Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора

 Анотації

Онищук Оксана Василівна. Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

   У дисертації досліджено концептуальні засади конституювання екзистенції людини у філософській спадщині данського мислителя Сьорена К’єркеґора на основі трьох головних стадій буття (естетичної, етичної та релігійної), двох проміжних стадій – іронії та гумору, а також нульової стадії. Розкрито і поглиблено проаналізовано сутнісні характеристики кожної стадії з позиції смислотворчих елементів екзистенції людської особистості. Доведено нове осмислення К’єркеґором поняття екзистенції, яке, в порівнянні з класичним тлумаченням, постає динамічною структурою у стосунку до Бога. Стверджено, що самотворення екзистенції відбувається як поступовий лінійний шлях через саморефлексійну діяльність людини і виражає антиманіпуляторну інтенцію у синтезі зі свобідним вибором власного існування. Обґрунтовано наявність рецепції стадіальної концепції данського мислителя у філософії екзистенціалізму, діалектичної теології та постмодернізму.
   Ключові слова: екзистенція, стадіальний розвиток, філістерська стадія, естетична стадія, етична стадія, релігійна стадія, іронія, гумор, вибір, ціннісні орієнтації.

Онищук Оксана Васильевна. Концепция человеческой экзистенции Сьорена Кьеркегора.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09. 00. 05 – история философии. Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию концептуальных предпосылок конституирования человеческой экзистенции в философском наследии датского мыслителя Серена Кьеркегора, исходя из трьох главных стадий бытия (эстетической, этической и религиозной), двух промежуточных стадий – иронии и юмора, а также нулевой стадии. Раскрыто и углубленно проанализировано существенные характеристики каждой из стадий, исходя из позиции смыслотворческих элементов экзистенции человеческой личности. Впервые в отечественной литературе специально изучено сущность и значение так называемой “нулевой” стадии и ее место в структуре экзистенции. Доказано новое осмысление Кьеркегором понятия экзистенции, которое в сравнении с классическим приобретает принципиально нового значения и начинает интерпретироваться как решающая особенность человеческого способа бытия в динамической нацеленности к единению человека с Богом. Утверждено, что самотворение экзистенции происходит как постепенное линейное развитие путем саморефлексионной деятельности человека и выражает антиманипуляторскую интенцию, синтезированную со свободным выбором человека своего существования. Обосновано также наличие влияния стадиальной концепции датского мыслителя в философии экзистенциализма, диалектической теологии и постмодернизма.
   Ключевые слова: экзистенция, стадиальное развитие, филистерская стадия, эстетическая стадия, этическая стадия, религиозная стадия, ирония, юмор, выбор, ценностные ориентации.

Onyshchuk Oksana Vasylivna. Conception of human existence of Soeren Kierkegaard. – Manuscript.

Dissertation for earning a scientific degree in philosophical sciences in specialty 09.00.05 – history of philosophy. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine.

   The dissertation is devoted to the research of conceptual principles of humane existence in Kierkegaard’s philosophy based on three main being’s stages (esthetical, ethical, religious), two intermediate stages – irony and humour, and the zero stage. Essential characteristics of each stage as sensecreative elements of the existence of human individuality is analysed. A new understanding of existence by Kierkegaard in comparison with the classical interpretation is argued. In Kierkegaard human existence is a dynamical structure. Existential selfcreation occurs in progressive linear way. It express antimanipulatory intention with the free choice of self existence. Reception of Kierkegaard’s conception of stages in philosophy of existentialism, dialectical theology and postmodernist philosophy is proved.
   Key words: existence, stage progress, zero stage, esthetical stage, ethical stage, religious stage, irony, humour, choice, value orientation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net