Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Феноменологічна онтологія тілесності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Феноменологічна онтологія тілесності

 Анотації

Плющева М. О. Феноменологічна онтологія тілесності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена аналізу онтологічних засад людської тілесності з точки зору феноменології.
   З’ясовано, що феноменологія розглядає тілесність та інтерсуб’єктивність як взаємозалежні явища, де перша може виступати онтологічною основою другої та навпаки. Дві різні версії цієї дихотомії взяті за основу концепцій Мориса Мерло-Понті та Жан-Поля Сартра.
   У роботі проаналізовані теоретичні положення вищезазначених протилежних концепцій взаємин тілесності й інтерсуб’єктивності та засобами феноменології обґрунтовані декілька положень щодо можливості розв’язання деяких утруднень ґештальт-психології (питання розглядається в рамках загального аналізу теорій сприйняття і побудові на їхній підставі концепцій тілесності).
   Також запропонована можливість усунення суперечностей феноменологічної концепції інтерсуб’єктивності Сартра за допомогою залучення методологічних засобів феноменологічної соціології.
   Ключові слова: феноменологія тілесності, онтологія тілесності, теорія сприйняття, інтерсуб’єктивні взаємини, феноменологічна соціологія, ґештальт-психологія, нететична свідомість, живе тіло, психофізична єдність.

Плющева М. А. Феноменологическая онтология телесности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 – онтология, гносеология, феноменология. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2008.

   Диссертационная работа посвящена анализу онтологических основ человеческой телесности с точки зрения феноменологии. Выяснено, что феноменологическая установка позволяет более целостно подойти к решению проблемы роли тела в бытии человека, чем это делают философские течения редукционистского и физикалистского толков.
   Выяснено, что феноменология рассматривает телесность и интерсубъективность как взаимозависимые явления, где первая может выступать онтологической основой для второй и наоборот. Две разные версии этой дихотомии кладут в основу своих концепций Морис Мерло-Понти и Жан-Поль Сартр.
   Основной идеей, которая выступает объединяющим фактором для феноменологических концепций телесности, является обоснованное как Мерло-Понти, так и Сартром представление о специфическом аспекте сознания – телесном сознании. Этот особенный слой сознания, который выражается телесностью, тесно связан с окружающим миром и ситуацией. Сартр называет его нететическим сознание тела, а Мерло-Понти настаивает на том, что благодаря его наличию ми можем считать тело субъектом восприятия и действия без опосредующей или руководящей роли сознания.
   В работе дается анализ теоретических положений вышеуказанных противоположных концепций отношений телесности и интерсубъективности, обосновывается несколько положений касательно возможности решения некоторых затруднений гештальт-психологии способами феноменологии (вопрос рассматривается в рамках общего анализа теорий восприятия и построения на их основе концепций телесности). Феноменологическая концепция телесности разрешает заново пересмотреть и объяснить опыты гештальт-психологов. Последние, в свою очередь, дают возможность феноменологии найти экспериментальное подтверждение своих установок.
   Также предложена возможность устранения противоречий феноменологической концепции интерсубъективности Сартра при помощи применения методологических средств феноменологической социологии. Избавление от пессимистической уверенности в невозможность человеческого взаимодействия происходит при условии, во-первых, устранения устаревшей дихотомии субъекта и объекта, во-вторых, пересмотра отношения человека к Другим, с учетом их включенности в его жизненный мир (круг ближних людей и круг анонимных субъектов), в-третьих, обязательного учета детерминированности ситуации, в которую включен человек, его биография и социальный статус, в-четвертых, выделение специфической интерсубъективной сферы с особенными онтологическими условиями.
   Ключевые слова: феноменология телесности, онтология телесности, теория восприятия, интерсубъективные отношения, феноменологическая социология, гештальт-психология, нететическое сознание, живое тело, психофизическое единство.

Plyushcheva M. O. Phenomenological Ontology of Corporality – Manuscript.

The thesis for application of scientific degree, candidate in the science of philosophy, specialty 09.00.01 – phenomenology, epistemology, ontology, Kyiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the analysis of ontological basis of human corporality from the phenomenological point of view.
   It’s found out that phenomenology considers corporality and intersubjectivity as interdependent phenomena, where the first one can be the ontological basis of the other and vice versa. Maurice Merleau-Ponty and Jean-Pole Sartre posit these two different versions of this dichotomy into their conceptions.
   In this dissertation there is analysis of the theoretical statements of the foregoing opposite conceptions of corporality/itersubjectivity relations. Also there are substantiated several statements about possibility to solve some difficulties of Gestalt-psychology by phenomenology means (this problem is considered in the whole analysis of the theories of perception and conceptions of corporality).
   Also there proposed possibility of elimination of contradictions of Sartre`s phenomenological conception of intersubjectivity by using methodological means of phenomenological sociology.
   Keywords: phenomenology of corporality, ontology of corporality, theory of perception, intersubjective relations, phenomenological sociology, Gestalt-psychology, non-thethic consciousness, alive body, psychophysical unity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Феноменологічна онтологія тілесності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net