Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція

 Анотації

Нодзельська А.С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008.

   Дисертацію присвячено дослідженню взаємозв’язку інфантилізму з психологічною імпотенцією та виявленню можливостей їх корекції. У роботі висвітлено теоретичні підходи до проблем інфантилізму та психологічної імпотенції, встановлено їх взаємозв’язок у контексті психодинамічного підходу.
   Розкрито психологічний зміст інфантилізму і психологічної імпотенції та виявлено їх глибинно-психологічні витоки, пов’язані з едіпальними залежностями. Доведено, що особливу роль у їх формуванні відіграє період розвитку від 2-6 років, в якому дитина особливо гостро переживає табу на вільне виявлення енергії лібідо, що призводить до її блокування та імпотування. З’ясовано, що інфантилізм та психологічна імпотенція деструктують поведінку суб’єкта, зумовлюючи ригідність поведінкових проявів, пасивність, несамостійність, депресивність.
   Виявлено глибинні детермінанти формування інфантилізму та тенденцію до психологічної смерті, встановлено їх взаємозв’язок із психологічними захистами, регресивними проявами та принципом задоволення. Доведено результативність використання методик АСПН в їх системній впорядкованості, які є адекватні до поставлених завдань щодо виявлення глибинних детермінант інфантилізму та психологічної імпотенції у їх взаємозв’язках, з метою нівелювання регресивних наслідків інфантилізму і психологічної імпотенції та забезпечення результативності їх підготовки.
   Ключові слова: інфантилізм, психологічна імпотенція, комплекс тематичних психомалюнків, глибинна психологія та корекція, метод активного соціально-психологічного навчання, групова психокорекція, модель внутрішньої динаміки психіки, Едіпів комплекс, тенденція до психологічної смерті, професійна підготовка психолога-практика, механізми психологічного захисту.

Нодзельская А.С. Взаимосвязь инфантилизма с психологической импотенцией и их коррекция. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук за специальностью 19.00.07 - педагогическая и возрастная психология. - Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. - Ивано-Франковск, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию взаимосвязи инфантилизма с психологической импотенцией и выявлению возможностей их коррекции. В работе представлены теоретические подходы к проблемам инфантилизма и психологической импотенции, установлены их взаимосвязи в контексте психодинамического подхода.
   Психокоррекционный процесс АСПН обеспечивает возможность познания функциональных особенностей психики субъекта, в ее сознательных и несознательных проявлениях. Такое познание предусматривает осознание влияния инфантилизма и психологической импотенции на поведение субъекта в их индивидуальной неповторимости.
   Раскрыто психологическое содержание инфантилизма во взаимосвязи с психологической импотенцией, выявлены их глубинно-психологические истоки, связанные с эдипальными зависимостями. Доказано, что инфантилизм и психологическая импотенция деструктируют поведение субъекта, обуславливая ригидность поведенческих проявлений, пассивность, депрессивность и т.п..
   Выяснены глубинные детерминанты формирования инфантилизма и тенденция к психологической смерти, их взаимосвязь с психологическими защитами, регрессивными проявлениями и принципом удовольствия.
   Эмпирический материал иллюстрирует дисфункцию инфантильной личности, её склонность к импотированию отношений, что ограничивает контакт с окружающими.
   Диссертационное исследование констатирует взаимосвязь инфантилизма и психологической импотенции (психологической смерти). Для инфантильной личности характерна склонность к разрушению отношений, самоизоляции, которая обуславливает самоимпотенцию и регрессию поведения.
   Исследование результативности глубинной психокоррекции нашло выражение в ослаблении депрессивных тенденций и ригидных проявлений поведения субъекта, как косвенных показателей инфантилизма и его выявления психической импотенции.
   Доказана результативность использования методик АСПН в их системной упорядоченности, что адекватно поставленной задаче выявления глубинных детерминант инфантилизма и психологической импотенции в их взаимосвязях.
   Ключевые слова: инфантилизм, психологическая импотенция, комплекс тематических психологических рисунков, глубинная психология и коррекция, метод активного социально-психологического обучения, групповая психокоррекция, модель внутренней динамики психики, Эдипов комплекс, тенденция к психологической смерти, профессиональная подготовка психолога-практика.

Nodzelskaya A.S. Interconnection of infantilism with the psychological impotence and their correction. – Manuscript.

The dissertation is submitted for a candidate of psychological sciences degree in the specialty 19.00.07 – educational end age psychology. - Prykarpatsky national university named after Vasyl Stefanek. – Ivano-Frankivsk, 2008.

   Dissertation is dedicated to investigation of interconnection of infantilism with the psychological impotence and to reveal the possibilities of their correction. Theoretical approaches to the problems of infantilism and psychological impotence; the interconnection between them is ascertained in the context of psychodynamic approach has been made in the dissertation.
   Psychological content of infantilism with the psychological impotence has been revealed and their deep psychological essences associated with oedipus` dependences are exposed. The special moment of their formation is the period of development from 2 till 6 years in which child endures more keenly then ever the taboo for free display of libido’s energy and that leads to its blocking and importing energy of person generally has been proved. Infantilism and the psychological impotence destruct the subject’s conduct, permanency of behavioral displays, passivity, lack of initiative, depression has been found out.
   Deep determinants of infantilism formation and the trend to psychological death is found out, their interconnection with psychological defenses, regressive display and pleasure principle has been exposed.
   The effectiveness of ASPT methodologies usage in their system order as adequate problem’s identification of deep determinants of infantilism revelation and psychological impotence in their interconnections has been proved for the purpose of infantilism regressive consequences and psychological impotence leveling; and with the aim to ensure the effectiveness of their training.
   The keywords: infantilism, psychological impotence, complex of thematic psycho-figures, depth psychology and psychological correction, the method of active social-and-psychological training, group psychological correction, the model of inner psychic’s dynamics, Oedipus` complex, trend to psychological death, professional training of practitioner psychologist.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net