Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Відображення часової складової в картині світу суб'єкта
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відображення часової складової в картині світу суб'єкта

 Анотації

Свинаренко Р.М. Відображення часової складової в картині світу суб'єкта. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню часової складової в картині світу суб'єкта. Показано, що картина світу суб’єкта складається з двох головних процесів – уявлення та переживання, відтак і часова складова складається із двох головних елементів – уявлення про час та переживання часу.
   Показано, що структура уявлень про час містить два основних блоки: "статус часу" й "становлення часу". Поняття статусу часу містить чотири основні полярні характеристики часу: "тривалість – упорядкованість", "рівномірність – нерівномірність", "зворотність – незворотність", "перервність – неперервність". Становлення часу включає дві основні характеристики: "швидкість плину часу" й "точка відліку часу". Показано, що формування часової складової в картині світу суб'єкта відбувається у підлітковому віці. Виявлено чотири типи часової складової в картині світу суб'єкта: "статичний", "динамічний", "субстанціональний" та "реляційний". Показано, у підлітковому віці час набуває суб'єктивної значущості і формується як цілісна часова складова в картині світу суб'єкта.
   Ключові слова: картина світу, часова складова, характеристики часу, типи часової складової, переживання часу, уявлення про час.

Свинаренко Р.М. Отображение временной составляющей в картине мира субъекта. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию временной составляющей в картине мира субъекта. Показано, что временная составляющая состоит из двух основных элементов – переживание времени и представление о времени. Кроме того, показано, что структура характеристик временной составляющей в картине мира субъекта включает в себя два основных блока: статус времени и становление времени.
   Сравнительный анализ особенностей отображения характеристик времени в представлениях и переживаниях показал, что в переживаниях времени системообразующими являются такие характеристики как "равномерность времени" и "обратимость времени", а в представлениях о времени: "прерывность времени" и "упорядоченность времени".
   Кроме того, выявлено, что субъекты в зависимости от особенностей переживания и представления о времени могут быть разделены на четыре типа. Поло-возрастных отличий в составе выделенных групп в переживании и представлении о времени не выявлено.Кроме того, выявлено, что типы представлений времени и типы переживания времени дифференцируются по двум шкалам: "точка отсчета времени" и "прерывность - непрерывность времени". Типы представлений о времени различаются, кроме того, по шкале "упорядоченность времени", а типы переживания времени - по шкале "скорость течения времени".
   Исследование особенностей невербального отображения переживания времени показало наличие различий в графическом отображении времени субъектами с разными типами переживания времени. Так, для субъектов с субстанциональным типом наиболее характерен выбор рисунка времени, в котором линия времени разделена на равномерные отрезки, для субъектов с реляционным типом время представлено геометрическими фигурами. Субъекты с динамическим типом чаще выбирают рисунок, в котором время представлено в виде плотно соединенных геометрических фигур. Для субъектов со статическим типом характерно собственное графическое изображение времени.
   Результаты исследования свидетельствуют о возможностях переноса принципов изучения психической реальности на изучение других видов реальностей естественного бытия, но подтверждение этого вывода нуждается в дополнительных исследованиях.
   Показано, что становление представлений о времени является продолжительным процессом, который завершается к подростковому возрасту и не зависит от пола испытуемых. В возрасте от 13 до 16 лет время приобретает субъективную значимость и формируется целостная временная составляющая в картине мира субъекта.
   Ключевые слова: картина мира, временная составляющая, характеристики времени, типы временной составляющей, переживание времени, представление о времени.

Svynarenko R.M. The reflection of time component in personal picture of the world. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree on specialty 19.00.01 - general psychology, the history of psychology. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2008.

   The thesis is devoted to research of a time component in a personal picture of the world. It is shown the picture of the world consists of two basic processes: the personal representation and personal experience, thus the time component of picture of the world consists of two main elements, which are time representation and time experience.
   It is shown that the structure of time characteristics includes two mainframes: "time status" and "time coming into being". The concept of the "time status" comprises of four basic polar characteristics of time: "time duration – time orderliness", "time uniformity – time unevenness", "time reversibility – time irreversibility", "time continuity – time discontinuity ".
   The concept of coming into being includes two basic characteristics: "time flow speed" and "time point of reference". The combination of these characteristics allows describing four types of a time component in a personal picture of the world: "absolute", "relative", "static", "dynamic". For absolute time component time is uniform, irreversible and continual. For relative time component time is discontinued, reversible, ordered. For dynamic time component time is quick flowing with point of reference, for static time component time is slow without point of reference. It is shown that formation of a personal time component in a picture of the world occurs in adolescence.
   Keywords: picture of the world, time component, time characteristics, types of time component, time experience, time representation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відображення часової складової в  картині світу  суб'єкта

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net