наиболее действенных способов повышения ефективности реализуемого ими управления и превенции возникновения негативных и дестабилизирующих явлений их функционирования.
   Ключевые слова: административные системы, государственное управление, правовое регулирование, административная деятельность, государственно-правовая реформа, демократия, бюрократизм, политика.

Frantsuz А.J. Complex administrative systems: the organization and legal bases of management. - Manuscript.

Dissertation for attaining the academic title of Candidate of Law Studies on speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; financial law, University of Internal Affairs, Kharkov, 2000.

   A defense is made of the manuscript of dissertation dedicated to the complex review of the organization-legal bases of management of complex administrative systems, and problems connected with ensuring of their efficient functioning. The paper determins scientific, methodological, theoretical, constitutional, administrative and legal approaches in studying the functioning of complex administrative systems, and also analyzes their essence, the legal, political, economic, social and organizational factors which cause the negative bureaucratic effects in management. The author of the dissertation payes his special attention to the connection of problems of scientific and legal ensuring of perfecting management in complex administrative systems with questions of policy, theory and practice of state construction prosseses, state administration, legislative activity, creation in Ukraine the democratic state of law according to the new conditions of market economy and ensuring of conditions for efficient development of institutes of the governing during committed state, legal and administrative reform.
   Key words: administrative systems, state management, legal regulation, administrative activity, state and legal reform, democracy, bureaucratism, politics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net