Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) ХVІІІ ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) ХVІІІ ст.

Анотації 

Гамбург Л.С. Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) ХVІІІ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2000.

   У дисертації досліджується проблема становлення і розвитку судової системи України-Гетьманщини у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. Основне місце в роботі займає аналіз судових реформ, що здійснювалися українськими гетьманами П.Л.Полуботком, Д.П.Апостолом і К.Г.Розумовським протягом ХVІІІ ст., а також контрреформаторських заходів І та ІІ Малоросійських колегій. Використані численні монографії та періодичні видання, проаналізовано широке коло відповідних архівних матеріалів та інших джерел.
   Зроблено висновок про складність і розгалуженість судової системи України-Гетьманщини, притаманність їй певних демократичних рис і комплексу внутрішніх суперечностей, на усунення яких були спрямовані судові реформи українських гетьманів. Врахування цього історичного досвіду може бути корисним для судового реформування в сучасній Україні.
   Ключові слова: Україна-Гетьманщина, судова система, судові реформи, Генеральна військова канцелярія, Генеральний військовий суд, полкові суди, магістратські та ратушні суди, Литовський статут, статутні суди, I і II Малоросійські колегії.

Гамбург Л.С. Судебные реформы в Левобережной Украине (Гетманщине) ХVІІІ в. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2000.

   В диссертации исследуется проблема становления и развития судебной системы Украины-Гетманщины во второй половине ХVІІ-ХVІІІ вв. Основное место в работе занимает анализ судебных реформ, проводимых украинскими гетманами П.Л. Полуботком, Д.П. Апостолом и К.Г. Розумовским в течение ХVІІІ в., а также контрреформаторских мероприятий І и ІІ Малороссийских коллегий.
   Общая характеристика системы украинских судов представлена с учётом их классификации на высшие, региональные и местные, сословные суды казаков и неказацких сословий, общие и специальные, постоянные и временные, официальные и квазисудебные органы. При этом решающее значение имела деятельность казацких судов. В их отношениях с мещанскими (магистратскими и ратушными) судами преобладала тенденция к подчинению городских административно-судебных органов казацким. Противоречия между казацкими и мещанскими судами, между украинскими судами и органами самодержавной военной администрации в Левобережной Украине являлись источником развития судебной системы Гетманщины. Российское самодержавие использовало внутренние противоречия украинской судебной системы для ослабления и ограничения государственного суверенитета Гетманщины.
   В условиях наступления самодержавия на украинскую государственность важнейшее значение имела судебно-реформаторская деятельность трёх последних гетманов, направленная на сохранение и возрождение суверенитета Украины.
   Результатами деятельности П.Л.Полуботка в 1722-1723 гг. стало официальное установление иерархии судебных инстанций и порядка рассмотрения дел по апелляциям, внедрение института младших судей-асессоров в Генеральном войсковом суде (ГВС) и полковых судах; размежевание казацких и мещанских судов, а также казацких и крестьянских коллегий в сельских судах; оформление полкового статуса полковых судов и должностей полковых судей. Генеральная войсковая канцелярия (ГВК) делилась на повытья. Каждое из 10 повытий вело дела одного из 10 полков Войска Запорожского, а возглавлялись они генеральным повытьем.
   Судебная политика І Малороссийской коллегии (І МК) была направлена на ликвидацию автономии украинских судов путём вмешательства в их компетенцию, ограничения их юрисдикции и попыток дискредитации судов Гетманщины в массовом сознании украинского народа.
   Судебная реформа Д.П.Апостола (1727-1734) явилась продолжением судебно-реформаторской деятельности П.Л.Полуботка. В начале своего правления Д.П.Апостол запретил подавать апелляции в высшие судебные инстанции Российской империи без разрешения гетмана. В дальнейшем он добился от самодержавия согласия на обязательное предварительное оповещение гетмана лицом, которое подавало апелляцию. Гетман мог сопроводить её собственным комментарием. Позитивными результатами реформы Д.П.Апостола стали: увеличение количества судей в полковых судах и ГВС, обеспечение коллегиальности судебных заседаний, восстановление апелляционного порядка рассмотрения дел и иерархии судебных инстанций, усовершенствование процесса предварительного расследования и судебного процесса, окончательное разделение компетенции между казацкими и мещанскими судами, внедрение основ отраслевой специализации судебных коллегий, восстановление института асессоров в полковых судах; распространение юрисдикции украинских судов на российских дворян, владевших имениями в Украине, а также на слободы российских раскольников по делам о преступлениях против православной веры.
   При К.Г.Розумовском (1750-1764) активизировалась судебная деятельность старшинских рад, их взаимодействие с гетманским судом. Были организованы гетманские военный и политический суды, разделены судебные и административные функции между ГВС и ГВК. Они превратились в иерархически равные органы, что означало внедрение элементов системы разделения властей в механизм гетманского правления. Позитивными результатами статутной судебной реформы 1760-1763 гг. явились: полковое представительство в ГВС, значительное отделение судебных органов от военно-административных, переход от системы общих казацких судов к судебной специализации, уменьшение количества апелляционных инстанций, установление многосословной юрисдикции статутных судов; организация судов по принципу выборности и несменяемости судей; коллегиальность решения дел в ГВС, земских и гродских судах.
   II Малороссийская коллегия (II МК) управляла статутными судами и завершила мероприятия, начатые судебной реформой К.Г.Розумовского. Самодержавие вынуждено было сдерживать попытки II МК форсировать ликвидацию украинских судов до распространения на Украину “Учреж-дения о губерниях” в1782 г.
   Сделан вывод о том, что судебная система Гетманщины явилась носителем элементов украинской автономии до 80-х годов ХVIII века. Учёт исторического опыта развития украинских судов периода Гетманщины может быть полезен для судебного реформирования в современной Украине.
   Ключевые слова: Украина-Гетманщина, судебная система, судебные реформы, Генеральная войсковая канцелярия, Генеральный войсковой суд, полковые суды, магистратские и ратушные суды, Литовский статут, статутные суды, I и II Малороссийские коллегии.

Hamburg L.S. Judicial reform in left-bank Ukraine (Hetmanschyna) XVIII century. – Manuscript.

Dissertation for receiving candidate of judicial science degree in specialization 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political thoughts and legal science. – Yaroslav Mudry National Juridical Academy of Ukraine. Kharkiv, 2000.

   Dissertation deals with the problem of founding and development of judicial system of Ukraine – Hetmanschyna in the second half of XVII-XVIII centuries. The author pays attention to the analysis of judicial reforms which were carried out by the hetmans P.L.Polubotok, D.P.Apostol and K.G. Rozumovsky during the 18th century, the author also analyses counter- reformatory measures of I and II Malorosiysky Collegiums. A number of monographs and periodical issues are used, a wide range of appropriate archival materials and other sources are analysed.
   The author draws a conclusion about the complication and bifurcation of judicial system of Ukraine – Hetmanschyna and about its certain democratic characteristic features and complex of substantial contradictions for solving of which Ukrainian hetmans directed judicial reforms. Appreciation of historical experience of these reforms can be useful in judicial transformation in modern Ukraine.
   Key words: Ukraine – Hetmanschyna, judicial system, judicial reforms, General Military Office, General Military Court, regimental courts, magistrate and town hall courts, Lithuanian statute, statute courts, I and II Malorosiysky Collegiums.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) ХVІІІ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net