Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України

Анотації 

Федущак-Паславська Г.М. Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

   У дисертації досліджуються питання розвитку, теоретичного узагальнення ідеї суверенітету державної влади та її реалізації у державотворенні України на основі аналізу наукової літератури, пам’яток українського права, текстів конституцій та інших законодавчих актів, а також норм чинної Конституції України. Визначено основні етапи розвитку ідеї суверенітету. Описано історичні закономірності, які зумовили кожен із цих етапів. Ідея суверенітету розглянута як історична, сучасна та перспективна з акцентом на її реалізації в Україні.
   Ключові слова: суверенітет; суверенітет народу; суверенітет нації; суверенітет державної влади.

Федущак-Паславская А.М. Политико-правовая идея суверенитета государственной власти и ее реализация в государственном строительстве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2000.

   В диссертации исследуются вопросы развития, теоретического обобщения идеи суверенитета государственной власти и ее реализации в государственном строительстве Украины на основе анализа научной литературы, памятников украинского права, текстов конституций и других законодательных актов, а также норм действующей Конституции Украины. Определены основные этапы развития идеи суверенитета. Исследованы исторические закономерности, обусловившие каждый из них. Идея суверенитета рассматривается как историческая, современная и перспективная с акцентом на ее реализации в Украине.
   Установлено, что содержанием идеи государственного суверенитета является упорядоченная совокупность элементов этой идеи, ее базовых концепций. Внутренняя упорядоченность идеи суверенитета представлена путем выделения трех направлений политико-правовой мысли, сформулированных эволюцией идеи суверенитета.
   В результате исследования определены три традиции в развитии концепций суверенитета – реалистическая, рационалистическая и идеалистическая. Реалистическая традиция рассматривает суверенитет как собственно государственную власть, идеалистическая – как свойство государственной власти, а рационалистическая есть нечто среднее между этими концепциями. Политико-правовая идея суверенитета государственной власти как абстрактное многоликое явление выражается в теории государственного суверенитета, в общественно-политическом движении за ее реализацию, в практике государственного строительства, в конституционной практике.
   В диссертации исследуется реализация идеи суверенитета государственной власти в Украине (IX–XX вв.). Проблема суверенитета Украины представлена как определяющая в отечественной государственно-правовой мысли. Установлены две доминанты в украинской теории суверенитета: “федералистическая” и “самостийныцька”.
   История украинской государственности достаточно полно отражает постулат о взаимообусловленности исторических закономерностей и закономерностей эволюции идеи государственного суверенитета. В процессе исторического развития в Украине были реализированы институционный суверенитет (суверенитет князя), народный суверенитет, суверенитет нации.
   В диссертации дана характеристика конституционно-правового механизма реализации идеи суверенитета государственной власти в современной независимой Украине.
   Ключевые слова: суверенитет; суверенитет народа; суверенитет нации; суверенитет государственной власти.

Fedushchak-Paslavska H.M. Political-Legal Idea of Sovereignty of State Power and Its Realization in State Building of Ukraine. – Manuscript.

The thesis submitted for the scientific degree of Candidate of Science in Law, speciality 12.00.01. – Theory and History of the State and Law; History of Political and Legal Studies. – L’viv Ivan Franko National University, L’viv, 2000.

   The problems of the development, theoretical generalization of the theory of state power sovereignty and its realization in state building of Ukraine are investigated in the thesis on the basis of scientific works, relics of the Ukrainian law and other legislative statements, as well as the regulations of the present Constitution оf Ukraine. The basic sovereignty idea development stages are defined. The historic conformities to natural laws are discribed which stipulated each of these stages. The sovereignty idea has been considered as historic, contemporary and perspective, with accent on its realization in Ukraine.
   Key words: sovereignty; the sovereignty of the people; the sovereignty of the nation; the sovereignty of the state power.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net