Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту

Анотації 

Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – Цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2000.

   Містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з правовим регулюванням корпоративних правовідносин. Проводиться аналіз історичного розвитку корпорації, її правової природи і відмінних ознак, принципів корпоративного права, його основних джерел, суб’єктного складу. В роботі визначаються і обґрунтовуються поняття корпорації та поняття корпоративного права.
   В роботі розроблено ряд науково-теоретичних положень, які стосуються поняття корпорації та корпоративного права, правового регулювання суб’єктивних корпоративних прав, особливостей його захисту.
   На підставі аналізу законодавчих та інших правових актів з питань корпоративного права, практики розгляду судами спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративного права, сформульовані конкретні пропозиції по удосконаленню правового регулювання корпоративного права і практики його застосування.
   Ключові слова: корпорація, корпоративне право, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю.

Глусь Н.С. Корпорации и корпоративное право: понятие, основные признаки и особенности защиты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – Гражданское право, гражданский процесс, семейное право и международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2000.

   Содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с правовым регулированием корпоративных отношений. Проводится анализ исторического развития корпорации, ее правовой природы и отличительных признаков, принципов корпоративного права, его основных источников, субъектного состава. В работе определяется и обосновывается понятие корпорации и понятие корпоративного права.
   В работе разработан ряд научно-теоретических положений, касающихся понятия корпорации и корпоративного права, правового регулирования субъективных корпоративных прав, особенностей его защиты.
   На основе анализа законодательных и других правовых актов по вопросам корпоративного права, практики рассмотрения судами споров, связанных с реализацией корпоративного права, сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию правового регулирования корпоративного права и практики его применения.
   Ключевые слова: корпорация, корпоративное право, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью.

Korovyakovska N.S. Corporations, corporative law: issues, basic features and specialties of defense. – Manuscript.

Dissertation for academic candidate’s degree in jurisprudence, specialty 12.00.03 – Civil law, lawsuit, matrimonial law, and private international law. – Kiev T.Shevchenko University, Kiev City, 2000.

   Dissertation contains a package of theoretical and practical items related to law regulations of corporative law. The work represents analyses of historical corporation development, law nature of corporations and its peculiarities, corporative law principles, main sources, subjunctive content. The work determinates and substantiates the issues of corporation and corporative law.
   A number of scientific and theoretical provisions have been elaborated referring to: the issues of corporation and corporative law, legal regulation of subjective corporative law and specialties of its defense.
   Based of the analysis of legislative and other legal acts concerning the issues of corporative law and practice of arbitration settlements disputed as to legal regulation of corporative law, the dissertation has formulated concrete proposals as to improvement of legal regulation of corporative law as well as its practical application.
   Key words: corporation, corporative law, stock company, limited liability company, supplementary liability company.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net