Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї

Анотації 

Кофанов А.В. Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2000.

   У дисертації розглядаються результати вивчення питань, які пов'язані з науковими та методичними проблемами криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї. Сформульовано криміналістичне поняття гладкоствольної вогнестрільної зброї, дана її класифікація, узагальнені теорія та практика дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї (спеціального призначення, бойової та мисливської). Експериментальним шляхом (1090 пострілів) встановлені закономірності утворення слідів картечі та шроту, відстріляних з гладкоствольної вогнестрільної зброї спеціального призначення, бойової та мисливської на різних перешкодах, а також систематизовані способи встановлення окремих фактів і обставин (за осипом шроту, картечі) вчинення злочинів з використанням гладкоствольної вогнестрільної зброї. На підставі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури, аналізу слідчої і експертної практики, анкетування 1000 працівників Міністерства юстиції, прокуратури, органів внутрішніх справ України, а також проведення експериментальних досліджень розроблені спеціальні таблиці вимірювання відстані пострілу за осипу шроту, картечі, які були опробовані в практичній діяльності органів внутрішніх справ України. Розроблені конкретні рекомендації щодо удосконалення огляду місця вчинення злочинів з використанням гладкоствольної вогнестрільної зброї. У Комітет з правової політики та Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про обіг зброї.
   Ключові слова: судова балістика; криміналістичне поняття і класифікація, дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї (спеціального призначення, бойова та мисливська).

Кофанов А. В. Теоретические и практические аспекты криминалистического исследования гладкоствольного огнестрельного оружия. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - криминальный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2000.

   Диссертация посвящена малоисследованным в науке криминалистике вопросам криминалистического исследования гладкоствольного огнестрельного оружия. Рассмотрены научные и методические проблемы криминалистического исследования гладкоствольного огнестрельного оружия (охотничьего, боевого и специального назначения). Сформулировано криминалистическое понятие гладкоствольного огнестрельного оружия, дана его классификация, обобщена теория и практика исследования гладкоствольного огнестрельного оружия (специального назначения, боевого и охотничьего). В соответствии с авторской концепцией, которая отображает сущность, задачи и возможности повышения еффективности методики експертно-криминалистического исследования гладкоствольного огнестрельного оружия, в работе сформулированы такие положения:
   1) определено понятие гладкоствольного огнестрельного оружия;
   2) сформулировано понятие боевого гладкоствольного огнестрельного оружия;
   3) дано определение понятия гладкоствольного огнестрельного оружия специального назначения;
   4) приведено понятие охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия.
   Экспериментальным путем (1090 выстрелов) установлены закономерности образования следов картечи и дроби, выстреленных из гладкоствольного огнестрельного оружия специального назначения, боевого и охотничьего на разных преградах, а также систематизированы способы установления отдельных фактов и обстоятельств (по осыпи дроби, картечи) совершения преступлений с использованием гладкоствольного огнестрельного оружия. На основании изучения отечественной и зарубежной литературы, анализа следственной и экспертной практики, анкетирования 1000 сотрудников Министерства юстиции, прокуратуры, органов внутренних дел Украины, а также проведения экспериментальных исследований, разработаны специальные таблицы измерения расстояния выстрела по осыпи дроби, картечи, которые были апробированы в практической деятельности органов внутренних дел Украины. Разработаны конкретные рекомендации относительно усовершенствования осмотра места совершения преступлений с использованием гладкоствольного огнестрельного оружия. В Комитет правовой политики и Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Верховного Совета Украины внесены предложения по усовершенствованию законодательства Украины об обращении огнестрельного оружия. Сформулированы выводы и предложения, которые должны содействовать как дальнейшему исследованию данных проблем, так и усовершенствованию механизма правового регулирования, а также повышения эффективности криминалистического исследования гладкоствольного огнестрельного оружия.
   Ключевые слова: судебная баллистика; криминалистическое понятие и классификация, исследование гладкоствольного огнестрельного оружия (специального назначения, боевого и охотничьего).

A.V.Kofanov. Theoretical and Practical Aspects of Criminalistic Investigation of Smooth-Bore Firearms

   The dissertation deals with scientific and methodical problems, criminalistic conception and classification of smooth-bore firearms, as well as solving theoretical and practical issues connected with smooth-bore firearms (for special, military and hunting purposes). The regularities of forming the trace reflecting the case-shot and shot from smooth-bore firearms having a special purpose, military or hunting purposes, with various baffles, are established; the paper presents possibilities and methods of the establishment of certain facts and circumstances (by the analysis of peppering with shot and case-shot) of crime commitment with the use of smooth-bore firearms. On the basis of the literature study and analysis of the practice of bodies of internal affairs of Ukraine, as well as the conduct of 1090 experiments, the authors have formulated proposals and recommendations for the improvement of the inspection of the place where a crime is committed with the use of the smooth-bore firearms, have developed tables for measuring the shot based on the analysis of shot peppering and case-shot, which were tested in practice in bodies of internal affairs of Ukraine, suggestions for the improvement of the legislation of Ukraine are submitted to the Commission for Law Policy of the Parliament of Ukraine.
   Key words: criminalistic conception, investigation and classification of smooth-bore firearms, smooth-bore firearms for special, military and hunting purposes; peppering with shot; special knowledge, forensic ballistics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net