Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій

Анотації 

Янкова О.С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - Господарське право; арбітражний процес. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2000.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню та аналізу правової категорії статутного фонду, його значенню та ролі, його кількісній та якісній характеристиці як способові утворення майнової основи основного учасника комерційного обороту - комерційної організації за умов становлення соціально орієнтованої економіки. Розглянуті порядок формування статутного фонду, зміна розміру статутного фонду у процесі здійснення підприємницької діяльності, забезпечення захисту інтересів як зовнішніх та внутрішніх кредиторів, так і самої комерційної організації. Досліджено проблеми відокремлення майна засновників та створюваного учасника комерційного обороту, економічну значимість та правову спроможність цього процесу, окремі види внесків як основу формування статутного фонду та їхню спрямованість на захист економічних інтересів зовнішніх кредиторів, питання оцінювання натуральних внесків. Проведено порівняльний аналіз законодавства двох груп закордонних країн - з розвиненою ринковою економікою (Німеччина, Франція, Англія, США) та з перехідною економікою (Росія, Болгарія, Китай, Угорщина, Чехія). Запропоновано заходи, які мають на меті створити майнову базу та здійснювати контроль майнового стану комерційної організації від моменту її створення до ліквідації. Ці заходи покликані забезпечити як наявність майнової бази для здійснення підприємництва, так і можливість реалізації заходів майнової відповідальності.
   Ключові слова: статутний фонд, учасник, внесок, порядок формування, комерційна діяльність, власне майно, економічна основа, заходи відповідальності.

Olena S. Yankova The Legal Regime of the Statutory Fund in the Commercial Organization. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Legal Sciences’ degree by speciality 12.00.04 - Economic Law, Arbitration Procedure. - Institute of the Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2000.

   The thesis concentrates on the study and analysis of the statutory fund as a legal category, discusses its importance and position, quantitative and qualitative parameters for the ways and means to establish asset basis under socially oriented economy for the main participant of commercial relationships – the commercial organization. The work contains analysis of the statutory fund formation, ways to change its size in the course of business activity; methods of securing interests – those of the outside and inside creditors’ as well as of the commercial organization itself. The author studies problems in separating property of the founders from the assets of the organization itself; debates the economic significance and legal possibility of said process, certain types of the contribution as a foundation for the statutory fund’s formation and their orientation on the protection of the outside creditors’ economic interests; analyses the evaluation of the natural contribution issues. The author conducts a comparative study of foreign legislation among the countries divided into two groups: countries with developed market economy (Germany, France, England, the United States of America) and countries with economy in transition (Russia, Bulgaria, PRC, Czech Republic). The thesis contains proposals as to the measures of the asset base establishment and the financial situation control in the commercial organization from the moment of its establishment until liquidation. Those measures are meant to secure both existence of the asset base to conduct business activity and possibility to enforce the measures of the liability.
   Key words: statutory fund, participant, contribution, way of formation, commercial activity, own property (assets), economic basis, measures of liability.

Янкова Е. С. Правовое регулирование уставного фонда коммерческих организаций. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - Хозяйственное право; арбитражный процесс. - Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2000.

   Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование проблем создания и поддержания имущественной базы коммерческой организации как профессионального и основного участника коммерческого оборота. Она посвящена изучению и анализу правовой категории уставного фонда, его значению и роли, количественной и качественной характеристике как способу создания участниками имущественной основы коммерческой организации в условиях становления социально-ориентированной экономики. Сформулировано определение уставного фонда, определено его значение как экономической основы хозяйствования, важного инструмента антимонопольного законодательства, способа защиты публичных интересов в хозяйственной сфере вообще и в финансовой, в частности.
   Рассмотрены порядок формирования уставного фонда, изменение размера уставного фонда в процессе осуществления предпринимательской деятельности и в этой связи обеспеченность защиты интересов как внешних и внутренних кредиторов, так и самой коммерческой организации. Выявлены несущественные и экономически необоснованные отличия, препятствующие созданию единого общего порядка формирования уставного фонда на этапе создания коммерческой организации, действующей на рынке производства и обращения товаров и услуг.
   Исследованы экономическая значимость обособления имущества учредителей и учреждаемого участника коммерческого оборота; возможность реального обособления в зависимости от видов передаваемых вкладов; экономическая обоснованность правовых норм, регулирующих отношения между учредителем и учрежденным предприятием в связи с формированием его уставного фонда.
   Проанализировано соотношение перечня вкладов участников хозяйственных обществ и видов инвестиций, учитывая, что участие в создании предприятия является одной из форм инвестиционной деятельности. Рассмотрены, с точки зрения возможности передачи согласно нормам специального законодательства, вклады как основа формирования уставного фонда коммерческой организации, реальность их отчуждения с учетом состояния действующего законодательства и рынка, что предопределяет степень защищенности экономических интересов внешних кредиторов. Предложены пути разрешения проблем, возникающих в связи с действующей оценкой натуральных вкладов в совокупности с существующим способом закрепления минимальных размеров уставных фондов коммерческих организаций.
   Проведен сравнительный анализ законодательных актов двух групп зарубежных стран - с развитой рыночной экономикой (Германия, Франция, Англия, США) и с переходной экономикой (Россия, Болгария, Китай, Венгрия, Чехия), что позволило выявить общие тенденции и различия в регулировании исследуемых отношений.
   Предложенные меры имели целью создать стабильную имущественную основу коммерческой организации и осуществлять контроль за её имущественным состоянием на протяжении всего периода осуществления предпринимательской деятельности - с момента её регистрации и до ликвидации. Они призваны обеспечить наличие имущественной базы для осуществления хозяйственной деятельности и возможность реализации мер имущественной ответственности кредиторами. Эти предложения имеют своей целью защитить интересы внешних кредиторов, способствовать созданию нормального инвестиционного климата. При этом главная цель - максимально использовать возможность сохранить уже созданную коммерческую организацию, учитывая её общественную, экономическую и социальную значимость. Ликвидация коммерческой организации должна быть крайней мерой, имеющей своей целью обезопасить других участников коммерческого оборота от экономически опасного потенциального партнера. Предлагаемые ужесточения правовых мер организации и деятельности предприятий имеют своей целью препятствовать использованию конструкции юридического лица, превращая его из способа ограничения риска учредителей в способ их уклонения от ответственности.
   Изложенные в диссертационной работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в ходе совершенствования норм действующего законодательства, определяющего правовое положение коммерческих организаций, отдельных её видов; в научно-исследовательской работе и учебном процессе при чтении основных курсов, связанных с хозяйственной деятельностью и спецкурсов, посвященных корпоративным отношениям.
   Ключевые слова: уставный фонд, коммерческая организация, участник, кредитор, вклад, коммерческая деятельность, экономические интересы, собственное имущество, экономическая основа, меры ответственности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net