Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

Анотації 

Іванський А.Й. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукзі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. – Одеська державна юридична академія, Одеса, 2000.

   Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем правового регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. В ній аналізуються фінансові та розрахункові відносини як комплексні, що регулюються нормами національного та міжнародного права, нормами різних галузей національного права та нормами різних інститутов, які входять до галузі фінансового права.
   Це зробило можливим визначити прогалини у праві, які завдають значної шкоди економіці України за окремими напрямками зовнішньоекономічної діяльності. Таке положення склалося завдяки неналежному використанню іноземних інвестицій та існуючому пільговому режиму оподаткування суб`ектів, які їх отримали; неврегульованності нормами права порядку надання урядових гарантій за резидентів - українських юридичних осіб, які отримують кредити у міжнародних фондах і банках та їх відповідальності за несвоечасне погашення зовнішнього боргу.
   Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, валюта, валютний ризик, міжнародний рух капіталів, валютні обмеження, зовнішний кредит, подвійне оподаткування, валютний курс.

Ivanskiy A.Y. Legal Regulation of Financial and Settlement Relations in Foreign Economic Activity. – Manuscript.

Thesis for a candidate of Law`s degree by specialized 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law. – State law`s academy of Odessa, Odessa, 2000.

   The dissertation is a research work concerning problems of legal regulation of financial and settlement relations in foreign economic activity. Analyzed herein are financial and settlement relations considered in the aggregate that are governed by rules of national and international law, rules in various spheres of national law, and rules of various institutions involved in the sphere of financial law.
   This made it possible to determine deficiencies in law that impede essentially the economy of Ukraine in specific lines of foreign economic activity. This situation arose owing to an improper use of foreign investments and the existing system of privileges granted to entities in taxation; lack of legal regulation of the procedure of granting government guarantees for residents – Ukrainian legal persons that obtain credits in international funds and banks, and their liability for a delay in foreign debt service.
   Key words: foreign economic activity, currency, currency risk, international flow of capitals, currency restrictions, foreign credit, double taxation, currency rate.

Иванский А.И. Правовое регулирование финансовых и расчетных отношений во внешнеэкономической деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Одесская государственная юридическая академия, Одесса, 2000.

   Диссертационная работа является научным исследованием проблем правового регулирования финансовых и расчетных отношений во внешнеэкономической деятельности. В ней анализируются финансовые и расчетные правоотношения как комплексный институт права, регулируемый нормами внешнего и внутреннего права, нормами разных отраслей внутреннего права и нормами различных институтов, входящих в состав финансового права.
   Избранный спектр исследования финансовых правоотношений во внешнеэкономической деятельности позволяет рассматривать данную категорию правоотношений не только как властно-имущественные правоотношения, но и на определенных условиях договорные отношения.
   В диссертации анализируется роль ведущих международных финансовых организаций в кредитовании экономики Украины, социально-экономические последствия привлечения внешних кредитов Правительством Украины.
   В тексте работы раскрываются финансово-правовые аспекты страхования валютного риска, возникающего при использовании иностранной валюты в качестве средства платежа.
   В работе анализируются пробелы в праве, связанные с несовершенством норм, регулирующих использование иностранных инвестиций и контроль за эффективностью использования их для государства. Дается обоснование необходимости принятия нового нормативного акта, регулирующего процесс привлечения и использования иностранных инвестиций.
   В диссертации рассматриваются основания возникновения финансовой ответственности и её отличие от других видов юридической ответственности. В качестве основных отличий финансовой ответственности от административной ответственности выделено применение финансовых санкций, обращение взыскания на общие доходы предприятия либо физических лиц граждан предпринимателей. Особенностью применения финансовой ответственности за финансовые правонарушения является обязательная реализация мер финансового воздействия на правонарушителя вне зависимости от степени общественной опасности совершенного им виновного деяния (размера ущерба, причиненного государству).
   Особое внимание уделено проблеме неэффективного действия норм права, регулирующих процесс предоставления правительственных гарантий за украинских юридических лиц - резидентов, получающих кредиты от международных фондов и банков и ответственности за несвоевременное возвращение либо невозвращение долга по этим кредитам, а также возмещение затрат Государственного бюджета Украины. Здесь показана необходимость принятия специального закона, регулирующего финансовые и расчетные отношения по правительственным гарантиям субъектов внешнеэкономической деятельности, с установлением строгих мер финансовой ответственности к виновным.
   Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, валюта, валютный риск, валютные ограничения, международное движение капиталов, внешний кредит, двойное налогообложение, валютный курс.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net