Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Суб’єкти трудового права

Анотації 

Якушев І.М. Суб’єкти трудового права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2000.

   У дисертації проводиться комплексне теоретико–прикладне дослідження суб’єктів трудового права. Аналізуються основні елементи правосуб’єктності суб’єктів трудових та тісно пов’язаних з ними правовідносин. Досліджується значення правоздатності, правового статусу та дієздатності в трудовому праві.
   Особлива увага приділяється трудовій правосуб’єктності учасників власне трудових правовідносин в умовах ринкової економіки. Обгрунтовуються конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення трудового законодавства та практики його застосування.
   Ключові слова: суб’єкт трудового права, суб’єкт трудових правовідносин, трудова правосуб’єктність, правоздатність, правовий статус, дієздатність, працівник, роботодавець.

Якушев И.М. Субъекты трудового права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2000.

   В диссертации проводится комплексное теоретико-прикладное исследование субъектов трудового права. Анализируются основные элементы правосубъектности субъектов трудовых и тесно связаных с ними правоотношений. Исследуется значение правоспособности, правового статуса и дееспособности в трудовом праве.
   Значительное внимание посвящено рассмотрению соотношения понятий “субъект трудового права” и “субъект трудовых правоотношений”. На основании анализа юридических свойств каждого из понятий указывается на их различие.
   Рассматривая свойственные отдельным субъектам трудового права признаки, виделяются те, которые дают возможность объединить их за определенными критериями и разделить всех субъектов трудового права по видам для более глубокого их исследования.
   Существенное место уделено в диссертации рассмотрению правового положения работника и работодателя. Рассматривая правосубъектность работника, анализируются его правоспособность, дееспособность и правовой статус. Обосновывается необходимость разделения в трудовом праве правоспособности и дееспособности роботника. Определены основные условия возникновения трудовой правосубъектности у работодателей (юридических и физических лиц), особенности их правоспособности и дееспособности. Рассматривается правовое положение обособлених подразделений юридических лиц, которые наделены правом приема на работу.
   Исследуется юридическая суть трудового коллектива – организационного объединения людей для совместной деятельности, соотношение его правового статуса в трудовом праве и других отрослях права.
   Рассмотрено правовое положение профсоюзов и их объединений, особенности правового статуса органов профсоюзов, основания возникновения представительских полномочий профсоюзов.
   Исследуются особенности правового статуса государственных и общественных органов, которые призваны обеспечить правомерное поведение субъектов трудовых правоотношений.
   Обосновываются конкретные предложения и рекомендации совершенствования трудового законодательства и практики его применения.
   Ключевые слова: субъект трудового права, субъект трудовых правоотношений, трудовая правосубъектность, правоспособность, правовой статус, дееспособность, работник, работодатель.

Yakushev I.M. Subject of labour law. – Manuscript.

Thesis for gaining of scientific candidate degree of judicial sciences by specialization 12.00.05 – labour law, law of social securitu. – The Yaroslav Moudryi National Academy of Juridical Science of Ukraine, Kharkiv, 2000.

   The author represents the combined theoretikal – applied investigation of subjeсts of labour law. The main elements of judicial subjectivity of subjects of labour and closely connected with them judicial relations are analyzed in the work. The meaning of legal capacity, legal status and capability in labour law are determined by the author.
   A special attention is paid to labour judicial subjectivity of members of the working judicial relations in the circumstances of market economy. Concrete proposals ahd recommendations concerning improvement of labour legislation and ways of their usage in practice are substantiated in the given thesis.
   Key words: subject of labour law, subject of working judicial relotions, labour judicial subjectivity, legal capacity, legal status, capability, worker.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Суб’єкти трудового права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net