Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі

 Анотації

Скринник М. А. Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.

   У дисертації запропоновано авторську концепцію українського романтизму як філософії національної ідентичності. На відміну від традиційних підходів, український романтизм розглянуто не як літературно-мистецький напрям, але головно як потужний ідейний рух, що означив вектор розвитку української національної самосвідомості. Як провідні методологічні принципи застосовано концепцію емотивізму М. Шелера, інтерпретацію життєвого світу Е. Гусерлем, концепцію семіосфери Ю. Лотмана та теорію наративної ідентичності П. Рікера. На базі цих підходів показано, що романтизм своїми текстами відкрив глибинні архетипні структури народного світосприйняття, виражені міфо-образами і символами народної творчості, які становлять світоглядні основи національної ідентичності. Простежено розвиток українського романтизму від його ідейних витоків до формування історіософської концепції, яка у своїй еволюції переросла у філософію та ідеологію українського консерватизму. Доведено, що основним результатом цього процесу було конституювання субстанційних духовних структур національної самодостатності на рівні національних наративних практик. Буттєві смисли національної ідентичності означені на основі інтерпретації романтиками структури українського світу та архетипної матриці “єднання–розбрат”. Розкрито особливості конституювання малоросійської ідентичності, яку виражає малоросійський національний метанаратив “Історія Русів”. Занепад українського світу внаслідок актуалізації моменту розбрату виражено через концепт “буттєвий блуд” в аналізі наративів Г. Квітки та М. Гоголя. Ствердження української ідентичності найповніше виражає український метанаратив “Кобзар”. Аргументовано, що формування історіософської концепції “Книги буття українського народу” свідчить про конституювання української ідентичності на рівні національної самодостатності.
   Ключові слова: національна ідентичність, романтизм, життєвий світ, буттєві смисли, національний метанаратив, структура життєвого світу, наративна ідентичність, історіософська концепція, національна самодостатність.

Скрыннык М. А. Бытийные смыслы национальной идентичности в украинском романтизме. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.05 – история философии / Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2008.

   В диссертации предложена авторская концепция украинского романтизма как философии национальной идентичности. Прослежено развитие украинского романтизма от его идейных истоков к формированию историософской концепции, которая в своей эволюции переросла в философию и идеологию украинского консерватизма. Доказано, что основным результатом этого процесса было конституирование субстанциальных духовных структур национальной самодостаточности на уровне национальных повествовательных практик. Аргументировано, что в каждую историческую эпоху тот или иной социально-культурный или социально-политический вопрос (например, в современной Украине европейский выбор, отношение к НАТО, СНГ, государственному языку, к культурному наследию и тому подобное) в конечном итоге оказывается вопросом национальной идентичности.
   Идентификация интерпретирована в диссертации как процесс, который осуществляется в семиотическом пространстве “автор – романтический текст – читатель”. Средой семиотического пространства является народная речь, которая имеет общее для автора и читателя смысловое поле и представляет архетипные структуры украинского жизненного мира. В нарративах романтиков украинский мир обозначен ценностями национальной культуры, а восприятие их значений обусловлено не только сферой мышления, но, в первую очередь, чувственно-эмоциональной сферой. Повествовательная идентичность осуществляется через переживание читателем ценностей, отождествление с ними, что позволяет не только выражать свою индивидуальность, но и одновременно признавать себя причастным к общим историко-культурным корням.
   Романтический нарратив опосредствован знаками культуры, имеющим архетипные значения, благодаря чему текст предстает вплетенным в миф. Таким образом текст соединяет между собой два мира – ирреальный и реальный, выраженные логикой мифологического и дискурсивного мышления. Миф у романтиков становится эффективным средством художественно-литературной интерпретации действительности, что позволило проникнуть в архетипные структуры украинского мировосприятия. Факт обращения к мифу европейских и, в частности, украинских романтиков указывает на их стремление проникнуть в необъятные глубины человеческого духа и воспроизвести их. Мифо-образы и символы народного мировосприятия, существуя в форме значений семиотической системы, представленной национальным языком, выражают собой коды национальной культуры. Автор своим текстом настраивает субъекта идентификации на именно такое, а не иное восприятие предметностей мира и их истолкование.
   Вхождение в бытийные смыслы украинского мира романтики осуществляют в образно-символической форме путем проникновения в его структуру, которая имеет два среза: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный выражен оппозициями: “верх – низ”, “жизнь – смерть”, “космос (порядок жизненного мира) – хаос (деформация жизненного мира)”. Горизонтальная структура выражена основными оппозициями: “я – другие”, “мы – они”, “свій – чужой”, “прямой – кривой”. “Сбои” в украинском мире происходят вследствие сдвигов его структурных элементов с их естественного места на места, несвойственные их природе: в вертикальной структуре хлебопашеское состояние занимает место рыцарского, в горизонтальной – “чужой” украинскому миру выдает себя за “своего-другого”. Деформация жизненного мира на уровне индивида приводит к “бытийному блуду” индивида, который в нарративах Шевченко, Гоголя, Квитки и других романтиков означает отход человека от предустановленного ему Богом порядка жизни, измену собственному жизненному миру. С точки зрения романтиков, “сдвиги” в социальной структуре и “бытийный блуд” стали фатальными для существования украинского мира как целостной самодостаточной системы.
   Эмоционально-ценностная интерпретация романтиками бытийных смыслов национально-культурной традиции выражена в текстах через смысло-образы и символы, которые представляют собой своеобразный сплав философского и художественно-образного восприятия действительности. Это нашло применение в преромантизме и романтизме как в области философии, так в поэзии, литературе, искусстве. Философия романтизма, таким образом, конституируется как этическая, этико-религиозная и эстетическая интерпретация смыслов существования индивида и народа.
   В текстах “История Русов” и “Кобзар” в качестве основания бытийных смыслов взят миф “абсолютного прошлого” (М. Бахтин) – это миф о “Руси-Сарматии” и “золотом веке козачества”. В обоих текстах национальная идентичность обосновывается с помощью литературного приема мифологизации исторического свидетельства в форме сакрализации добродетелей, которыми наделяется “народ козацкий”. Выраженные в обоих текстах абсолютные сущности в качестве иерархизированной ценностной системы составляют содержание “абсолютного прошлого”, которое прочитывается в текстах как изначальный Богом предустановленный порядок (“Правда”) в малорусском (“История Русов”) либо украинском (“Кобзар”) сообществе. Узнавание читателем большой Правды, которая является содержанием повествовательной идентичности в обоих текстах, воспринимается как призыв к восстановлению исторической справедливости – возобновлению самодостаточного, ни от кого не зависимого существования народа.
   В историософии кирилло-мефодиевцев “дух народа” определяет собой закон исторического движения Украины, содержанием которого является путь от познания истины к свободе. По Истине Украина жила в свой “золотой век” – эпоху Козачества, то есть она имела свободу. Таким образом “дух народа” содержит в себе определяющий бытийный смысл национальной идентичности в историософии кирилло-мефодиевцев – Свободу. Свобода была приоритетной ценностью в образе жизни элитарного слоя украинского общества – козачества. Осмыслению кирилло-мефодиевцами свободы в общественно-политическом смысле способствовали украинский исторический эпос “История Русов”, творчество украинских романтиков и, в частности, “Кобзар”.
   Свойственный украинской духовно-культурной жизни на протяжении всей истории стихийный традиционализм, направленный на сохранение этнически-государственной (Княжеская эпоха) и национальной (Малороссия “Истории Русов”) идентичности, у романтиков утверждает себя как осознанный традиционализм, выраженный национально-культурной идентичностью. Историософия П. Кулиша, отстаивая реформирование украинского общества на основе сохранения традиционных для украинского мира социальных и политических институций и ценностей, становится свидетельством эволюции осознанного традиционализма к консерватизму – мощному течению европейской и американской мысли XІX–XX  ст.
   Ключевые слова: национальная идентичность, романтизм, жизненный мир, бытийные смыслы, национальный метанарратив, структура украинского мира, повествовательная (нарративная) идентичность, историософская концепция, национальная самодостаточность.

Skrynnyk M. A. – Existential senses of national identity in Ukrainian romanticism. Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining the scientific degree of the Doctor of Philosophy on a specialty 09.00.05 – history of philosophy.

   Author’s conception of Ukrainian romanticism as a system of ideas that laid worldview foundations of the Ukrainian national identity has been proposed in the dissertation. Unlike traditional approaches, Ukrainian romanticism is regarded not as a literary and art tendency, but mainly as a powerful spiritual movement that identified the vector of the Ukrainian national self-consciousness development. The conception of emotional a priori by M. Scheler, the interpretation of Lebenswelt (life-world) by E. Husserl, the conception of semiosphere by Y. Lotman, and the theory of narrative identity by P. Ricoeur are used as main methodological principles. Based on these approaches the fact that by its texts romanticism discovered deep archetypical structures of popular world-perception is demonstrated. These structures of world-perception are expressed by myths, images and symbols of folklore that are the worldview foundation of national identity. The development of Ukrainian romanticism from its ideological sources till the formation of historiosophical conception was tracked. In its evolution this conception has transformed into philosophy and ideology of Ukrainian conservatism. The fact that the main result of this process was construction of substantial spiritual structures of national self-sufficiency on the level of national narrative practices is proved. Existential senses of national identity are identified on the basis of romantics’ interpretation of the structure of the Ukrainian world and archetypical matrix “union-hostility”. Peculiarities of the Maloros identity construction, which is being expressed by the Maloros national metanarrative “The History of the Ruses”, are analysed. Decline of the Ukrainian world as a result of actualisation of the hostility moment is expressed through the concept “existential licentiousness” in the analysis of narratives by H. Kvytka and M. Hohol. Ukrainian metanarrative “Kobzar” expresses affirmation of the Ukrainian identity in the fullest way. The dissertation argues that formation of the historiosophical conception of “The Book of Being of The Ukrainian Nation” is an evidence of the Ukrainian identity construction on the level of the national self-sufficiency.
   Keywords: national identity, Romanticism, vital world, existential senses, national metanarrative, structure of vital world, narrative identity, historical-philosophical conception, national self-sufficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net