Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз)

 Анотації

Спинка Л. А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

   У дисертації проведено соціально-філософський аналіз особливостей застосування комунікативної моделі до легітимації міжнародних політичних інститутів в умовах глобалізації. Дослідження спрямовано на розкриття можливостей комунікативної теорії при обґрунтуванні механізмів легітимації міжнародних політичних інститутів, тобто на з’ясування функціональних особливостей комунікативних механізмів.
   Проаналізовано особливості функціонування нового типу політичних інститутів, завданням яких є регулювання міжнародної взаємодії. Виділено основні поняття комунікативної теорії, які застосовуються для характеристики стосунків на міжособистісному рівні, і виявлено умови та особливості їхньої ретрансляції на міжнародні взаємодії.
   Обґрунтовано, що формування міжнародних зв’язків та утворення міжнародних політичних інститутів є необхідним для відносно безпроблемного співіснування в соціумі, встановленні і гармонізації багаторівневого світу, а роль фундатора, на підґрунті якого можуть досить успішно відбуватися дані процеси, може взяти на себе комунікативна теорія зі своїми механізмами: орієнтація на ціннісну раціональність; домінування комунікативної дії над стратегічною; прагнення до порозуміння; налагодження справжньої невикривленої комунікації; дискурс (як процедура усунення можливого непорозуміння).
   Ключові слова: легітимація, міжнародні політичні інститути, дискурс, комунікативна дія, деліберативна політика, глобалізація.

Спинка  Л. А. Коммуникативные механизмы легитимации политических институтов в условиях глобализации (социально-философский анализ). - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата философских наук за специальностью 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2008.

   В диссертации проведен социально-философский анализ особенностей применения коммуникативной модели к легитимации международных политических институтов в условиях глобализации. Исследование направлено на раскрытие возможностей коммуникативной теории при обосновании механизмов легитимации международных политических институтов, то есть на выяснение функциональных особенностей коммуникативных механизмов.
   Дискурсс как коммуникативный механизм является практикой коммуникативных взаимоотношений для достижения общественной согласованности и социального согласия. А на уровни мировой общественности, которая разворачивается в мировой публичной сфере, он создает функциональную основу новых рациональных возможностей имплементации ценностно-нормативных основ легитимации международных институтов.
   Благодаря возможностям и границам делиберативного механизма, которые помогают переходить от исключительно своих интересов к мысли об общих интересах, происходит формирование ценностно-рациональных целей, что помогает участникам понять свои легитимные интересы.
   Коммуникативное действие как средство легитимации представляет собой ориентацию на взаимопонимание или на успех. Взаимопонимание, которое возникает вследствие коммуникативного действия, делает возможным существование социального порядка на основе принципа справедливости. Именно на коммуникативное действие возложена задача относительно установления взаимодействия на основе согласия. Поэтому коммуникативная основа принадлежит к сфере новых рациональных возможностей объединения граждан, решения национальных и стратификационных конфликтов, осуществления справедливого демократического строя.
   С помощью компаративного метода на основе анализа основ легитимации государственной власти в диссертации рассмотрены и определены возможности легитимации международных политических институтов в условиях глобализации: убеждение в справедливости данного международного образования; взаимообусловленность, взаимозависимость и привязанность структур (механизмов) конкретного политического института; принятие в основу рационального расчета; обретение международными образованиями общего признания предполагает необходимость принятия вместо единодушной воли - воли большинства как обязательной; вместо общего консенсуса по всем вопросам - наиболее возможное приближение к такому консенсусу; применение принципа ограниченного вмешательства и соблюдение непоколебимых нормативно-правовых основ.
   При рассмотрении мирового процесса и социальной эволюции утверждается, что проблемы и конфликты, которые возникают при условиях глобализации, нуждаются в новых способах их решения. Данная функция полагается на международные политические институты, и всё это встроено в символический по структуре и нормативно понятный жизненный мир, который, согласно коммуникативной теории, воссоздается через процессы социальной интеграции, социализации и культурного воспроизведения. Поэтому основные понятия данной теории, которые применяются для характеристики отношений на межличностном уровне, могут ретранслироваться и на международные взаимодействия.
   На основе обобщения и сравнительного анализа главных концепций интегративных ценностных основ демократизации международной системы раскрыто значение социокультурных предпосылок в легитимации международных политических институтов в условиях глобализации, которые формируют внешность нашего мира и его строя, так как в условиях мира и социально-культурного обновления мы можем наблюдать сотрудничество системы правовых государств, множества международных организаций и ассоциаций, прямых связей между миллионами граждан разных государств.
   Ключевые слова: легитимация, международные политические институты, дискурсс, коммуникативное действие, делиберативна политика, глобализация.

Spynka L. А. Communicational mechanisms of legitimating political institutes in the conditions of globalization (socially-philosophical analysis). - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of philosophical sciences after specialty 09.00.03 is social philosophy and philosophy of history in Kiev national university of the name of Таrаs Shevchenko, Kiev, 2008.

   In dissertation the socially-philosophical analysis of features on application of communicative model is conducted to legitimate of international political institutes in the conditions of globalization. Research is intended to make possibilities of communicative theory that point out functional features of communicative mechanisms on the ground of mechanisms of legitimating international political institutes.
   New types of political institutes’ the features of function were analyzed by the target which institutes will be adjusting in international co-operation. The basic concepts of communicative theory in this description are relations at interpersonal level are selected, and institutes will find out terms and features of their retransmitting on international co-operations.

By a grounded candidate for a degree, that forming of international connections and formation of international political institutes, there are asking a need of appropriate coexistence without problems in a society. Establishment and harmonization in world multilevel, and role of basis on foundation which there can successfully enough be, in the conditions of globalization, these processes can undertake communicative theory with the mechanisms which are the terms of legitimating of political institutes : orientation on the valued rationality; prevalent of communicative action above strategic; aspiration to understanding; adjustment of the real undistorted communication; discussion (what kind of procedure in removing the possible misunderstanding).
   Keywords: legitimation, international political institutes, disscusion, communicative action, policy, globalization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net