Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)

 Анотації

М’язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню міжкультурної комунікації, її змісту, сутності та особливостей прояву. На підставі аналізу основних концептуальних підходів до проблеми міжкультурної комунікації останню визначено як соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками різних культур (національних та етнічних), субкультурами в межах чітко визначеного просторово-часового континууму.
   В роботі розглянуті основні форми міжкультурної комунікації та акцентовано увагу як на позитивних, так і на негативних аспектах кожної з них. Показано вплив стереотипізації та упереджень на ефективність міжкультурної комунікації; з’ясовано неоднозначну роль етноцентризму. Доведено, що в сучасному світі культурну свободу індивіда уможливлює мультикультуралізм, що утверджується в якості культурного розмаїття соціуму.
   Визначено специфіку та суперечності міжкультурної комунікації в сучасному українському суспільстві та запропоновано шляхи оптимізації культурного розвитку і вдосконалення міжкультурних відносин.
   Ключові слова: культура, комунікація, міжкультурна комунікація, етноцентризм, мультикультуралізм, толерантність, стереотипи, упередження.

Мязова И.Ю. Межкультурная коммуникация: содержание, сущность и особенности проявления (социально-философский анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук за специальностью 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2008.

   Диссертационная работа посвящена анализу межкультурной коммуникации, ее содержанию, сущности и особенностей проявлений. В ходе диссертационного исследования использованы принцип историзма и принцип развития для исследования формирования понятия “межкультурная коммуникация”, а также компаративный подход для сравнительного анализа основных современных концепций межкультурной коммуникации.
   На основе анализа основных концептуальных подходов к проблемам межкультурной коммуникации последняя определена как социальный феномен, сущность которого состоит в конструктивном или деструктивном взаимодействии между представителями различных культур (национальных и этнических), субкультурами в границах четко определенного пространственно-временного континуума.
   Исследовано основные формы проявления межкультурной коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, культурная диффузия, конфликт культур и синтез культур. Среди всех форм проявления самой содержательной определен синтез, который объединяет позитивный исторический и культурный опыт с новейшими тенденциями в развития современного мира, при одновременном сохранении культурной собственного стержня.
   В работе рассмотрены механизмы формирования стереотипов и предрассудков, которые являются своего рода измерением эффективности межкультурной коммуникации. Определена неоднозначная роль этноцентризма в процессе межкультурной коммуникации, что проявляется как через негативные (непринятие чужих этнических групп при одновременном субъективном завышении оценки собственной), так и позитивные (поддержание этнической идентичности и сохранение целостности групп) характеристики. Синтезом позитивных и негативных аспектов этноцентризма является мультикультурализм, который утверждается в качестве фактора единства индивидуальной и социальной свободы человека и признака культурного разнообразия социума.
   Определены основные тенденции развития культуры в процессе глобализации и, в данном контексте, противоречия межкультурной коммуникации: между глобальным и локальным, между традициями и новациями, между усилением национальной идентичности и приобретением индивидом маргинального статуса, между индивидуальными и социальными ценностями, религиозные противоречия. Показано, что характер и масштабы культурных изменений в современной Украине определяются не столько внутренней динамикой ее культуры, сколько мощными факторами внешнего характера, привнесенными в процессе интенсивной межкультурной коммуникации.
   Ключевые слова: культура, коммуникация, межкультурная коммуникация, этноцентризм, мультикультурализм, толерантность, стереотипы, предрассудки.

Miazova I.Yu. Intercultural communication: content, essence and peculiarities of display (socio-philosophical analysis). – Manuscript.

The dissertation for the degree of the Candidate of Philosophical Sciences in speciality 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2008.

   The dissertation is dedicated to the social-philosophical analysis of intercultural communication, its content, essence and features of display. On basis of analysis of main conceptual approaches to the problem of intercultural communication, the last one is defined as a social phenomenon with a main point in constructive or destructive interaction between representatives different cultures (national and ethnic), between sub-cultures, in the framework sharply defined of space-time.
   In the dissertation is analyzed the main forms of intercultural communication and accented attention on positive and negative aspect each of them, is showed the influence of stereotypes and prejudices to effectiveness of intercultural communication. Ethnocentrism plays a polysemantic part in the communication between cultural. In nowadays only multiculturalism can give a cultural freedom for person and it approved as cultural variety of the society.
   The author determined specific character and contradictions of intercultural communication in the modern Ukrainian society and proposed ways of cultural development’s optimization and improvement of intercultural relationship.
   Key words: culture, communication, intercultural communication, ethnocentrism, multiculturalism, tolerance, stereotype, prejudice.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net