Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми правового режиму майна членів сім'ї
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми правового режиму майна членів сім'ї

Анотації 

Жилінкова І.В. Проблеми правового режиму майна членів сім'ї. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   Дисертація присвячена проблемі правового режиму майна членів сім'ї. Досліджено поняття сім'ї в праві та її суб'єктного складу, тенденції їх розвитку. Сформульовані основні поняття концепції правового режиму майна членів сім'ї, наведена класифікація правових режимів за різними класифікаційними ознаками. Здійснено порівняльно-правовий аналіз правових режимів майна членів сім'ї, умови їх виникнення та формування як цілісних регулюючих комплексів. В ракурсі нових соціально-економічних реалій визначені основні проблеми правового регулювання майнових відносин подружжя, батьків та дітей, членів селянського (фермерського) господарства, а також членів сім'ї, які об'єдналися для спільної праці. Розроблені конкретні  пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює майнові відносини членів сім'ї.
   Ключові слова: майно, майнові відносини, право власності, правове регулювання, правовий режим, сім'я, члени сім'ї.

Жилинкова И.В. Проблемы правового режима имущества членов семьи. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   Диссертация посвящена проблеме правового режима имущества членов семьи. Исследуются понятие семьи в праве и общие тенденции его развития, основные признаки семьи, имеющие юридическое значение. Рассматриваются наиболее спорные вопросы определения субъектного состава семьи, определяется круг членов семьи – носителей имущественных прав и обязанностей.
   Сформулированы основные категории концепции правового режима имущества членов семьи. Рассмотрены понятие и содержание правового режима как определенного порядка регулирования имущественных отношений членов семьи, возникающего в результате действия комплекса взаимосвязанных правовых средств (дозволений, обязываний, запретов, санкций и т.п.). Определены основные черты имущественных отношений в семье и цели правового регулирования этих отношений.
   Проведена класификация правовых режимов членов семьи по различным классификационным признакам: структуре правовых режимов, источнику правового регулирования, характеру приобретения имущества членами семьи, объектам права собственности, субъектному составу семьи и др. Осуществлен сравнительно-правовой анализ правовых режимов имущества членов семьи, условия их возникновения, развития и формирования как целостных регулирующих комплексов.
   Рассмотрены правовые режимы имущества отдельных членов семьи: супругов; родителей и детей; членов крестьянского (фермерского) хозяйства; членов семьи, объединившихся для совместного труда. В ракурсе новых социально-экономических реалий определены основные проблемы правового регулирования имущественных отношений членов семьи. Рассмотрены правовые режимы отдельных видов имущества членов семьи (земельных участков, квартир, акций, облигаций и других ценных бумаг, имущества предприятий и т.д.).
   Разработаны конкретные предложения, направленные на развитие и совершенствование действующего и перспективного законодательства Украины в целях наиболее полного обеспечения и всесторонней защиты имущественных прав членов семьи в новых экономических условиях.
   Ключевые слова: имущество, имущественные отношения, правовое регулирование, правовой режим, право собственности, семья, члены семьи.

Zhylinkova I.V. The problems of the family members property regime. – Manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Science in Law, speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure, Family Law, International Private Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryi, Kharkiv, 2000.

   The thesis analyzes the problems of the family members property regime. The authoress researched the legal notions of “the family” and “the family subjective composition” as well as their development trends. The main notions of the family members' legal regime concept have been formulated. The authoress suggested a legal regime classification based on various criteria. The thesis contains a comparative legal analysis of the family members property regimes, the conditions for their emergence and formation as integral regulating complex units. Taking into account the new social and economic situation there have been identified the principal problems of legal regulation of property relations between spouses, parents and children, members of farmer's amalgamations, as well as between family members who work together in one group. The authoress suggests specific proposals concernity the improvement of the law regulation the family members property relations.
   Key words: family, legal regime, legal regulation, family members', property, property relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми правового режиму майна членів сім'ї

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net